Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech KOZLOWSKI"

A sequential extended regional maxima transformation with contrast-based criterion for image segmentation DOI:10.15199/48.2015.07.05

Czytaj za darmo! »

This paper describes the sequential extended regional maxima transformation combined with the contrast-based criterion for establishing a sub-optimal h-value. This method is applied to computed tomography angiography and histological image segmentation. The presented method is effective for high and low contrasted arteries, which are detected in 94.3% exactly and in 97.7% with area tolerance, and also for cell nuclei segmentation with near 95% of accuracy. Streszczenie. W pracy przedstawiono zastosowanie transformaty rozszerzonych maksimów lokalnych połączoną z kryterium opartym na kontraście celem ustalenia suboptymalnej wartości parametru h. Zaproponowana metoda została wykorzystana do analizy obrazów tomografii komputerowej naczyń oraz obrazów histologicznych. Okazała się ona wysoce skuteczna dla identyfikacji naczyń z różnym poziomem zakontrastowania, pozwalając na około 96% ich rozpoznawalność, jak również blisko 95% skuteczność w segmentacji jąder komórek w obrazach mikroskopowych. (Sekwencyjna transformata rozszerzonych maksimów lokalnych z kryterium opartym na kontraście z zastosowaniu do segmentacji obrazów). Keywords: image processing, mathematical morphology, computed tomography, pathomorphology. Słowa kluczowe: przetwarzanie obrazów, morfologia matematyczna, tomografia komputerowa, patomorfologia. Introduction The extended regional maxima is a mathematical morphology transformation ad-dressed to detection of the region which locally dominates in the grey scale image. For the assumed altitude parameter h all regions augmented from their background at minimum h value are extracted. When the procedure is unambiguously defined and well known, the altitude parameter is commonly selected a priori or in validation pro-cess as a one fixed value. This selection can be inadequate for many objects, especially recognizable from the background on different grey level. We meet with this problem in artery analysis in computerized tomog[...]

 Strona 1