Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"A. Cichocki"

Bogaty program przekaźników SIRIUS

Czytaj za darmo! »

Każdy inżynier wie, że w projektowaniu układów sterowania, zasilania obciążeń i napędów powinien korzystać z najnowszych rozwiązań w tym zakresie. W przypadku przekaźników sprzęgających, sterujących i kontrolnych poszukiwanie różnych dostawców staje się jednak czasochłonne. Na szczęście sytuacja ta należy już do przeszłości, ponieważ teraz posiadamy wszystkie te wyroby w jednej serii: SIRI[...]

Model hydrodynamiczny ruchu transkrytycznego dla rzek górskich na przykładzie rzeki Ścinawki

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono model ruchu transkrytycznego umożliwiający opis przepływu wody w małych rzekach górskich. Model bazuje na specjalnych rozwiązaniach przybliżonych, opartych na aproksymacji Roe’go zagadnienia Riemanna i zastosowaniu niejawnego schematu dyskredytacji po czasie. Model został skalibrowany dla odcinka Ścinawki. Rzeki na terenach górskich i podgórskich charakteryzują się znacz[...]

Numeryczna analiza propagacji pęknięć w elementach betonowych


  Coraz większe znaczenie numerycznych metod analizy konstrukcji pracujących poza zakresem liniowo- -sprężystym, stosowanych do określania ich nośności granicznej,mechanizmu awarii oraz zakresu trwałych uszkodzeń w wyniku propagacji pęknięć spowodowało konieczność opracowania skutecznych narzędzi pozwalających na efektywną analizę tego zjawiska. Powszechnie stosowane są metody bazujące na klasycznej teorii plastyczności, w których do opisu zjawisk towarzyszących pozasprężystej odpowiedzi materiałowej wykorzystywane są narzędzia opisu i analizy zjawiska uplastycznianiamateriału. Pozwala to na stosunkowo prostą implementację sprężysto-plastycznych modeli materiałowych ze zniszczeniem do algorytmów metody elementów skończonych (MES). Przykładem może być kontynualna mechanika zniszczenia (Continuum Damage Mechanics - CDM), której ogólne sformułowanie zaproponował Kachanov [1], zaś rozwinięcie umożliwiające implementację do programów MES podał LeMaitre [2].W algorytmach tych stosowane są skalarnemiary zniszczeniamateriału, najczęściej określane jako zniszczenie przy ściskaniu oraz zniszczenie przy rozciąganiu. Umożliwia to zastosowanie koncepcji tzw. Representative Volume Element (RVE), w którym porównywana jest objętość zniszczonegomateriału (bez względu namechanizmpowstawania zniszczenia) do objętości całego elementu. Jest to podstawą określenia skalarnej miary zniszczenia elementu będącego częścią całego modelu dyskretnego konstrukcji. W rezultacie uzyskuje się przestrzenny rozkład zniszczenia konstrukcji oraz można obserwować jego zmiany w zależności od działającego obciążenia czynnego lub innych oddziaływań (np. temperatury). Podejście to, pomimo swojej prostoty, wykazuje wiele mankamentów. Trudne do praktycznego określenia są parametry zaimplementowanego modelu materiałowego (Cichocki [3]), ponieważ w przypadku betonu zależą one w znacznym stopniu od warunków przeprowadzania testów laboratoryjnych (np. kształtu próbek). Mo[...]

BADANIA ENERGOCHŁONNOŚCI ETYKIETY HYBRYDOWEGO SYSTEMU LOKALIZACYJNEGO UWB/BLE DOI:10.15199/59.2019.6.71


  W ostatnich latach coraz popularniejsze staje się wykorzystanie specjalizowanych systemów radiowych do lokalizacji urządzeń i osób oraz oferowania usług opartych na informacjach lokalizacyjnych. Poza zapewnieniem dokładnej informacji o lokalizacji obiektu przed systemami stawiane są dodatkowe wymagania dotyczące zasięgu działania, pojemności systemu oraz energochłonności urządzeń tworzących system. Szczególnie atrakcyjnym rozwiązaniem są systemy umożliwiające wykorzystanie hybrydowych technik lokalizacji. Wraz z wykorzystaniem algorytmów do przetwarzania wyników takich jak np. AHP (Analytic Hierarchy Process) [1] lub algorytm filtracji Kalmana [2], techniki te umożliwiają uzyskanie dokładniejszej informacji o lokalizacji niż w przypadku stosowania systemów opartych na jednej technice radiowej. W wielu rozwiązaniach wykorzystuje się dodatkowe techniki np. czujniki inercyjne [3]. Literatura dotycząca hybrydowych rozwiązań w obszarze systemów lokalizacyjnych jest bogata. Tematem większości publikacji jest wpływ łączenia różnych technik na dokładność lokalizacji. Niestety pomijane są zagadnienia dotyczące energochłonności urządzeń, mającej duży wpływ na funkcjonalność systemu. Na rys. 1 przedstawiono architekturę systemu realizowanego w ramach projektu IONIS (Indoor and outdoor NITICSplus solution for dementia challenges). Węzły systemu (UWB + BLE + WiFi) Etykiety Sterownik systemu UWB + BLE Rys. 1. Architektura systemu lokalizacyjnego System składa się z: etykiet, węzłów oraz sterownika systemu. Rolą etykiet jest emitowanie sygnałów umożliwiających ich lokalizację przez węzły systemu (system multilateralny). System łączy w sobie trzy techniki radiowe UWB, BLE i WiFi. Pierwsze dwie są wykorzystywane przez węzły do lokalizowania etykiet. W przypadku techniki UWB rejestrowane są czasy przybycia pakietów, zaś w przypadku BLE poziomy odbieranego sygnału. Wyniki pomiarów wykonanych przez węzły są przekazywane za pośrednictw[...]

Epileptic seizure detection using single-class SVM

Czytaj za darmo! »

The paper presents the application of single-class Support Vector Machine (SVM) for the detection of the epileptic seizure using the EEG waveform. On the basis of the registered EEG signals the diagnostic features are generated first. These features are applied as the input signals to the single-class SVM, serving as the classification tool. Single class SVM is learned using only the baseline se[...]

Ocena przydatności systemu AIS w doborze tras rutingowych w sieciach bezprzewodowych o architekturze mesh na obszarze Bałtyku DOI:10.15199/59.2016.8-9.6


  Celem artykułu jest przybliżenie wyników jednego z kierunków prac prowadzonych w Katedrze Teleinformatyki Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej w ramach projektu NetBaltic. Zaprezentowano w nim wstępne wyniki dotyczące systemu akwizycji danych oraz oceny przydatności systemu AIS do dynamicznego modelowania grafów powiązań między statkami, z uwzględnieniem zasięgów zapewnianych przez wybrane technologie sieciowe, a także określania na tej podstawie parametrów wejściowych symulacji pracy takiej sieci, a wreszcie do stworzenia modelu i metryk rutingowych wzbogaconych danymi geolokalizacyjnymi, pochodzącymi z komunikatów AIS. Słowa kluczowe: AIS, NetBaltic, ruting, sieć mesh.Dostęp do aktualnej informacji i potrzeba ciągłej wymiany danych ze światem zewnętrznym na wysokim poziomie jakości (QoS) i szybkościami megabitowymi, znanymi z bezprzewodowych sieci lądowych, są coraz bardziej istotne na pokładach statków. Nie ulega wątpliwości, że kwestie efektywnej nawigacji i bezpieczeństwa żeglugi muszą być priorytetem na morzu - dotyczy to np. uaktualniania map nawigacyjnych oraz bieżącego przesyłu i okresowych modyfikacji map pogodowych. Wykorzystywane aktualnie do tego celu systemy, takie jak: Iridium, Inmarsat, SES (Astra2Connect Maritime Broadband) opiera się głównie na rozwiązaniach satelitarnych. Ich globalna dostępność umożliwia co prawda uzyskanie połączenia w dowolnym miejscu akwenu, ale są to rozwiązania wciąż zbyt drogie do masowego przesyłu danych i często wręcz niedostępne cenowo dla armatorów mniejszych jednostek. Na relatywnie niewielkich morzach otoczonych lądem, do których niewątpliwie należy i Bałtyk, gdzie maksymalne odległości jednostek pływających od brzegu nie przekraczają 80 Mm, rozsądne wydaje się podjęcie próby zastosowania środków komunikacji i technik, w szczególności retransmisji, znanych z łączności lądowej do przesyłu danych, w tym połączenia z globalną siecią Internet. Przeprowadzone w tym zakresie badania p[...]

Ultraszerokopasmowy system do lokalizacji obiektów ruchomych

Czytaj za darmo! »

Systemy lokalizacyjne znajdują zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i w środowisku domowym. Można je wykorzystywać w takich obszarach jak: bezpieczeństwo (np. systemy alarmowe), logistyka (lokalizacja i analiza przepływu towarów i ludzi), czy rozrywka (np. gry lokalizacyjne). Typowe zastosowania obejmują m.in. lokalizację i badanie przemieszczania się pracowników w zakładach pracy (np. personelu i chorych w szpitalach), klientów w centrach handlowych, towaru czy sprzętu w składach i halach produkcyjnych. Systemy lokalizacyjne są niezbędne w funkcjonowaniu inteligentnych robotów oraz w tworzeniu tzw. "inteligentnych domów". Korzystając z takich systemów można także lokalizować i śledzić poruszanie się funkcjonariuszy służb podczas akcji ratunkowych. Wzdecydowanej większości s[...]

 Strona 1  Następna strona »