Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"BRONISŁAW JAŃCZUK"

Wpływ filmu n-oktanu na siłę odrywania pęcherzyka powietrza od powierzchni węgla w wodzie

Czytaj za darmo! »

Wykonano pomiary siły odrywania pęcherzyków powietrza od powierzchni węgla kamiennego w wodzie i od powierzchni węgla pokrytego filmem n-oktanu. Podczas odrywania się pęcherzyka powietrza od powierzchni ziarna węgla mierzono promień płaszczyzny kontaktu oraz siłę odrywania. Następnie dla tych samych układów obliczono te wielkości teoretycznie i porównano ze zmierzonymi. Na tej podstawie stw[...]

Wpływ filmu alkoholu diacetonowego na trwałość agregatów węgiel-pęcherzyk powietrza

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono pomiary siły odrywania pęcherzyków powietrza od nie zhydratyzowanej i zhydratyzowanej powierzchni węgla kamiennego (różnego gatunku) pokrytego filmem alkoholu diacetonowego w wodzie i wodnych roztworach tego alkoholu w zakresie stężeń 0÷10% oraz pomiary promienia płaszczyzny kontaktu w momencie rozerwania się układu ziarno węgla/film alkoholu diacetonowego - pęcherzyk powietr[...]

Wpływ filmów wody i n-oktanu na wartość swobodnej energii powierzchniowej węgli kamiennych DOI:

Czytaj za darmo! »

Opierając się na wynikach pomiarów kąta zwilżania w układach: węgiel kamienny/film n-oktanu - kropla wody (jodku metylenu) - powietrze i węgiel kamienny/film n-oktanu - pęcherzyk powietrza - woda obliczono wartości składowych (dyspersyjnej i niedyspersyjnej) swobodnej energii powierzchniowej badanych węgli z filmem n-oktanu i porównano je ze składowymi obliczonymi na podstawie swobodnej energii powierzchniowej węgli bez filmu n-oktanu i pracy zwilżania przez rozpływanie. Zanalizowano także wpływ filmów wody i n-oktanu na wartość kąta zwilżania kropelek wody na powierzchni węgli. Stwierdzono, że powstaje trwały film n-oktanu, który wynika z przebiegu rozpływającego procesu zwilżania. Film ten powoduje zmniejszenie zarówno wartości swobodnej energii powierzchniowej węgla, jak i prawdopodobieństwa tworzenia się trwałego filmu wody. Węgiel kamienny - ważny surowiec energetyczny i chemiczny - jest często wydobywany w postaci bardzo drobnych ziaren mułowych powstających w procesach jego urabiania i transportu. Ilość mułu może sięgać nawet 30% urobku górniczego. Muł - po wzbogaceniu - można wykorzystać na potrzeby energetyki lub technologii chemicznej. Powszechnie stosowaną metodą wzbogacania jest flotacja. Efektywność flotacji zależy przede wszystkim od właściwości powierzchniowych węgla, ściśle związanych z jego swobodną energią powierzchniową. Aplan i współpracownicy1,2) stwierdzili - na podstawie wyników pomiarów kąta zwilżania amerykańskich węgli kamiennych różnego rodzaju cieczami (polarnymi i apolarnymi) - że swobodna energia powierzchniowa badanych węgli jest wynikiem jedynie dyspersyjnych oddziaływań międzycząsteczkowych. Podobny pogląd ma Sablik3). Z kolei wyniki badań wykonanych w Zakładzie Chemii Fizycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie4^-7) prowadzą do wniosku, że swobodna energia powierzchniowa węgli kamiennych zawiera składowe - dyspersyjną i niedyspersyjną, przy czym wartość składowej n[...]

Wpływ filmu wody i w-heptanu na zwilżalność siarki DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono pomiary kąta zwilżania w układach siarka- -kropla wody-powietrze(nasycona para wodna) i siarka-kropla wody-powietrze(nasycona para и-heptanu) po różnym czasie kontaktu powierzchni siarki z parami wody i я-heptanu. Stwierdzono, że zmiany kąta zwilżania w funkcji czasu kontaktu siarki z parami wymienionych cieczy są podobne. W celu wyjaśnienia tych zmian przeprowadzono teoretyczną analizę stanu równowagi badanych układów oraz obliczono pracę adhezji wody do powierzchni siarki "czystej" i z filmem я-heptanu. Na podstawie pomiarów i obliczeń stwierdzono, że takiej samej wartości kąta zwilżania w obu badanych układach odpowiadają różne wartości pracy adhezji wody do powierzchni siarki. Zjawisko zwilżania ciał stałych odgrywa ważną rolę w wielu gałęziach przemysłu i w życiu codziennym. Spotykamy się z nim m.in. podczas prania, mycia, w metalurgii, w poligrafii, w procesie filtracji, w lakiernictwie, w procesie smarowania (oliwienia), w przemyśle spożywczym, w ogrodnictwie, a także podczas flotacyjnego wzbogacania różnego rodzaju rud i minerałów. Wizualną miarą zwilżalności jest tzw. kąt zwilżania zależny od swobodnej energii powierzchniowej ciała stałego i cieczy, swobodnej energii między fazowej ciało stałe-ciecz oraz od ciśnienia filmu cieczy, który może występować na granicach faz ciało stałe-gaz (powietrze), ciało stałe-ciecz i ciecz-gaz (powietrze)1,2). Powstawanie filmu cieczy na powierzchni ciała stałego zachodzi kosztem jego swobodnej energii powierzchniowej, która może być nawet tak zmniejszona, że - mimo teoretycznych przesłanek o całkowitej zwilżalności danego ciała stałego - ciecz tworzy kąt większy od zera3^ 5). Z powodu wpływu filmu cieczy na kąt zwilżania trudno jest m.in. znaleźć ścisłą korelację pomiędzy jego wartością a wskaźnikami procesu flotacyjnego wzbogacania rud i minerałów. Podczas flotacji szczególną rolę odgrywa film wodny, którego właściwości mogą być zmieniane m.in. prze[...]

Badania adhezji wody do powierzchni hydrofobowych i hydrofilowych ciał stałych przez pomiar trwałości układu ciało stałe - pęcherzyk powietrza - woda DOI:

Czytaj za darmo! »

Stosując równanie Younga oraz wcześniej podaną zależność między maksymalną siłą odrywania pęcherzyka powietrza od powierzchni ciała stałego w cieczy, napięciem powierzchniowym cieczy, promieniem krytycznej płaszczyzny kontaktu pęcherzyka z ciałem stałym i kątem zwilżania, wyprowadzono równanie wiążące pracę adhezji cieczy do powierzchni ciała stałego między innymi z maksymalną trwłością układu ciało stałe-pęcherzyk powietrza-ciecz. Z tego równania obliczono pracę adhezji wody do powierzchni kwarcu, siarki, grafitu i teflonu. Otrzymane wyniki porównano z wartościami pracy adhezji wyliczonymi zgodnie z równaniem Younga. Stwierdzono, że na podstawie siły odrywania i promienia krytycznej płaszczyzny kontaktu można wyznaczyć pracę adhezji wody do powierzchni teflonu, natomiast wartość pracy adhezji wody do powierzchni siarki, grafitu i kwarcu jest zmniejszona o wartość obniżenia swobodnej energii powierzchniowej tych ciał przez film wodny. Adhezja cieczy do powierzchni ciał stałych wynika z różnego rodzaju oddziaływań międzycząsteczkowych: dyspersyjnych typu dipol-dipol, typu dipol-dipol indukowany, donorowo-akceptorowych i elektrostatyczny ch u , wiązań wodorowych czy też wiązań n. Odgrywa ona ważną rolę w wielu gałęziach przemysłu i w życiu codziennym2,3). Ze zjawiskiem adhezji spotykamy się w metalurgii, lakiernictwie, poligrafii, rolnictwie, a przede wszystkim w procesie flotacyjnego wzbogacania rud i minerałów2,3). We flotacji pianowej oddziaływanie adhezyjne rzutuje na mechanizm mineralizacji pęcherzyków powietrza, a tym samym na efektywność tego procesu2,3). Szczególną rolę w procesie flotacji odgrywa adhezja wody do powierzchni minerałów, gdyż ma ona decydujące znaczenie podczas tworzenia się agregatu ziarno mineralne - pęcherzyk powietrza. Trwałość tego agregatu zależy przede wszystkim od stosunku pracy adhezji wody do powierzchni minerału do pracy kohezji wody2,4). Pracę adhezji, definiowaną jako ilość pracy wykonanej w t[...]

Wpływ n-hepłanu i n-propanolu na zwilżalność kwarcu DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono pomiary kąta zwilżania w układzie kwarc-kropla wodnego roztworu propanolu (dla całego zakresu stężeń) — powietrze + nasycona para roztworu propanolu oraz w układzie kwarc/film n-heptanu — kropla wodnego roztworu propanolu o stężeniu 100 mg/dm3 — powietrze po różnym czasie przebywania zwilżonego heptanem szlifu kwarcu w komorze pomiarowej. Na podstawie pomiarów i teoretycznej analizy procesu zwilżania kwarcu wykazano, że zmiany wielkości kąta zwilżania zależą od składu filmu wodno-alkoholowego i grubości (ciśnienia) filmu n-heptanu. Zasugerowano również, że może występować ujemna adsorpcja cząsteczek propanolu na granicy faz kwarc/monowarstwowy film wodny — roztwór i że "gruby" film heptanu na tej granicy faz może "blokować’ polarne oddziaływania międzyfazowe. Mechanizm zwilżania różnego typu minerałów wpływa min. na efektywność flotacyjnego procesu ich wzbogacania. Pod względem zwilżania minerały można podzielić na hydrofobowe i hydrofilowe1). Do hydrofobowych zalicza się takie, które oddziałują z przyległym medium jedynie siłami dyspersyjnymi i w wodzie samorzutnie sczepiają się z pęcherzykiem powietrza 2). Hydrofilowe zaś to takie minerały, których swobodna energia powierzchniowa jest wynikiem dyspersyjnych i polarnych oddziaływań międzycząsteczkowych8). Minerały te mogą trwale sczepiać się >z pęcherzykiem powietrza w wodzie tylko wtedy, gdy zostanie pokonana pewna bariera energetyczna, ściśle związana ze stopniem hydratyzacji i,ch powierzchni4). Do hydrofilowyeh ciał stałych (polarnych), poddawanych procesowi flotacyjnego wzbogacania, zalicza się (kwarc. Aktywność flotacyjna kwarcu zwiększa się wskutek adsorpcji na jego powierzchni cząsteczek substancji organicznych mających łańcuch węglowodorowy. Charakter tej ad sorpcji może być elektrostatyczny, chemiczny lub fizyczny (wskutek oddziaływań van der Waalsa). Pod wpływem adsorpcji wspomnianych substancji zmienia się stopień h[...]

Swobodna energia powierzchniowa węgli kamiennych a kąt zwilżania w układzie węgiel - kropla wody - n-oktan DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono pomiary kąta zwilżania w układzie węgiel kamienny (różnego typu) - kropla wody - n-oktan, stosując różne sposoby osadzania kropli wody na powierzchni węgla. Dla każdego układu uzyskano dwie wartości kąta zwilżania (minimalną i maksymalną). Na podstawie otrzymanych wyników obliczono wartość składowej dyspersyjnej i niedyspersyjnej swobodnej energii powierzchniowej badanych węgli i porównano ze składowymi wyznaczonymi przez innych autorów (obliczona wartość składowej dyspersyjnej była identyczna z wartością składowej wyznaczonej dla węgli amerykańskich przez Aplana i współpracowników). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że wielkość swobodnej energii powierzchniowej węgli kamiennych nie zależy od typu i pochodzenia węgla, co prawdopodobnie jest związane z tworzeniem filmu wodnego na jego powierzchni. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie węglem jako surowcem energetycznym i chemicznym. Zwiększone zapotrzebowanie na węgiel zmusza między innymi do pełnego wykorzystania mułów węgli energetycznych. Obecnie są prowadzone próby wzbogacenia flotacyjnego węgli energetycznych o niskim stopniu uwęglenia. Powodzenie tej metody zależy między innymi od możliwości uzyskania trwałego kontaktu pęcherzyka powietrza z powierzchnią ziaren węglowych. Trwałość trójfazowego układu węgiel - pęcherzyk powietrza - ciecz można zwiększyć w wyniku dodawania różnego rodzaju apolarnych i polarnych substancji organicznych odpowiednio zmieniających wielkość składowych swobodnej energii powierzchniowej węgla1*. Wielkość tych składowych, rzutujących na mechanizm mineralizacji pęcherzyków powietrza, jest przedmiotem wielu badań 2 + 6). Aplan i współpracownicy3,4) na podstawie pomiarów zwilżalności amerykańskich węgli kamiennych przez różnego rodzaju ciecze (polarne i apolarne) stwierdzili, że ich swobodna energia powierzchniowa jest wynikiem jedynie dyspersyjnych oddziaływań międzycząsteczkowych i nie zależy od typu węgla. Podobny po[...]

 Strona 1