Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Kwapuliński"

Specyfika funkcjonowania obiegów wodno-ściekowych oraz wód technologicznych

Czytaj za darmo! »

W wielu gałęziach przemysłu woda odgrywa kluczową rolę. Jest niezbędnym medium dla szeregu zastosowań technologicznych i sanitarnych, w szczególności może zostać użyta jako: - ciecz chłodząca, - substrat do produkcji pary, energii, - składnik materiałów (reagentów, substancji chemicznych, odpadów) oraz nośnik energii kinetycznej, - środowisko reakcji chemicznych lub[...]

Emisja bromu do atmosfery podczas spalania węgli energetycznych DOI:10.15199/17.2015.2.8


  Badania przeprowadzone w ostatnich latach udowodniły szkodliwy wpływ bromu w szeroko rozumianej geosferze. Najważniejszym z nich jest niszczenie warstwy ozonowej. Celem pracy było oszacowanie emisji bromu do atmosfery w wyniku spalania węgla kamiennego do celów energetycznych. Praca oparta została na założeniu, że ilość bromu wyemitowanego do atmosfery to różnica pomiędzy jego zawartością całkowitą w węglu a zawartością pozostałą w popiele węglowym. Brom w węglach kamiennych i popiołach z ich spalania oznaczono techniką XRF specjalnie opracowanymi dwiema niezależnymi metodami. Kalibrację metody oznaczania bromu bezpośrednio w węglu oparto na serii wzorców syntetycznych. Kalibrację metody oznaczenia bromu w popiele węglowym uzyskanym po spalaniu węgla w piecu muflowym w temperaturze 815°C ± 5°C oparto na serii 10 materiałów referencyjnych, którymi były certyfikowane popioły węglowe. W pracy podano optymalne warunki pomiarowe jak również procedury przygotowania próbek węgla i popiołu do pomiarów rentgenowskich. Problem emisji bromu do niskich warstw atmosfery zilustrowano na przykładzie 62 próbek węgli handlowych (groszki, miały, orzechy) pochodzących z 11 kopalń. W zależności od pochodzenia węgla wartość emisji bromu była bardzo różna: od 1,2 g na tonę do 55,7 g na tonę, zaś wyliczona średnia emisja wyniosła 18,9 g na tonę spalanego węgla. Emisja względna wyliczona na podstawie przebadanych próbek mieściła się w przedziale od 72,8 % do 99,0 %, przy średniej wynoszącej 90,2%.Wstęp W ostatnim czasie wiele badań poświecono dziurze ozonowej. Zjawisko to polega na obniżeniu się zawartości ozonu (O3) na wysokości 15-20 km, głównie w obszarze bieguna południowego, obserwowany od końca lat osiemdziesiątych XX wieku. Tempo spadku wynosi ok. 3% na rok. Największe znaczenie mają [...]

Zastosowanie równania podziału do oceny wpływu udziału form specjacyjnych metali w glebie na ich zawartości w roślinach leczniczych DOI:10.15199/17.2015.8.4


  Ocenę roli zawartości pierwiastków w roślinach przeprowadzono w oparciu o równanie podziału, a przydatność współczynników podziału K1 i K2 na przykładzie jedenastu gatunków roślin. Współczynniki z równania podziału charakteryzujące udział danego pierwiastka w formie wymiennej i adsorbowalnej w glebie ustalono metodą graficzną. Uzyskane w badaniach równania podziału pozwoliły określić udział formy wymiennej i adsorbowalnej w glebie na ogólną zawartość metalu w danej roślinie. Udział form wymienych i adsorbowanych w kształtowaniu się ogólnej zawartości metalu w roślinie, okazał się być bardzo zróżnicowany ze względu na gatunek. Badania potwierdziły, że równanie podziału jest dobrym narzędziem do weryfikacji zjawiska kumulacji metali w roślinach z różnych siedlisk obszarowych oraz udowodniły przydatność współczynników podziału do oceny zdolności kumulacji przez roślinę, form biodostępnych pierwiastków obecnych w glebie.Wstęp Ocenę kumulacji wybranych metali z ich biodostępnych zasobów obecnych w glebie oparto na interpretacji równania podziału [2]. Równanie podziału ma następującą postać: [...]

Intoksykacja środowiska przyrodniczego w sąsiedztwie punktowego źródła emisji miedzi na przykładzie Huty Miasteczko Śląskie DOI:10.15199/17.2017.12.5


  Wstęp W przyrodzie istnieje naturalny obieg pierwiastków śladowych, który charakteryzuje się zrównoważonym bilansem masowym między wybranymi elementami środowiska. W tym bilansie jako rezultat procesów hipergenicznych oraz imisji pierwiastków, znaczącą rolę odgrywa łańcuch trofi czny "gleba - roślinność". Sedymentowane związki pierwiastków charakterystycznych dla danego rodzaju emisji przemysłowej determinują wielkość tzw. pojemności chemoekologicznej oraz swoistą charakterystykę chemoekologiczną wybranego obszaru przyrodniczego. Permanentna emisja określonych ilości jonów metali może przyczynić się do znacznego wzrostu zawartości pierwiastków w glebie i roślinności w stosunku do ich naturalnego geochemicznego tła. Podkreślić należy, że zasięg oddziaływania punktowego lub obszarowego źródła emisji ma charakter nie tylko lokalny. Duże ilości związków Pb, Cd, Cu, Zn powyżej tzw. tła geochemicznego stwierdzono w glebie w zasięgu kilkunastu kilometrów od Huty w Głogowie [1]. Na terenach rolniczych udział w bilansie związków miedzi w środowisku przyrodniczym także mają fungistatycznie wykorzystywane preparaty miedziowe [10]. Roślinność pobiera jony miedzi w formie kationu metalicznego, kationów kompleksowych, a także w postaci połączeń metaloorganicznych. Najwięcej związków jonów miedzi zatrzymują na ogół korzenie roślin w nawiązaniu do stopnia uwodnienia, temperatury i pH gleby i udziału pierwiastków antagonistycznych. Pamiętać należy również o kumulacji związków lub jonów miedzi przez blaszki liściowe. Przenikanie składników mineralnych przez hydrofobową warstwę kutykuli odbywa się zgodnie z zasadą dyfuzji. Pewne ilości jonów miedzi są potrzebne roślinie i determinują prawidłowy wzrost i rozwój rośliny wchodząc w połączenia z aminokwasami, białkami, składnikami błon komórkowych itd. [10]. 492 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ GRUDZIEŃ 2017 Ostatecznie wśród czynników decydujących o stopniu i miejscu kumulacji jonu danego [...]

Zmiana zawartości wybranych metali w wodach powierzchniowych i w sąsiedztwie składowiska popiołów elektrownianych


  Gwałtowny rozwój przemysłu energetycznego i wydobywczego skutkuje powstawaniem nowych składowisk odpadów ze spalania węgla kamiennego, które są bardzo uciążliwe dla środowiska. Ustalono, że składowisko odpadów niekorzystnie wpływają na skład jakościowy i ilościowy poszczególnych "geochemicznych krajobrazów" i są przyczyną ich degradacji. W odległości 100 i 2500 m zawartości molibdenu w pyle (ng/g) wynosiły odpowiednio wokół składowiska odpadów elektrownianych w Knurowie 3566 i 509, składowiska Szczygłowice 230 i 80, w Halembie 140 i 20.Gwałtowny rozwój przemysłu energetycznego i wydobywczego skutkuje powstawaniem nowych składowisk odpadów ze spalania węgla kamiennego, które są bardzo uciążliwe dla środowiska. Składowiska odpadów niekorzystnie wpływają na skład jakościowy i ilościowy poszczególnych "geochemicznych krajobrazów" i są przyczyna degradacji ich otoczenia [1]. Na obszarze oddziaływań składowiska zjawisko wtórnego pylenia powoduje zmianę pH odpadów atmosferycznych w granicach od 5,0 do 7,5. W rezultacie obok naturalnych radioizotopów np. 226 Ra (miesięczna ilość od 30 do130 mg) wymywane są także do warstw wodonośnych związki wielu pierwiastków, nierzadko przekraczane są dopuszczalne poziomy ich występowania. Przykładowo miesięczny ładunek związków Pb, Cd, Cu wymywany ze składowisk odpadów Elektrowni Jaworzno wynosi odpowiednio 5,26 mg/m2 mies., 0,39 mg/m 2 mies, 0,95 mg/m2 mies. Z kolei obliczony współczynnik wymiany mas wybranych związków chemicznych wynosi dla tego składowiska odpadów energetycznych kolejno: Pb - 3,34, Cd - 3,72, Cu - 3,15. Innymi skutkami wpływu składowiska odpadów energetycznych są: - wzrost współczynnika ekotoksykacji w przyziemnej warstwie powietrza, - uśrednienie składu granulometrycznego pyłów z preferencyjnym przeciętnym największym występowaniem poszczególnych metali w odpowiednich frakcjach: Cd - 5,9 μm, Ni - 5,4 μm, Zn - 3,9 μm, Cr - 1,8 μm, Fe - 0,2 μm. [2, 3].[...]

 Strona 1