Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Teresa Urban"

Adsorption of ionic polyacrylamide in the chromium(III) oxide/solution system. A study on removal of a undesirable solid from aqueous medium Adsorpcja jonowego poliakryloamidu w układzie tlenek chromu(III) – roztwór. Badanie usuwania niepożądanej substancji stałej ze środowiska wodnego DOI:10.15199/62.2016.5.24


  Anionic and cationic polyacrylamides (PAM) were added to aq. Cr2O3 suspension at pH 3-9 to det. the amt. of polymer adsorbed, surface charge d. and zeta potential of solid Cr2O3 particles as well as stability of the suspension. The spectrophotometry, potentiometric titration, microelectrophoresis and turbidimetry methods were used for the study. The adsorption of PAM depended significantly on the soln. pH. For anionic PAM, it decreased with the pH rise, whereas it increase for cationic PAM. High adsorption level was a result of more coiled structure of macromols. located in adsorption layer. The cationic PAM had higher impact on the Cr2O3 suspension stability (especially at pH 3 and 6). Its addn. resulted in a considerable deterioration of stability conditions at pH 3 due to the formation of polymer bridges. Przedstawiono wyniki badań adsorpcyjnych i elektrokinetycznych oraz badań stabilności dwufazowego układu tlenek chromu(III)-wodny roztwór poliakryloamidu (PAM) jonowego. Scharakteryzowano mechanizm trwałości suspensji ciała stałego zawierającego polimer. Stwierdzono, że adsorpcja kationowej odmiany PAM wywiera większy wpływ na modyfikację właściwości powierzchniowych tlenku metalu, w stosunku do formy anionowej. Polimer ten może być z powodzeniem wykorzystany jako efektywny stabilizator lub flokulant wodnych suspensji Cr2O3. Tlenek chromu(III), Cr2O3, to związek o charakterze amfoterycznym, nierozpuszczalny ani w wodzie ani w roztworach kwaśnych 1010 95/5(2016) Dr Teresa URBAN w roku 2005 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskała na Wydziale Chemii UMCS w 2012 r. Obecnie pracuje na stanowisku starszego specjalisty naukowo-technicznego w Zakładzie Radiochemii i Chemii Koloidów. Specjalność - chemia fizyczna. i rozpuszczalnikach organicznych. Znajduje on zastosowanie głównie jako stabilny zielony barwnik w przemyśle farbiarskim, c[...]

 Strona 1