Wyniki 1-10 spośród 24 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ GANCZEWSKI"

Comparative Life Cycle Assessment (LCA) of selected cosmetics packaging - comparison of different impact assessment methods DOI:


  Ocena cyklu życia (LCA) to jedna z głównych metod oceny zrównoważonego rozwoju wyrobów, usług, procesów, budynków, a nawet całych gałęzi przemysłu i gospodarek. Celem zadania badawczego jest przeprowadzenie metodologicznych scenariuszy badawczych Oceny Cyklu Życia dla wytypowanych opakowań. Do badania wytypowano trzy opakowania - słoiki przeznaczone do produktów kosmetycznych. Wszystkie opakowania cechują się tą samą funkcją i mają identyczną pojemność, ale wyprodukowane są z innych materiałów opakowaniowych i składają się z różnych komponentów. Taki wybór opakowań pozwoli dokonać interesującej analizy porównawczej, skupiającej się na aspekcie uznawanym w literaturze za największą wadę metodologii oceny cyklu życia - brak obiektywnej metody badawczej. Ryzyko wyboru nieadekwatnej metody oceny wpływu środowiskowego można ograniczyć poprzez przygotowanie kilku scenariuszy zawierających alternatywne metody. Z trzech wybranych metod, metoda ReCiPe oraz Impact 2002+ potwierdziły konkluzje ogólnych badań, podczas kiedy wyniki badania metodą ILCD okazały się sprzeczne. Spowodowane jest to brakiem kategorii wpływu środowiskowego dotyczącego zużycia paliw kopalnych w metodzie ILCD.[...]

PACKAGING SPECTRUM: Comparative Life Cycle Assessment (LCA) of selected cosmetics packaging - uncertainty analysis using the Monte Carlo computational algorithm DOI:10.15199/42.2018.10.2


  ABSTRACT: Life Cycle Assessment (LCA) is one of the primary methods of assessing sustainability of products, services, processes, building and even whole industries and economies. The aim of the study is to conduct methodological research scenarios of the Life Cycle Assessment for selected packaging applications. Three packaging types - jars for cosmetics - were chosen for this study. They share the same function, and have identical product capacities, but are manufactured from different components and with the use of different packaging materials, which makes them ideal as LCA results examples. This selection will allow the study to focus specifically a factor that is very often quoted as the main disadvantage of LCA - quality of input data. Therefore, the main objective of this study is to show and discuss approaches available to limit this disadvantage. This parameter can be assessed using an uncertainty analysis based on the Monte Carlo statistical methodology. This method is used to mathematically model processes that are too complex to predict using a singular analytical approach. STRESZCZENIE: Ocena cyklu życia (LCA) to jedna z głównych metod oceny zrównoważonego rozwoju wyrobów, usług, procesów, budynków, a nawet całych gałęzi przemysłu i gospodarek. Celem zadania badawczego jest przeprowadzenie metodologicznych scenariuszy badawczych Oceny Cyklu Życia dla wytypowanych opakowań. Do badania wytypowano trzy opakowania - słoiczki przeznaczone do produktów kosmetycznych. Wszystkie opakowania cechują się tą samą funkcją, i mają identyczną pojemność, ale wyprodukowane są z innych materiałów opakowaniowych i składają się z różnych komponentów. Taki wybór opakowań pozwoli dokonać interesującej analizy porównawczej, skupiającej się na aspekcie uznawanym w literaturze za jedną z największych wad metodologii oceny cyklu życia - niejednolitej jakości danych wejściowych. Jakość danych wsadu może być badana analizą modelowania kalkulacyjnego Monte Carlo. Me[...]

Przyszłość opakowań biodegradowalnych

Czytaj za darmo! »

29 września 2009 r. w Warszawie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Przyszłość opakowań biodegradowalnych". Została ona zorganizowana wspólnie przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Gospodarki. Konferencja składała się z dwóch sesji, podczas których zaproszeni prelegenci z kraju i zagranicy wygłosili referaty dotyczące aktualnej tematyki związanej ze światowym rynkiem polimerów biodegradowalnych wykorzystywanych do produkcji opakowań. Podzielili się także doświadczeniami z przetwarzania takich polimerów, opowiedzieli o badaniach nad nowymi polimerami oraz nad[...]

LCA jako narzędzie oceny metod postępowania z odpadami opakowaniowymi

Czytaj za darmo! »

Wpływ przedsięwzięć gospodarczych na środowisko można określać za pomocą wielu metod. Obecnie jednak na czoło wysunęły się dwie z nich, uznane jako najpełniej odzwierciedlające rzeczywistą antropopresję, czyli wpływ działań człowieka na środowisko naturalne. Są to metody oceny oddziaływania na środowisko EIA (Environmental Impact Assesment) oraz analizy cyklu życia produktu LCA (Life Cycle Assessment), zwane także ekobilansem. O ile pierwsza z nich znajduje zastosowanie głównie przy lokalizacji inwestycji gospodarczych, to druga doskonale nadaje się do kompleksowych badań produktów (w tym opakowań), a także różnych procesów. Konrad Nowakowski, Grzegorz Ganczewski: LCA as an evaluation tool for packaging waste management methods. The influence of economic enterprises upon the environment can be determined by using various methods. At present, however, two of them have been coming to the fore, recognized as the most completely reflecting the real anthropo pressure, i.e., the influence of human activities upon the natural environment. They include the assessment methods for the environmental impact EIA (Environmental Impact Assessment) and the analysis of the product life cycle LCA (Life Cycle Assessment) called also the eco balance. As long as the first finds application mainly in the location of economic investments, the second is perfectly fitted for complex product (including packaging) research and also research on various processes. Obowiązujące w Polsce od 2002 r. regulacje prawne w zakresie odpadów opakowaniowych wprowadziły odpowiedzialność przedsiębiorców za obciążenia dla środowiska, powstałe w wyniku wprowadzania na rynek opakowań, ich stosowania, a następnie odzysku i unieszkodliwiania powstałych odpadów. Dostosowany do wytycznych Dyrektywy 94/62/EC [1] krajowy system prawny, podobnie jak w innych państwach Unii Europejskiej, przewiduje rozwój i doskonalenie metod oceny opakowań, które mają doprowadzić do ogranicz[...]

Cykl życia butelek PET poddawanych recyklingowi


  Działalność organizacji ekologicznych, większa świadomość mieszkańców, coraz większe wymagania prawne, a przede wszystkim rozwój wiedzy o wpływie produkcji i użytkowania różnych wyrobów na stan środowiska doprowadziły do opracowania różnych metod ich oceny. Przykładem metody skutecznie wdrażanej do praktyki, mającej na celu zewidencjonowanie obciążeń środowiskowych, jest ocena cyklu życia - LCA (Life Cycle Assessment). Umożliwia ona prześledzenie całego cyklu życia wyrobu - od jego wytworzenia aż do etapu odzysku lub unieszkodliwiania odpadu i wydaje się być naturalnym rozwinięciem zarówno strategii postępowania z odpadami, jak i systemu zarządzania środowiskowego. W przypadku opakowań cyklem życia określa się kolejne, powiązane ze sobą procesy - począwszy od pobrania ze środowiska surowców do wytwarzania opakowań, przez fazę produkcji i dystrybucji, aż do etapu powstania odpadów opakowaniowych oraz procesów ich odzysku lub unieszkodliwiania. Schematycznie cykl życia opakowań przedstawiono na rysunku 2. RECYKLING preferowana metoda odzysku Recykling odpadów opakowaniowych jest jedną z metod postępowania z odpadami zgodnych z wymaganiami ochrony środowiska. Przy obecnym stanie wiedzy o korzystnych dla środowiska technologiach w dziedzinie odzyskiwania odpadó[...]

Ocena cyklu życia oraz ślad węglowy dla opakowań


  Podjęto badania wskaźników "carbon footprint" wytypowanych opakowań.Wstęp Działalność organizacji ekologicznych, większa świadomość mieszkańców, wzrastające wymagania prawne, a przede wszystkim rozwój wiedzy o wpływie produkcji i użytkowania różnych wyrobów na stan środowiska doprowadziły do opracowania różnych metod ich oceny. Przykładem metody skutecznie wdrażanej do praktyki, a mającej na celu zewidencjonowanie obciążeń środowiskowych, jest ocena cyklu życia - LCA (ang. Life Cycle Assessment) [6]. Umożliwia ona prześledzenie całego Rys. 1. Główne fazy cyklu życia opakowań z uwzględnieniem etapów, w których opakowanie należy rozpatrywać łącznie z towarem [8]  Pozyskiwanie surowców Produkcja materiałów Produkcja opakowań Produkcja towarów Pakowanie Dystrybucja towarów Ozysk i unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych     Ozysk i unieszkodliwianie odpadów powstałych z towarów  Procesy towarzyszące głównym fazom cyklu życia, które mogą wpływać negatywnie na środowisko:  zużycie energii  zużycie wody i innych surowców naturalnych  emisje (głównie transport, produkcja)  zniszczenie krajobrazu  zmiany w ekosystemach itd. cykl życia OPAKOWAŃ cyklu życia wyrobu, od chwili jego wytworzenia aż do etapu odzysku lub unieszkodliwiania odpadu i wydaje się być naturalnym rozwinięciem zarówno strategii postępowania z odpadami, jak i systemu zarządzania środowiskowego. W przypadku opakowań cyklem życia określa się kolejne, powiązane ze sobą procesy - począwszy od pobrania ze środowiska surowców do wytwarzania opakowań, poprzez fazę produkcji i dystrybucji, aż do etapu powstania odpadów opakowaniowych oraz procesów ich odzysku i/lub unieszkodliwiania. Schematycznie cykl życia opakowań przedstawiono na rys. 1. W ostatnich latach w Zakładzie Ekologii Opakowań Centralnego Ośrodka Badawczo[...]

Bioplastics from renewable resources - next generation packaging materials


  Introduction: Recent developments of knowledge in the domain of environmental sciences revealed that the environmental impact of different products, including those made of plastics, has to be considered from the point of view of a full life cycle and not just at the stage of waste generation. Due to this, the concept of sustainable development1, design, production and usage is currently in high demand. In addition to this, in business and production practices we can now observe introduction of higher standards than required by the current law. Many companies, especially international and global conglomerates, use the standardised Life Cycle Assessment (LCA) methodology to analyse the environmental impact of their product and hopefully lower it by means of technical and material solutions. In this way a company may declare that it is more concerned about the environment than the competitiveness and the results of assessment form new directions in product design that include such issues as: use of bioplastics, especially those from renewable resources, limiting ‘carbon footprint" values, etc. Bioplastics According to the European Bioplastics Association definition, bioplastics are all polymers that are biobased, biodegradable and compostable, or both. This is illustrated in the figure 1. This is depictedwith examples of possiblematerials on figure 2. Bioplastics are not a single kind of polymer but rather a family of materials that can vary considerably from one another. Summing up, there are three groups in the bioplastics family, each with its own characteristics: 1. Biobased or partly biobased non-biodegradable polymers such as PE, PET and soon PVC and PP (drop-in solutions); 2. Polymers that are biobased and biodegradable, including PLA, cellulose and PHA, 3. Polymers that are based on fossil resources and are biodegradable, such as PBAT or PBS. Bioplastics can be processed into a substantial number of produc[...]

LCA methods in packaging assessment considering environmental protection


  1. Innroduction Although it has its roots in the beginning of 1970s Life Cycle Assessment methodology has been mostly established in la - te 1980s. This technique allows to track life cycle of the product since its production up to the stage of recovery or disposal of waste and seems to be a natural extension of both the strategy for waste management and environmental management sys - tems.[...]

Social responsibility strategy and Life Cycle Management


  1. Introduction Changing conditions of external environment intensify possibilities of unpredictable occurrences and in effect a threatening image crisis of an organisation. Nowadays this is even more severe due to new technologies - the flow of information happens at almost the speed of light and events spread as fast as never before, causing tremendous turbulences [1]. Rapid pace of production and emphasis on lowering costs are accompanied by risk and uncertainty and therefore require a necessity of operational security. Organisations lean towards concepts such as sustainable development, which constitute a natural antidote for negative voices of public opinion and enable to rebuild frayed image. Turbulent external environment is linked to clearly noticeable chaos - including communication chaos, which creates an opportunity to undertake pretended CSR actions in a form of greenwashing, dangerous from both environmental and social perspective. Successful method of countering such practices is promotion of more objective methods of environmental impact assessment, such as LCA - Life Cycle Assessment. First of all, it should be emphasised, that Life Cycle Assessment is one of the most objective study methods of environmental influences of organizations - enterprises, but actually every type of people activity. Although it is never possible to eliminate so called human factor, connected with objects choice, parameters choice or individual interpretation, the endpoint of this kind life cycle research are numerical results which enable relatively accurate assessment and comparison. Such numerical result would be specially desirable in sustainability and corporate responsibility studies, where we can observe clear lack of objective criteria and there are rather guidelines than rules mentioned. Sometimes a reference point for sustain development become legal regulations: to obey the law, but very often it is not enough to be susta[...]

Jakość środowiskowa opakowań w aspekcie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym DOI:10.15199/48.2018.9.19


  Wprowadzenie Zagadnienia związane z jakością są przedmiotem wielu rozważań opisujących to pojęcie z różnych punktów widzenia. W literaturze jakość opakowań jest oceniana głównie pod kątem oczekiwanych cech fizyko-mechanicznych, użytkowych, estetycznych oraz przydatności do kontaktu z żywnością (jakość zdrowotna opakowań żywności). Wydaje się uzasadnione zwrócenie uwagi na aspekt środowiskowy jakości opakowań w ujęciu kryteriów dotyczących zrównoważonego rozwoju i efektywnego gospodarowania zasobami w procesie przechodzenia Europy na gospodarkę o obiegu zamkniętym [11]. W literaturze krajowej i światowej jakość środowiskowa opakowań jest nowym pojęciem. Spełnienie istotnych kryteriów związanych z ochroną środowiska nie było dotąd postrzegane w kategoriach jakości, chociaż obecnie oczekują takiego podejścia zarówno użytkownicy opakowań, jak również konsumenci (integracja aspektów technicznych, ekonomicznych i środowiskowych) [12]. W celu wykorzystania zasobów w bardziej zrównoważony sposób Komisja Europejska przyjęła nowy pakiet wniosków legislacyjnych dotyczących gospodarki odpadami. Proponowane działania mają przyczynić się do "zamknięcia obiegu" cyklu życia produktów dzięki zwiększeniu recyclingu i ponownego użycia oraz przyniosą korzyści tak środowisku, jak i gospodarce. Przekształcanie odpadów w zasoby to zasadniczy element nowego podejścia w gospodarce [8]. W nowym pakiecie regulacji prawnych Komisji znalazła się problematyka odpadów opakowaniowych. W perspektywie lat 2025-2030 zaproponowano wzrost poziomów ich recyklingu oraz odzysku w odniesieniu do poziomów zawartych w dyrektywie 94/62/WE [1]. Kryteria oceny jakości środowiskowej opakowań Celem pracy była analiza kryteriów jakości środowiskowej opakowań oraz wskazanie kryterium istotnego z punktu widzenia przekształcania odpadów w zasoby, tj. przydatności do recyklingu, a także sposobów potwierdzania zgodności opakowań w tym zakresie. W całym cyklu życia op[...]

 Strona 1  Następna strona »