Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Urszula Kowalska"

The barrier and the antimicrobial properties of polylactide films covered with exopolysaccharide layers synthesized by Arthrobacter viscosus Właściwości barierowe i antymikrobowe folii polilaktydowej pokrytej egzopolisacharydem syntetyzowanym przez Arthrobacter viscosus DOI:10.15199/62.2015.5.17


  Polylactide film was coated with bacterial egzoplysaccharide (layer thickness 1.34 and 2.68 g/cm2) to improve its O2 and water vapor barrier properties as well as its antimicrobial activity against B. atrophaeus, M. luteus and S. aureus. The water vapor permeability decreased by 64-67%. The oxygen barrier increased approx. by 77% and 92%. The modified film showed antibacterial activity against Gram-positive bacteria and reduced the growth of M. luteus cells by more than 99% and S. aureus by more than 98%. The amt. of B. atrophaeus cells decreased by more than 88%. Dokonano poprawy barierowych właściwości folii z polilaktydu (PLA) poprzez naniesienie na nią powłoki zawierającej bakteryjny egzopolisacharyd (EPS) oraz oceniono wpływ wprowadzonych modyfikacji na antymikrobowe właściwości folii. Stwierdzono, że pokrycie folii PLA EPS syntetyzowanym przez Arthrobacter viscosus zwiększyło barierowość folii względem tlenu i pary wodnej. Przenikalność pary wodnej zmniejszyła się o 64-67%. Barierowość względem tlenu wzrosła odpowiednio o 77-92%. Modyfikowana folia PLA posiadała właściwości antybakteryjne względem bakterii Gram-dodatnich. Powłoka z EPS ograniczyła wzrost komórek Micrococcus luteus o ponad 99%, bakterii Staphylococcus aureus o ponad 98% oraz laseczek Bacillus atrophaeus o 88%. Wśród współczesnych społeczeństw przeważa konsumpcyjny styl życia, dlatego rocznie na świecie produkowanych jest ok. 140 mln t syntetycznych polimerów opartych na węglowodorach ropopochodnych. Niestety znaczna ich ilość trafia do ekosystemu w postaci śmieci1). Alternatywą są biopolimery, które przez to, że ulegają biodegradacji, nie stanowią zagrożenia dla środowiska2-4). Jednym z takich ekologicznych materiałów jest polilaktyd (PLA)4, 5), którego cechuje dobra przetwarzalność, biozgodność i biodegradowalność6, 7). Zaletą jego są także dobre właściwości mechaniczne4, 5). Jednym z kluczowych zastosowań PLA jest wytwarzanie opakowań. Niestety sł[...]

Powlekany papier opakowaniowy. Cz. I. Właściwości mechaniczne i antybakteryjne DOI:10.15199/62.2018.4.29


  Tektura i papier są bardzo często wykorzystywane w opakowalnictwie. Do ich zalet należy podatność na biodegradację oraz biozgodność, a do wad słabe właściwości barierowe względem pary wodnej, które wymagają obróbki powierzchni prowadzącej do nadania tym materiałom nowych właściwości1, 2). Modyfikację można prowadzić na wiele sposobów. Powszechnie stosowane jest pokrywanie ich powłokami. Powłoki nadają pokrywanemu materiałowi takie cechy, które są niezbędne do przechowywania konkretnych produktów wprowadzanych do opakowania. Powłoki te powinny jak najdłużej utrzymać świeżość i wysoką jakość żywności. Dlatego bardzo istotne jest, by dokonać wyboru odpowiedniego nośnika powłokotwórczego1, 3, 4). Powlekanie papieru może mieć na celu poprawę właściwości barierowych względem pary wodnej lub gazów. Zastosowanie nośników hydrofobowych, takich jak Eurocryl 2080, Exceval HR 3010 lub Ecroprint RA 112 może poprawić barierowość materiałów względem pary wodnej1). Oprócz poprawy właściwości barierowych powłoki mogą chronić produkty spożywcze przed wzrostem mikroorganizmów powodujących ich psucie się. Aktywna powłoka o właściwościach antymikrobiologicznych stanowi warstwę zewnętrzną, a tworzący ją 97/4(2018) 649 Dr inż. Katarzyna SOBECKA w roku 2007 ukończyła studia na Wydziale Nauko o Żywności i Rybactwa Akademii Rolniczej w Szczecinie (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). W 2012 r. uzyskała stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia na Wydziale Nauko o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie. Jest pracownikiem naukowo-technicznym w Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych ZUT tej uczelni. Specjalność - enkapsulacja bakterii, bioprocesy pozyskiwania odbakteryjnych substancji aktywnych, badanie właściwości antymikrobiologicznej substancji aktywnych. Mgr Michał JAROSZ w roku 2008 ukończył studia na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt na Akade[...]

Powlekany papier opakowaniowy. Cz. II. Wpływ starzenia się powłok na ich właściwości przeciwbakteryjne DOI:10.15199/62.2018.4.30


  Przeprowadzone poprzednio badania1) wykazały, że hydrofobowe powłoki Exceval, Ecroprint i Eurocryl pozwoliły uzyskać papier opakowaniowy o zwiększonej barierowości względem pary wodnej, a dodatkowe pokrycie powłokami MerthocelTM z polilizyną (2%) lub z PSP (2%) umożliwiło uzyskanie materiału hamującego wzrost szczepów S. aureus i E. coli. Powlekanie papieru zwiększyło też siłę przebicia i maksymalną siłę przy zerwaniu. Uwzględniając właściwości barierowe oraz antymikrobiologiczne uzyskanych materiałów, stwierdzono, że powłoka Eurocryl pokryta warstwą zawierającą polilizynę okazała się najlepszym rozwiązaniem i zalecono jej wykorzystanie w opakowalnictwie jako powłoki aktywnej. Nośnikami powłokotwórczymi są też emulsje parafinowe i kopolimery na bazie poliuretanu lub styrenu2). Przykładem takich nośników są komercyjne emulsje woskowe Aquacer 2650 (Byk, Niemcy) i Ultralub (Keim Additec Surface, GmbH, Niemcy). Nanoszone na materiały opakowaniowe powłoki ulegają starzeniu podczas przechowywania. Istotne jest, by zachowały one wszystkie nadane im właściwości po procesie starzenia. Podjęto wiele prób zbadania wpływu przyspieszonego starzenia na antymikrobiologiczne właściwości powłok. Badano, czy przyspieszone promieniowanie UV-A oraz Q-Sun ograniczy aktywność powłok, czy doprowadzi[...]

Powlekanie folii polietylenowej w celu nadania jej właściwości przeciwbakteryjnych DOI:10.15199/62.2017.6.19


  Bardzo istotnym zagrożeniem dla pakowanych produktów spożywczych jest obecność mikroorganizmów odpowiedzialnych za ich psucie się. Dlatego wprowadzenie na rynek opakowań, które charakteryzowałby się właściwościami przeciwdrobnoustrojowymi staje się coraz częściej przedmiotem badań1). Innowacyjnym rozwiązaniem jest stosowanie opakowań aktywnych lub odpowiednich systemów pakowania żywności. Jednym z rozwiązań decydujących o tym, czy opakowanie zostanie zakwalifikowane do opakowań aktywnych jest pokrywanie materiałów opakowaniowych powłokami zawierającymi substancje aktywne, które działają bakteriobójczo lub bakteriostatycznie na bakterie powodujące zatrucia pokarmowe2). Obecnie najczęściej wykorzystywanymi w opakowalnictwie związkami aktywnymi są Małgorzata Mizielińskaa,*, Urszula Kowalskaa, Jerzy Pankowskia, Grzegorz Bienkiewicza, Michał Malkab, Sławomir Lisieckia 1318 96/6(2017) Dr inż. Grzegorz BIENKIEWICZ - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1325. Mgr inż. Jerzy PANKOWSKI w roku 2013 ukończył studia na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jest pracownikiem naukowo-technicznym/starszym referentem technicznym w Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych tej uczelni. Specjalność - modyfikacja materiałów opakowaniowych stosowanych w przemyśle poligraficznym. bakteriocyny, ekstrakty z przypraw, olejki eteryczne, enzymy oraz kwasy organiczne. Substancje te powinny być efektywne w unieszkodliwianiu mikroorganizmów, ale bezpieczne dla ludzi i przyjazne środowisku3-5). Ekstrakty roślinne wykazują zróżnicowany poziom właściwości przeciwdrobnoustrojowych6-9). Rodzaj zastosowanego czynnika antymikrobiologicznego zależy przede wszystkim od pakowanych produktów, ponieważ różnią się one między sobą rodzajem występującej w nich mikroflory. Równie istotne są warunki (temperatura, wilgotność, dostęp światła) wp[...]

 Strona 1