Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JaCEK roŃDa"

Identyfikacja parametrów cieplnych stanowiska spawalniczego


  Metody numerycznego modelowania, pozwalaj.ce rozwi.zywa. problemy wyst.puj.ce w przemys.owych procesach spawania, za- stosowano w niniejszej pracy do identyfikacji parametrow cieplnych stanowiska do spawania stopow Inconel metod. TIG. Celem pracy jest okre.lenie wymiany ciep.a mi.dzy elementami stanowiska roboczego i przedmiotem obrabianym na podstawie pomiarow temperatury w czasie spawania. Temperatur. elementow stanowiska roboczego zmierzono przy u.yciu termopar oraz obliczono metod. elementow sko.czonych w programie Abaqus. Zaproponowana w pracy metodyka identyfikacji wymiany ciep.a mi.dzy przedmiotem spawanym i elementami uchwytu spawalniczego zapewnia minimalizacj. ro.nicy mi.dzy temperatur. zmierzon. i obliczon.. Problem minimalizacji rozwi.zano dla funkcji celu wyra.onej w postaci ro.nicy mi.dzy wynikami pomiarow i oblicze., okre.lonej jako b..d .redni kwadratowy. Minimum funkcji celu wyznaczono wzgl.dem wspo.czynnikow wymiany ciep.a. Numerical modelling technique applicable for solving various problems occurring in industrial welding processes, is used in this paper to identify heat exchange between a workpiece and a welding fixture. The objective is to develop a methodology for assessment of heat exchange on the basis of temperature measurements during welding of Inconel alloys compared with results of finite element evaluations. Temperature is measured by thermoelements and evaluated by Abaqus software. The minimization problem for the difference between measured and calculated temperatures is solved with the objective function defined as the square root of differences between measured and predicted temperatures. The optimal heat exchange coefficients are determined. S.owa kluczowe: Inconel, spawanie metod. TIG, metoda elementow sko.czonych, optymalizacja, identyfikacja Key words: Inconel, TIG welding, finite element method, identification S. 333 UHTNIK-WIADOMO.CI HUTNICZE Nr 4 powany jest przez hel przy spawaniu przedmiotow o gru[...]

Modelowanie procesu spawania z wykorzystaniem programu adaptacyjnej metody elementów skończonych ModFEM


  W pracy modelowano proces spawania TIG wykorzystując gaussowskie źródło ciepła. Obliczenia przeprowadzono wykorzystując własne oprogramowanie Mod_FEM_met, będące usługą infrastruktury PL-Grid+, przeznaczone między innymi do modelowania procesu spawa- nia za pomocą metody elementów skończonych. Program posiada strukturę modularną, w której wykorzystano moduły do rozwiązywania równań Naviera-Stokesa i transportu ciepła wraz z nadrzędnym modułem sprzęgającym użytym do modelowania spawania. Aby zwiększyć szybkość i dokładność obliczeń, w miejscach o dużym błędzie aproksymacji wykorzystano adaptacyjną siatkę. Obliczenia wykonano dla płytki wykonanej ze stali HS6-5-2. W obliczeniach uwzględniono zależność własności stali HS6-5-2 od temperatury oraz zjawiska termiczne na brzegach i wewnątrz obszaru jeziorka spawalniczego. Wynikiem obliczeń są wymiary i kształt jeziorka spawalniczego, pola prędkości i temperatury. Wyniki obliczeń wskazują, że parametrem optymalizującym dopasowanie wyników obliczeń do danych eksperymentalnych może być sprawność źródła ciepła. The study presents modeling of the TIG welding process using a Gaussian heat source. The calculations were performed using our in-house software Mod_FEM_met, designed for modeling, among others, welding processes using finite element method and employed as a service of PL-Grid+ infrastructure. The program has a modular structure, with the modules for solving the Navier-Stokes and heat transport equations together with a coupling super-module used in welding simulations. To increase computing speed and accuracy in areas with large error of approximation, adaptive meshes were used. Calculations were performed for plate made of HS6-5-2 steel. In the calculations the temperature dependent properties of HS6-5-2 steel, as well as thermal phenomena at the edges and inside the weld pool were taken into consideration. The results of the calculations include the dimensions and shape of the weld pool, as w[...]

 Strona 1