Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"EDWARD GRZYWA"

Rola chemii w kształtowaniu się nowoczesnych społeczeństw

Czytaj za darmo! »

Wskazano na dziedziny, które w najbliższych dziesięcioleciach spowodują rewolucję techniczną w świecie i na rolę chemii w tym procesie. Podkreślono znaczenie rozwoju technologii związanych z energetyką jądrową i postępu w dziedzinie technologii wytwarzania nowoczesnych materiałów. W grupie tych materiałów omówiono: nadprzewodniki, materiały ceramiczne, polimery funkcjonalne, materiały kompozy[...]

Na jubileusz 35-lecia Zakładów Chemicznych "Blachownia" DOI:

Czytaj za darmo! »

Z okazji jubileuszu Zakładów Chemicznych "B la ch ow n ia 44 pragnę w szczególny sposób wyrazić uznanie dla działalności tego zasłużonego przedsiębiorstwa i jego bogatego dorobku w dziele rozwoju przemysłu chemicznego. Pragnę także podziękować Załodze "Blachowni44, jej Kierownictwu gospodarczemu i społeczno-politycznemu za wieloletnią rzetelną pracę, za aktywność i wytrwałość w dążeniu do wyznaczonych celów, których plonem jest dzisiejsza, wielce znacząca pozycja Zakładów w polskiej chemii i gospodarce narodowej. A wszystko zaczęło się przed, 35 laty, kiedy na pozostałych w Blachowni Ślą[...]

Zadania przemysłu ciężkiej syntezy organicznej w Polsce w latach 1986 ч-1990 i następnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono preferowane kierunki rozwoju przemysłu chemicznego wynikające przede wszystkim z potrzeby chemizacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej, poprawy stanu higieny i zdrowia społeczeństwa oraz intensyfikacji eksportu. Stwierdzono, że główną przeszkodą, jaką napotyka przemysł ciężkiej syntezy organicznej w realizacji nadzwyczaj szerokich i złożonych zadań, jest znaczny niedobór środków inwestycyjnych. Wskazano na możliwości jej pokonania przez wykorzystanie środków kredytowych z zagranicy. Podkreślono potrzebę opracowania i aktualizowania programu działania. Ministerstwo Przemysłu Chemicznego i Lekkiego opracowało tzw. propozycje do Narodowego Planu Społeczno-Gospodarczego (NPSG) na lata 1986 h- 1990 dotyczące rozwoju resortu. Na tej podstawie oraz po rozpatrzeniu propozycji innych resortów w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów został sporządzony projekt NPSG. W części dotyczącej przemysłu chemicznego był on przedmiotem rozważań Prezydium Komisji Planowania. Następnie kompleksowy NPSG został rozpatrzony, przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu PRL, gdzie obecnie jest analizowany przez poszczególne Komisje Sejmowe. Ogólnie należy ocenić, że przyjęty na dotychczasowych szczeblach rozważań NPSG, chociaż niesie w sobie pewne preferencje dla przemysłu chemicznego, nie jest programem zgodnym z naszymi oczekiwaniami - jest on raczej wykładnią realnych możliwości, jakie stwarza obecna sytuacja gospodarcza kraju. A oto najistotniejsze elementy programu rozwoju przemysłu chemicznego i rafineryjnego do 1990 r., wynikające ze wstępnie przyjętego już NPSG. Tempo wzrostu produkcji wymienionych gałęzi w pięcioleciu 1986 H- 1990 wyniesie 12% i będzie większe od średniego tempa rozwoju krajowej globalnej produkcji przemysłowej, które osiągnie 116%. W niektórych branżach naszego przemysłu wskaźniki te będą jeszcze większe. Najbardziej spektakularny będzie rozwój przemysłu farmaceutycznego, w którego wypadku wskaźnik [...]

Na jubileusz 60-lecia SITPChem DOI:

Czytaj za darmo! »

Z okazji jubileuszu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego składam wyrazy uznania dla jego wielce zasłużonej działalności i bogatego dorobku w minionym sześćdziesięcioleciu. Szczerze gratulując Stowarzyszeniu twórczych dokonań, pragnąłbym w szczególny sposób podkreślić rolę, jaką odegrało ono w ciągu ostatnich czterdziestu lat w rozwoju nowoczesnego przemysłu chemicznego i doskonaleniu zawodowym jego kadry inżynieryjno- technicznej . Panujące w Polsce lat międzywojennych stosunki społeczne i gospodarcze powodowały, że pierwsze stowarzyszenie zawodowe chemików - Związek Inżynierów Chemików RP, którego tradycje są kontynuowane przez SITPChem - przyjęło za podstawowy cel działalności ochronę interesów zawodowych swoich członków i udzielanie im bezpośredniej pomocy materialnej. Z konieczności z mniejszą inicjatywą angażowano się wówczas w sprawy ich twórczego rozwoju i promocji osiągnięć t[...]

Postęp techniczny warunkiem zwiększenia efektywności produkcji DOI:

Czytaj za darmo! »

Wchodzimy w nowy так. Przekraczamy granicę symbolicznie oddzielającą kolejne etapy rozwoju społeczno-gospodarczego. Takie chwile w szczególny sposób skłaniają do zastanowienia się nad przyszłością, do oceny szans jakie może nam przynieść i wkładu, jaki my możemy wnieść w jej dzieło. Oczekuje się, że pięciolecie 1985-^-1990 będzie okresem wzrostu aktywności produkcyjnej i zmian w strukturze gospodarki, umożliwiających nadrobienie dystansu w rozwoju, który powstał w początkach lat osiemdziesiątych i przybliżenie k ra ju do stanu równowagi gospodarczej. Wynilka to z założeń Narodowego Planu Społeczno-Gospodarczego, który przewidując znaczny wzrost zadań produkcyjnych w bieżącym pięcioleciu, wiąże możliwości ich realizacji z dokonaniem przemian strukturalnych w gos podarce. Stało się bowiem faktem oczywistym, że w obecnej sytuacji gospodarczej, determinowanej niedoborem siły roboczej, ograniczoną dostępnością surowców, materiałów i czynników energetycznych, a także niedostatkiem środków na inwestycje, restrukturyzacja gospodarki jest nieodzownym warunkiem zwiększenia efektów produkcyjnych do poziomu umożliwiającego osiągnięcie wyznaczonych celów społecznych i gospodarczych. W kompleksie zagadnień związanych z zamierzoną restrukturyzacją gospodarki szczególne znaczenie przywiązuje się do problemu przemian stru k tu ra lnych w[...]

Zastosowanie polimerów w medycynie

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono najważniejsze kierunki działalności Zakładu Polimerów i Materiałów dla Medycyny Instytutu Chemii Przemysłowej pod kątem możliwości zastosowania w praktyce medycznej tworzyw opracowywanych w Zakładzie, a w szczególności: specjalistycznych plastyfikatów poli(chlorku winylu), testów paskowych do analizy moczu, lateksowych testów diagnostycznych opartych na aglutynacji cząstek polim[...]

Dobór katalizatora syntezy poliarylowęglanów metodą transestryfikacji stopowej z węglanu difenylu i bisfenolu A

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań syntezy poliarylowęglanów z węglanu difenylu i bisfenolu A metodą stopową. Reakcję transestryfikacji węglanu difenylu z bisfenolem A i kondensację prepolimeru do wysokocząsteczkowego poliwęglanu prowadzono w obecności zasadowych katalizatorów. Jako katalizatory zastosowano dietylohydroksyloaminę, trietyloaminę, pirydynę, wodorotlenek tetrabutyloamoniowy (WTBA) i[...]

Rozwój procesów syntezy para-alkilofenoli katalizowanych jonitami

Czytaj za darmo! »

Najważniejsze kierunki rozwoju procesów wytwarzania alkilofenoli to poprawa jakości produktu oraz zmniejszenie obciążenia (zagrożenia) dla środowiska naturalnego. Zwiększenie udziału izomerów para w procesach syntezy oktylofenolu, nonylofenolu i dodecylofenolu uzyskano przez dobór katalizatora polimerowego (jonitowego) o odpowiedniej strukturze makroporowatej i optymalizację parametrów pr[...]

 Strona 1