Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Monika Puchlik"

Wpływ biopreparatu BIOSAN KZ 2000 na efektywność oczyszczania ścieków w przydomowej oczyszczalni ze złożem hydrofitowym


  Układ technologiczny analizowanej oczyszczalni stanowi część biologiczna złoże gruntowo-trzcinowe w układzie równoległym. Nietypowym zastosowaniem jest tu wprowadzenie dwóch niezależnych ciągów oczyszczania, gdzie w II-ciągu dawkowany jest dodatkowo biopreparat. Oczyszczalnia hydrofitowa zapewnia wysokie usunięcie związków organicznych wyrażonych jako BZT5 oraz ChZT, a także zmniejszenie stężenia azotu amonowego oraz fosforanów. Wskazuje to na wysokosprawne działanie oczyszczalni ścieków.Biopreparaty są to wyselekcjonowane mikroorganizmy głównie bakterie i grzyby oraz enzymy, związane na nośnikach mineralnych, służące do biodegradacji zanieczyszczeń organicznych. Są to środki nietoksyczne dla ludzi, zwierząt i roślin. Dobór kultur bakteryjnych w biopreparatach jest tak dokonany, aby wyeliminować zarazki chorobotwórcze. Celem stosowania biopreparatów jest szybszy rozkład zanieczyszczeń organicznych w ściekach (odchody, papier, resztki roślinne, tłuszcz), lepsza biodegradacja środków piorących i myjących, a także eliminacja przykrych zapachów. Cykliczne stosowanie biopreparatów poprawia jakość oczyszczania ścieków oraz eliminuje nadmiar osadu. Występują one w postaci proszkowej oraz w tabletkach. Dodatkowo biopreparaty zapewniają czystość i drożność wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku. Oczyszczalnie hydrofitowe mają zdolność do gromadzenia i zatrzymywania substancji organicznych. Akumulacja tych substancji jest rezultatem nadwyżki produkcji pierwotnej w stosunku do oddychania mikroorganizmów heterotroficznych aktywnych w systemie hydrofitowym [7]. Substancja organiczna wyprodukowana w środowisku ekosystemu bagiennego jest sezonowo akumulowana na powierzchni podłoża, a następnie przetwarzana w procesach mikrobiologicznych w trudno rozkładalne substancje organiczne, takie jak np. związki humusowe, tworzące nową warstwę gleby [1,4]. Wraz z zastosowaniem biopreparatów część zanieczyszczeń tworzy osad lub zostaje trwale z[...]

 Strona 1