Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Masłowski"

Inteligentne materiały elastomerowe o właściwościach magnetycznych


  Przedstawiono wpływ tlenku żelaza Fe3 O4 o nanometrycznych i mikrometrycznych rozmiarach cząstek oraz żelaza karbonylkowego jako napełniaczy wykazujących właściwości magnetyczne na właściwości wulkanizatów wykonanych z kauczuku etylenowo-propylenowego oraz akrylonitrylowo-butadienowego. W celu poprawy dyspersji związków żelaza w ośrodku elastomerowym zastosowano dodatek dyspergatorów z grupy soli alkiloamoniowych oraz ciecz jonową o charakterze hydrofobowym. Użyte napełniacze poprawiły właściwości mechaniczne, wpłynęły na właściwości magnetyczne, a także spowodowały wzrost gęstości usieciowania wulkanizatów. Analiza zdjęć skaningowej mikroskopii elektronowej SEM pozwoliła określić stopień dyspersji zastosowanych związków magnetycznych w elastomerze. Ethylene-propylene and acrylnitrile-butadiene rubbers were filled with micro and nano-sized Fe3O4 and carbonyl Fe powders in presence of surfactants or a ionic liq. and cured at 160°C and 15 MPa for 30 min to produce vulcanizates with magnetic and magnetorheolog. properties. Use of the surfactants resulted in increasing the degree of filler dispersion. Magnetization intensity and remanence of the rubbers increased with increasing content of Fe3O4. The rubber vulcanizates showed also good mech. properties (tensile strength, elongation at break) and high crosslinking d. Materiały magnetyczne i magnetoreologiczne (MR) należą do klasy materiałów określanych jako materiały inteligentne (smart materials). Mogą one w wyniku działania pola elektrycznego lub magnetycznego zmieniać swoje właściwości reologiczne w sposób ciągły, gwałtowny i odwracalny1). Zazwyczaj są to materiały zawierające mikro- lub nanocząstki związków żelaza rozproszone w ośrodku będącym cieczą lub elastomerem MRE (magnetorheological elastomer)2). Do materiałów MR zalicza się ciecze MRF (magnetorheological fluids), które jako pierwszy odkrył J. Rabinow w 1948 r.3). Ciecze te zawierają cząstki o dużej gęstości ([...]

Właściwości magnetoreologicznych kompozytów polimerowych


  Otrzymano magnetoreologiczne elastomerowe kompozyty etylenowo-propylenowe i akrylonitrylowo- butadienowe oraz wykonano charakterystykę ich specyficznych właściwości magnetycznych oraz magnetoreologicznych. Kompozyty zostały napełnione różnymi ilościami żelaza karbonylkowowego zawierającego w swej strukturze cząstki ferromagnetyczne. Przedstawiono metodę wytwarzania mieszanek elastomerowych oraz ich wulkanizacji w polu magnetycznym prowadzącą do otrzymania elastomerów magnetoreologicznych. Oceny struktury otrzymanych kompozytów oraz stopnia dyspersji napełniacza w elastomerze dokonano na podstawie badania metodą skaningowej mikroskopii elektronowej. Badania magnetoreologiczne pozwoliły na wyznaczenie zależności modułów zachowawczych G’ oraz stratności G" tych kompozytów w funkcji szybkości kątowej, obrazujących wpływ mikrostruktury na efekt magnetoreologiczny. Właściwości magnetyczne kompozytów badano, korzystając z magnetometru z wirującą próbką. Ethylene-propylene and acrylonitrile-butadiene elastomers were filled with ferromagnetic carbonyl Fe powder, vulcanized at 160°C under 15 MPa for 30 min (after addn. of [PhCMe2O]2, [CH2=CHCH2OC=N]3, S, 2-mercaptobenzothiazol, ZnO and stearin) in presence of external magnetic field (Sm-Co magnet) and studied for microstructure by scanning electron microscopy and for magnetorheolog. properties by rheometry and vibrating sample magnetometry at the magnetic field intensity from -1.2 T to +1.2 T. Rozwój materiałów magnetoreologicznych (MR) trwa już ponad pół wieku, od czasu gdy Rabinow odkrył ciecze magnetoreologiczne (MRF) w 1948 r.1). Odpowiednikami cieczy MR są elastomery magnetoreologiczne (MRE), które odpowiadają na pole magnetyczne. MRE są skomponowane z cząstek magnetycznych zdyspergowanych w kauczuku. Są oczywiście pewne różnice w sposobie pracy tych dwóch klas materiałów. Największą różnicą jest to, że łańcuchy cząstek w kompozycie elastomerowym zawsze pracują w pi[...]

 Strona 1