Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Karol Szlązak"

Zastosowanie mikrotomografii rentgenowskiej do trójwymiarowej analizy obrazu systemu powłokowego antygraffiti DOI:10.15199/62.2019.4.21


  Technika obrazowania trójwymiarowego za pomocą rentgenowskiej mikrotomografii jest coraz bardziej popularną metodą badania mikro- i nanostruktur materiałów. Do jej niewątpliwych zalet należy rzeczywiste odwzorowanie struktury przestrzennej materiału bez jego niszczenia oraz brak konieczności specjalnej preparatyki, jak to ma miejsce w przypadku innych technik obrazowania, np. mikroskopii świetlnej lub skaningowej. Próbka może zostać ponownie wykorzystana do obrazowania w innych warunkach ekspozycji lub do dalszych eksperymentów. Mikrotomografia rentgenowska znajduje zastosowanie w analizie materiałów o złożonej strukturze przestrzennej, której opis na podstawie dwuwymiarowych przekrojów nie oddaje w pełni istniejących relacji przestrzennych pomiędzy jej komponentami. Opis struktury trójwymiarowej znalazł szerokie zastosowanie w takich materiałach, jak piany metaliczne i poliuretanowe1, 2) oraz materiały kompozytowe, w których opis przestrzennego ułożenia cząstek lub włókien zbrojących ma istotny wpływ na właściwości wytrzymałościowe materiału3). Analiza 3D warstw nawierzchniowych nie jest szeroko stosowana, jednak dostarcza uzupełniających względem standardowych badań strukturalnych 2D (mikroskopia świetlna, SEM) informacji, cennych z punktu widzenia technologii wytwarzania i nakładania warstw na materiał rdzenia4, 5). Badanie za pomocą mikrotomografu rentgenowskiego polega na skanowaniu próbki wiązką promieniowania rentgenowskiego. Natężenie wiązki promieniowania po przejściu przez materiał jest rejestrowane przez detektory umieszczone na matrycy (rys. 1). Promieniowanie rentgenowskie po przejściu przez próbkę ulega tłumieniu, a poziom osłabienia promieniowania zależy od grubości badanego obiektu, liczby atomowej pierwiastków wchodzących w skład próbki oraz energii wiązki. Wynikiem skanowania wiązką promieniowania rentgenowskie622 98/4(2019) Mgr inż. Karol SZLĄZAK w roku 2013 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Materiałow[...]

 Strona 1