Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Mianowski"

Względna szybkość rozkładu termicznego w badaniach technologicznych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono analizę prac własnych wykorzystujących pojęcie względnej szybkości reakcji w zależności od temperatury w warunkach dynamicznych. Przedmiotem zainteresowania są zarówno związki chemiczne, jak również substancje o złożonej budowie. Author's earlier data on thermal decomposition of solids (e.g. Ca oxalate, Ca carbonate, Cu sulfate, etc.) and complex materials (hard coal, pitch,[...]

Szkoła Jakości Wody '08

Czytaj za darmo! »

W dniach 28-31 maja br. w hotelu Arka Medical Spa w Kołobrzegu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo-Naukowa nt. "Gospodarka wodna i ściekowa podstawą ochrony środowiska". Konferencja ta odbyła się po dłuższej przerwie po raz drugi w ramach Szkoły Jakości Wody. Poprzednia Konferencja miała miejsce 10 lat temu w Ustroniu Morskim. Organizatorem i pomysłodawcą Konferencji jest prof[...]

Quality of coke produced from Carboniferous coking coal. Jakość koksu otrzymanego z karbońskich węgli ortokoksowych


  Bituminous coals from 5 Polish mines and binary coal blends (60 samples) were tested for coking behaviour and coke properties. In particular, coke reactivity index, coke strength after reaction, coke quality and catalytic index were detd. A linear additivity of coke quality was obsd. in the studied coal blends. The increase in vitrinite content in the original coals resulted in limiting the disadvantageous effect of semifusinite. The catalytic index (ash compn.) had a substantial effect on the coke reactivity index. W urządzeniu laboratoryjnym Karbotest przeprowadzono koksowanie węgli ortokoksowych i węgla gazowo-koksowego oraz ich mieszanek (łącznie 60 prób). Jakość otrzymanych koksów badano zgodnie z metodyką NSC (Nippon Steel Corporation), wyznaczając wartości wskaźników CRI ( coke reactivity index) i CSR ( coke strength after reaction) oraz dodatkowy wskaźnik CQ (coke quality). W analizie wyników uwzględniono: addytywność liniową wskaźnika CQ, wpływ witrynitu macerałów (V), liptynitu (L) i semifuzynitu (SF) z grupy inertynitu (I) oraz udziału substancji mineralnej, wyrażonej przez indeks katalityczny, na jakość koksu. Wykazano, że im większa jest zawartość V w mieszance węglowej tym mniej szkodliwy jest wpływ zawartości SF na jakość koksu. Wpływ właściwości petrograficznych na jakość koksu jest silnie zdeterminowany przez indeks katalityczny CI ( catalytic index). Stwierdzony efekt przesłania możliwość bardziej precyzyjnej i jednoznacznej interpretacji wpływu udziału V, L i SF, na jakość koksu otrzymanego w warunkach laboratoryjnych. Idąc za koncepcją Krevelena i Schuyera1) można przyjąć, że cechą charakterystyczną tworzenia wysokogatunkowego koksu jest termostabilność powstałej w stosownej ilości fazy plastycznej, zwanej metaplastem. Właściwość tę mają węgle ortokoksowe, a w mniejszym stopniu gazowo-koksowe oraz metakoksowe. W Polsce węgle ortokoksowe, [...]

Studies on new concepts of high-temperature coal tar processing Part 2. Experimental studies on coal tar upgrading in supercritical water and supercritical methanol. Badania nad nowymi koncepcjami przetwórstwa wysokotemperaturowej smoły koksowniczej Cz. II Badania nad uszlachetnianiem smoły koksowniczej w nadkrytycznej wodzie i nadkrytycznym metanolu


  High-temp. coal tar was upgraded in supercrit. MeOH and supercrit. H2O in an autoclave reactor at 350-425°C and 14-27 MPa on a Ni-W catalyst to det. the yields and characteristics of the products and compare with those obtained in thermal cracking. The H/C at. ratios in the oil fraction b. below 360°C produced with use of catalyst were higher than those in the fractions produced without any catalyst. Przedstawiono wyniki badań nad uszlachetnianiem wysokotemperaturowej smoły koksowniczej w nadkrytycznym metanolu SCM (supercritical methanol) i nadkrytycznej wodzie SCW (supercritical water). Zbadano wpływ temperatury (350-425°C) i ciśnienia (14-27 MPa) oraz katalizatora na jakość otrzymanych produktów. Porównano wydajności i właściwości fizykochemiczne frakcji wrzącej poniżej 360°C otrzymanych w procesach krakingu termicznego w SCM i SCW z produktami krakingu katalitycznego w SCM i SCW. Stwierdzono, że procesy te prowadzą do uzyskania produktów o mniejszej gęstości, większym stosunku ato-mowym H/C, i znacznie niższym zakresie wrzenia niż surowiec wyjściowy. Duże różnice zaobserwowano również w obrazie widm 1H NMR surowca i otrzymanych produktów ciekłych. Przedstawiona w części pierwszej analiza problemowa1) wskazuje na możliwość wykorzystania technik stosowanych w przemyśle petrochemicznym szczególnie procesów destrukcyjnego przerobu ciężkich pozostałości do przerobu smoły lub wyodrębnionych z niej frakcji. Z uwagi na pewne podobieństwo pod względem właściwości fizykochemicznych smoły i niektórych produktów petrochemicznych obiecujące wydaję się być włączenie jej w przetwórstwo ropy naftowej. Wprowadzenie smoły do sekcji odasfaltowania rozpuszczalnikowego gudronu znacznie zwiększa wydajność odasfaltowanych olejów DAO (deasphalting oil). Ponieważ do odasfaltowania ciężkich pozostałości z przetwórstwa ropy naftowej coraz częściej stosuje się rozpuszczalniki w stanie nadkrytycznym, [...]

Kinetics of the thermal dissociation in the context L'vov CDV mechanism Kinetyka termicznej dysocjacji w świetle mechanizmu CDV Lvova DOI:10.15199/62.2015.4.8


  Congruent dissociative vaporization model (L’vov, B.V.) was revised and improved by developing a 3-parameter equation describing the solid dissociation kinetics at varying rates of the sample heating. Przeprowadzono termokinetyczne rozważania nad koncepcją mechanizmu kongruentnego odparowania dysocjacyjnego CDV wg Lvova. Zaproponowano model uwzględniający wpływ szybkości ogrzewania próbki na przebieg termicznej dysocjacji. Jedną z zasadniczych grup heterogenicznych reakcji chemicznych stanowi termiczny rozkład ciała stałego (równanie 1), w wyniku którego powstaje zarówno rezydualna faza stała o odmiennym składzie, jak i produkty gazowe. (1) Drugą grupę stanowią reakcje heterogeniczne niekatalityczne, w których ciało stałe podlega reakcji z zewnętrznie dostarczanym czynnikiem gazowym wg schematu (2): (2) Niezależnie od stopnia skomplikowania reakcji heterogenicznych przyjęto analizować szybkość tej przemiany z wykorzystaniem równania kinetycznego Arrheniusa, pozwalającego wyznaczyć energię aktywacji (E) i współczynnik przedwykładniczy (A) jako kluczowe parametry kinetyczne. W konsekwencji zakłada się, że równanie to, wyprowadzone z teorii zderzeń molekuł gazu i energii koniecznej do pokonania bariery energetycznej przemiany oraz zajścia reakcji chemicznej, może być stosowane bezpośrednio do analizy reakcji heterogenicznych1). Niestety, podejście to nie pozwala na wyjaśnienie różnic w wartościach parametrów kinetycznych pomiędzy wynikami pomiarów prowadzonych w warunkach izo- i nieizotermicznych. Pojawiło się także eksperymentalnie stwierdzone odstępstwo od układów homogenicznych objawiające się tym, że w badaniach nieizotermicznych szybkość ogrzewania ma istotny wpływ na wartości parametrów kinetycznych. W związku z tym, zgłaszanych jest wiele wątpliwości czy ta klasyczna metoda analizy danych eksperymentalnych jest przydatna do interpretacji kinetyki i mechanizmu reakcji heterogenicznych2). Mimo licznych zastrzeżeń [...]

Analiza równania trój parametrycznego w warunkach izotermicznych

Czytaj za darmo! »

Do analizy czterech wybranych heterogenicznych reakcji chemicznych, przebiegających w warunkach izotermicznych, wykorzystano równanie trójparametryczne w postaci: ln a = ao - a1/T - a2lnT, stosowane dla warunków dynamicznych. Na podstawie profili temperaturowych (aeq vs. T) przeprowadzono analizę słuszności rozważanego równania w formie trójparametrycznej i dwuparametrycznej, liniowej: -dl[...]

Ocena jakości wysokogatunkowego koksu wielkopiecowego w skali zintegrowanego testu reakcyjności i wytrzymałości NSC

Czytaj za darmo! »

Na tle polskich badań nad właściwościami mechanicznymi koksu w warunkach testu bębnowego (temperatura i atmosfera otoczenia) dla 50 kg próbki o dolnym uziarnieniu 25-40 mm do 60 mm, przeanalizowano metodę Nippon Steel Corporation (NSC), którą powszechnie zaakceptował światowy sektor koksownictwa i hutnictwa. W metodzie NSC oznacza się reakcyjność wobec CO2 w temp. 1100°C oraz bębnową wytrzymałość poreakcyjną. W metodzie tej badaniom poddaje się próbkę koksu o masie 200 g i uziarnieniu ok. 20 mm, otrzymaną z przemysłowej lub doświadczalnej (np. retorta Karbotest) partii koksu. Wykazano, że w teście NSC obiektywną miarą jakości koksu jest jeden wskaźnik (CQ) obliczany ze wzoru (7). Wykazano również, że wskaźnik ten jest bardzo użyteczny dla oceny dowolnych oddziaływań czynni[...]

 Strona 1  Następna strona »