Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Adam Mroziński"

Badanie parametrów pracy laboratoryjnej instalacji pompy ciepła powietrze-woda typu monoblok DOI:10.15199/148.2017.1.8


  W referacie przedstawiono analizę rynku systemów grzewczych związanych z pompami ciepła. Artykuł dotyczy weryfikacji efektywności najbardziej popularnych obecnie w Polsce instalacji pomp ciepła typu powietrze-woda. Podczas badań wykorzystano laboratoryjną instalację pompy ciepła powietrze-woda firmy NIBE F2040 o mocy 8 kW typu monoblok, funkcjonującą w Laboratorium Inżynierii OZE Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy. Do badania parametrów pompy ciepła wykorzystano system NIBE Uplink™. Dzięki niemu można uzyskać podgląd aktualnych oraz archiwalnych podstawowych parametrów pompy ciepła. Obiektem ogrzewanym (odbiór ciepła - górne źródło ciepła) było pomieszczenie Laboratorium Inżynierii OŹE WIM UTP w Bydgoszczy. Podczas badań dzięki oryginalnemu opomiarowaniu instalacji weryfikowano parametry eksploatacyjne pompy ciepła w funkcji temperatury zewnętrznej powietrza oraz zmiennej temperatury obiektu ogrzewanego. Słowa kluczowe: pompy ciepła typu powietrze-woda, monoblok, źródło ciepła, efektywność.Polityka zrównoważonego rozwoju oraz gospodarka niskoemisyjna są jednymi z najważniejszych wyzwań, jakie muszą podjąć państwa członkowskie Unii Europejskiej. Z tego względu poszukuje się rozwiązań technologicznych i źródeł energii przyjaznych środowisku. Propagowane jest pozyskiwanie tzw. zielonej energii [1 - 3]. Choć w Polsce dalej dominującym surowcem energetycznym pozostaje węgiel, to ogromnego znaczenia nabierają inne alternatywne źródła energii, np. wiatr, słońce, woda, biomasa oraz energia geotermalna. Znaczną część energii zużywanej na świecie przeznacza się na potrzeby grzewcze. W zakresie ogrzewania realizację postanowień dotyczących gospodarki niskoemisyjnej mogą stanowić pompy ciepła [3 - 5]. Pompy ciepła są to urządzenia wykorzystujące energię pobraną ze źródła o niskiej temperaturze do podwyższania temperatury źródła o wyższej temperaturze - odbioru ciepła. W Polsce rynek pomp ciepła znacznie się rozwija sz[...]

Badanie możliwości zwiększenia efektywności działania instalacji fotowoltaicznej dzięki zastosowaniu magazynu energii elektrycznej DOI:10.15199/148.2017.1.9


  W artykule przedstawiono zagadnienie wykorzystania w Polsce i w Europie instalacji fotowoltaicznych (PV) z magazynami energii elektrycznej. Systemy PV będą miały w niedalekiej przyszłości znaczny udział w globalnej produkcji energii elektrycznej. Będzie to istotnie wpływało na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz na poprawę stanu środowiska naturalnego. W pracy przedstawiono budowę laboratoryjnej instalacji PV zlokalizowanej na WIM UTP w Bydgoszczy. Przedstawiono również wybrane wyniki pomiarów rozkładu produkcji i dystrybucji energii elektrycznej w czasie (produkcja przez układ PV, zużycie własne, magazynowanie w akumulatorach, przesył do sieci zewnętrznej) z wykorzystaniem systemu monitoringu. Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, efektywność, instalacje fotowoltaiczne.W Polsce obserwowany jest wzrost rynku instalacji fotowoltaicznych (PV). Branża instalacyjna, mimo że ustawa o odnawialnych źródłach energii nie gwarantuje warunków dla dynamicznego rozwoju, cały czas jest w fazie wzrostu [1 - 4]. Według danych Instytutu Energii Odnawialnych oraz Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki przedstawionych na wykresie (rys. 1) w pierwszym kwartale 2016 r. całkowita moc zainstalowana w systemach PV przyłączonych do sieci wynosiła 119,2 MW [4, 5]. Na wykresie przedstawiono również podział instalacji na mikroinstalacje, duże instalacje oraz układy niepodłączone do sieci (off-grid). Światowy rynek instalacji PV wzrósł w 2015 r. w stosunku do 2014 r. o 34%, a w Polsce aż o 240%. Większość specjalistów twierdzi, że trendy takie powinny się utrzymać. Zjawisku takiemu pomaga ciągły wzrost sprawności modułów PV oraz rozwój systemów magazynowania energii [4 - 6].Kilka lat temu w Europie rozwój rynku domowych instalacji fotowoltaicznych spowodowany był przez korzystne stawki za sprzedaż energii do publicznej sieci elektroenergetycznej. Taka sytuacja przyczyniała się do tego, że właściciele instalacji nie wykorzystywali Rys. 1. Rozwój[...]

Wpływ produkcji butelek z tworzyw sztucznych na środowisko naturalne. Cz. II1). Analiza niepewności danych w ocenie cyklu życia polimerowych butelek do napojów z PET i PLA z wykorzystaniem techniki Monte Carlo DOI:10.15199/62.2019.10.28

Czytaj za darmo! »

Jedną z podstawowych metod ilościowego zarządzania wykorzystującego m.in. modele matematyczne, które mogą pomóc w procesie podejmowania decyzji jest metoda Monte Carlo (MC)2, 3). W rozumieniu zastosowanej terminologii norm4-6) oraz normy7) analiza niepewności określa systematyczną procedurę kwalifikacji niepewności wyników analizy zbioru wejść i wyjść cyklu życia, spowodowanych skumulowanymi skutkami nieprecyzyjnego modelu, niepewnością danych wejściowych oraz zmiennością danych. Uwaga: Do określenia niepewności wyników stosuje się przedziały błędów albo rozkład prawdopodobieństwa4, 7, 8). Aby ocenić ryzyko zubożenia zasobów, powodowane przez czynnik ludzki związany Patrycja Bałdowska-Witos*, Weronika Kruszelnicka, Robert Kasner, Andrzej Tomporowski, Józef Flizikowski, Adam Mroziński * Cz. I1) 98/10(2019) 1669 Dr inż. Adam MROZIŃSKI w roku 1997 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W 2005 r. obronił pracę doktorską w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno- -Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Specjalność - energochłonność wybranych procesów przemysłowych, w szczególności w aspekcie zagadnień wdrażania instalacji odnawialnych źródeł energii i zwiększenia efektywności energetycznej wybranych procesów. Table 2. Data quality criteria for LCA assessment in the process of shaping bottles for beverages made of PET and PLA Tabela 2. Kryteria jakości danych dla oceny LCA w procesie produkcji butelek do napojów wykonanych z PET i z PLA Kryterium poziom docelowy Solidność (precyzja) dane zweryfikowane, oparte na pomiarach Reprezentatywność dane pochodzące z zakładu produkcyjnego działającego na terenie kraju w roku 2017 Wiek danych 2017 r. Geograficzne źródło pochodzenia Polska Reprezentatywność technologiczna technologia produkcji stosowana p[...]

 Strona 1