Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Wysoczański"

Use of omega-3 polyunsaturated fatty acid ethyl esters as raw material for fodder industry Zastosowanie estrów etylowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega-3 jako surowca dla przemysłu paszowego DOI:10.12916/przemchem.2014.799


  Et esters of polyunsatd. omega-3 fatty acids of high alpha- -linolenic acid (I) were used as a component of fodder supplements for dairy cows and sheep. The addn. did not result in any changes in basic compn. of milk from the examd. animals, but profitably modified profil of the milk fatty acids. An increase in unsatd. fatty acids content was obsd. in both cases (by 22% in sheep, and by 20% in cow milks). The content of I increased by 42 and 59% in sheep and cows milks, resp. Przedstawiono możliwość zastosowania estrów etylowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega-3 o wysokiej zawartości kwasu alfa-linolenowego (ALA) jak składnika dodatków paszowych dla krów mlecznych i owiec. Wykazano, że dodatek nie spowodował zmian w składzie podstawowym mleka od badanych zwierząt, a spowodował korzystne zmiany w profilu kwasów tłuszczowych mleka. W obu przypadkach zaobserwowano korzystny wzrost udziału kwasów nienasyconych (o ok. 22% w mleku owczym i ok.20% w mleku krowim). Zawartość kwasu ALA wzrosła w wyniku suplementacji odpowiednio o 42 i 59% w mleku owiec i krów. Wykazano, że mleko pochodzące od zwierząt żywionych dietą z dodatkiem kwasu alfa-linolenowego może być cennym produktem zaliczanym do żywności funkcjonalnej. Według licznych doniesień naukowych najczęstszą przyczyną zachorowań i zgonów na przestrzeni ostatnich lat są tzw. choroby cywilizacyjne, a w szczególności choroby układu sercowo naczyniowego, nadciśnienie, cukrzyca, nowotwory i otyłość1, 2). Różnego rodzaju badania żywieniowe oraz epidemiologiczne prowadzone na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci wskazują na związek spożywania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega-3 (w szczególności kwasu alfa-linolenowego (ALA), eikozapentaenowego (EPA) oraz dokozaheksaenowego (DHA)) ze znacznym spadkiem ryzyka zapadnięcia na te choroby. Szczególnie istotny jest tutaj kwas ALA, który jest dla organizmu prekursorem do wytwarzania kwasów EPA i DHA[...]

Effect of linseed oil and ethyl esters of the oil-derived fatty acids on the morphology and proliferation rate of human adipose-derived stromal cells Wpływ oleju oraz estrów etylowych kwasów tłuszczowych z oleju lnianego na morfologię i proliferację ludzkich komórek stromalnych izolowanych z tkanki tłuszczowej DOI:10.12916/przemchem.2014.1742


  Linseed oil and Et esters of the fatty acids from the oil were added (2% or 4%) to a culture of human adipose-derived mesenchymal stem cells to study cytotoxicity of the additives for 5 days. Viability, proliferation, morphol., adhesion and architecture of cells were evaluated. The linseed oilderived Et ester showed the highest biological activity at the concn. 2%. Dokonano oceny cytotoksyczności oleju lnianego i estrów etylowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, wytwarzanych z oleju lnianego, w badaniach in vitro, z zastosowaniem ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej hASCs (human adipose-derived mesenchymal stem cells). Ocenę tempa proliferacji przeprowadzono w pierwszym, drugim oraz piątym dniu hodowli. Wpływ oleju lnianego oraz estru lnianego w stężeniach 2% i 4% na żywotność i proliferację hASCs badano w teście kolorymetrycznym z użyciem barwnika Alamar Blue a morfologię, adhezję i architekturę wzrostu komórek oceniano metodami mikroskopowoelektronowymi. Otrzymane wyniki wskazują na wyższą aktywność biologiczną estru lnianego w stężeniu 2%. Wyniki wielu badań naukowych dowodzą, że kwasy tłuszczowe z rodziny omega, szczególnie omega-3, mają fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania ludzkiego organizmu i stanowią substrat do syntezy substancji regulatorowych w organizmie, ważny składnik błon komórkowych decydujący o ich właściwościach oraz istotny składnik tkanki mózgowej (30% tłuszczu mózgu zawiera kwas DHA z grupy omega-3), a także mogą ulegać łatwym przemianom w związki energetyczne1). Szczególne miejsce w rodzinie kwasów omega-3 zajmuje kwas alfa-linolenowy (ALA), który jest prekursorem kwasu eikozapentaenowego (EPA) i kwasu dokozaheksaenowego (DHA) z grupy omega-3. Działając jako prekursor (bezpieczny depozyt) EPA i DHA, jest on odpowiedzialny za "kontrolę" ich aktywności farmakologicznej. W ostatnich latach udowodniono, że sam kwas ALA ma również silne właściwośc[...]

Characteristics of polyunsaturated fatty acids ethyl esters with high alpha-linolenic acid content as a component of biologically active health-promoting supplements Charakterystyka estrów etylowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych o wysokiej zawartości kwasu alfa-linolenowego jako składnika biologicznie aktywnych preparatów prozdrowotnych DOI:10.12916/przemchem.2014.1923


  A review, with 69 refs., of properties and biol. activity of omega-3 acids produced from linseed oil. An innovative technol. for prodn. of Et esters of polyunsatd. fatty acids was presented. Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej prozdrowotnych właściwości kwasów omega- 3, w szczególności kwasu alfa-linolenowego (ALA), będącego prekursorem kwasu eikozapentaenowego (EPA) i kwasu dokozaheksaenowego (DHA). Zaprezentowano charakterystykę oleju lnianego jako doskonałego źródła kwasu ALA, oraz innowacyjną technologię wytwarzania estrów etylowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z oleju lnianego wraz z ich charakterystyką i aktywnością biologiczną. Prozdrowotne właściwości kwasów omega-3 są znane i wykorzystywane na całym świecie od wielu lat. Przeprowadzono wiele badań w tym zakresie, szukając jak najwydajniejszych metod suplementacji diety i wspomagania leczenia różnych chorób przy użyciu tych kwasów, zarówno u zwierząt, jak i ludzi. Stosowanie tych kwasów zalecane jest przez wiele instytucji na całym świecie (Amerykańska Agencja Żywności i Leków, Amerykańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne, Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Badań nad Kwasami Tłuszczowymi i Lipidami)1). Przeanalizowano także różnego rodzaju źródła kwasów omega-3 w diecie, obejmujące oleje rybne oraz oleje pozyskiwane z różnego rodzaju nasion oleistych. Kwasy tłuszczowe omega-3 należą do tzw. niezbędnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, których organizm ludzki nie jest w stanie syntetyzować de novo i dlatego muszą być dostarczane wraz z pożywieniem2). Oleje rybie są źródłem kwasów EPA i DHA, natomiast oleje roślinne są bogate m.in. w ALA3, 4). Unikatowa rola kwasu ALA Kwas ALA zajmuje szczególne miejsce w rodzinie kwasów tłuszczowych omega-3. Kwas ten podany w odpowiednich ilościach działa jako prekursor EPA i DHA i jest odpowiedzialny za ich aktywność farmakologiczną. Wykazano ponadto, że sam kwas ALA [...]

 Strona 1