Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna NOWIŃSKA"

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE PYŁÓW POWSTAJĄCYCH W PROCESIE TECHNOLOGICZNYM HUTY CYNKU MIASTECZKO ŚLĄSKIE S.A.

Czytaj za darmo! »

Zanieczyszczenia pyłowe hutnictwa cynkowego ze względu na znaczne zawartości w nich metali ciężkich, mogą w zasadniczy sposób negatywnie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska. Dlatego istotne jest poznanie ich właściwości fizykochemicznych. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące składu ziarnowego, morfologii ziaren pyłów pochodzących z procesu technologicznego Huty Cynku MIASTECZKO ŚLĄSKIE S.A. w powiązaniu z ich składem fazowym. Stwierdzono, że analizowane pyły charakteryzują się dużą różnorodnością właściwości fizykochemicznych, uwarunkowaną źródłem ich powstawania. Słowa kluczowe: Imperial Smelting Process, pyły, frakcja, skład granulometryczny, skład fazowy CHOSEN PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF DUSTS RELEASED FROM ZINC PLANT MIASTECZKO ŚLĄSKIE S.A. TECHNO[...]

Wpływ wstępnych zabiegów obróbki powierzchniowej na odporność korozyjną stopu Ti6Al4V ELI po anodyzacji

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wstępnego przygotowania powierzchni na odporność korozyjną stopu Ti6Al4V ELI po zabiegu anodyzacji. Wstępne przygotowanie powierzchni obejmowało kombinację zabiegów: obróbki wibracyjnej, polerowania mechanicznego, piaskowania i polerowania elektrolitycznego. W celu określenia odporności korozyjnej stopu przeprowadzono badania potencjodynamiczne, wyznaczono stężenia jonów metalicznych przenikających do roztworu Ringera oraz dokonano obserwacji mikroskopowych powierzchni próbek Abstract. The paper presents results of initial surface treatment on corrosion resistance of Ti6Al4VELI alloy after anodizing process. The initial surface treatment consisted of the following processes: shot peening, mechanical polishing, sandblasting and electropolishing. In order to determine corrosion resistance of the alloy the following studies were carried out: potentiodynamic tests, concentration of released metallic ions as well as microscopic observations of samples’ surfaces. (Influence of initial surface treatment on corrosion resistance of Ti6Al4V ELI alloy after anodizing) Słowa kluczowe: biomateriały metalowe, modyfikacja powierzchni stopu Ti6Al4V ELI, badania potencjodynamiczne, produkty degradacji stopu Ti6Al4V ELI. Keywords: metallic biomaterials, surface modification of Ti6Al4V ELI alloy, potentiodynamic tests, degradation of Ti6Al4V ELI alloy. Wstęp Podstawowym kryterium decydującym o przydatności materiału na implanty jest jego biokompatybilność. Jest ona w głównej mierze związana z własnościami fizykochemicznymi powierzchni implantu. Materiał, z którego wykonany jest implant powinien charakteryzować się odpornością korozyjną w środowisku tkanek i płynów ustrojowych [1÷4]. Dobra biokompatybilność stopów Ti6Al4V związana jest ze zdolnością ich powierzchni do samopasywacji. Wytworzona warstwa pasywna, składająca się głównie z TiO2, charakteryzuje się: zwartością i jednorodnością, niskim przewodni[...]

 Strona 1