Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Paczyńska"

Dry distillers grains with solubles from bioethanol production as a dietary additive used in feeding ruminants. Suszony wywar z procesu wytwarzania bioetanolu z kukurydzy jako dodatek paszowy stosowany w żywieniu przeżuwaczy


  A review, with 55 refs. Obniżenie poziomu równowagi kationowo-anionowej DCAD (dietary cation-anion difference) może powodować ograniczenie występowania schorzeń metabolicznych krów w okresie okołoporodowym. Wartość analizowanych parametrów fermentacji in vitro oraz równowagi kwasowo zasadowej krwi krów świadczą o korzystnym profilu zmian wynikających z rosnącego udziału DDGS (dry distillers grains with solubles) w dawce pokarmowej. Stwierdzono wzrost zawartości białka w siarze krów i mimo tendencji do pogorszenia niektórych jej cech fizykochemicznych, nie obserwowano negatywnego wpływu na status odporności biernej cieląt. Wykorzystanie DDGS na większą skalę w dawkach pokarmowych dla krów, jako sposobu naturalnej utylizacji, może powodować istotne ograniczenie potencjalnych zagrożeń środowiskowych związanych z jego zagospodarowaniem. Produkcja DDGS Perspektywa wyczerpania się naturalnych surowców energetycznych (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny) oraz negatywny wpływ na środowisko produktów ich spalania, zmusza do szukania alternatywnych paliw pochodzących z biomasy roślinnej1). W ostatnich latach, także w Polsce, wzrasta zainteresowanie produkcją biopaliw z roślin, które mogą być wykorzystane do bezpośredniego spalania, ale także stanowić komponenty stosowane w produkcji paliw płynnych. Zgodnie z dyrektywami Komisji Europejskiej, które określają udział biopaliw w rynku energetycznym na poziomie 10% do 2020 r., efektem powinno być ograniczenie o 20% emisji ditlenku węgla do atmosfery2), poziom energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł w Polsce ma przekroczyć 10% całkowitej ilości energii produkowanej w kraju3). Zastępowanie konwencjonalnej benzyny (etyliny) biopaliwem może odbywać się poprzez dodawanie do niej bioetanolu. Można go produkować z różnych roślin, ale trzeba mieć świadomość, że wydajność produkcji w zależności od źródła surowca jest zmienna (tabela 1). Spośród zbóż najbardziej [...]

 Strona 1