Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Daniel ANDRZEJEWSKI"

Właściwości wytrzymałościowe wyciskanych profili aluminiowych serii 5xxx oraz wpływ procesu ich spawania na wytrzymałość zmęczeniową DOI:10.15199/28.2015.6.4


  Strength properties of extruded aluminum profiles of the 5xxx series and the influence of welding process on fatigue strength 5xxx series alloys with Mg as main alloying element are even three times more corrosion resistant than the most popular alloys of 6xxx series (AlMgSi). In this article, strength and fatigue tests results of extruded profiles, made of 5754, 5083 and 5019 alloys and TIG welded are shown. Tensile strength test of welded butt joints, carried out according to PN-EN ISO 4136, show that all of the welded joints meet minimum strength criterium according to PN-EN ISO 15614-2. Specimens fractured in base material, which in the case of aluminium alloys indicates that there is no faults in the weld and in the heat affected zone. Examinations revealed slight decrease of tensile strength of AlMg alloys welded profiles. Accelerated fatigue tests by Locati method have been performed for alloys, so fatigue strength of initial materials without welded joints and welded profiles have been compared. Fatigue tests revealed very good fatigue strength of welded alloys - the same level have been reached. Key words: TIG welding, AlMg alloys, extrusion. Stopy serii 5xxx zawierające Mg jako główny składnik stopowy są nawet trzy razy odporniejsze na korozję od najbardziej rozpowszechnionych stopów serii 6xxx (AlMgSi). W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych i zmęczeniowych profili wyciskanych ze stopów 5754, 5083 oraz 5019 oraz spawanych metodą TIG. Badania wytrzymałości na rozciąganie złączy doczołowych przeprowadzone według normy PN-ES ISO 4136 wykazały, że wszystkie złącza spawane spełniają kryterium minimalnej wytrzymałości według normy PN-EN ISO 15614-2. Badane próbki zrywały się w materiale podstawowym, co w przypadku złączy ze stopów aluminium świadczy o braku niezgodności w spoinie i strefie wpływu ciepła. Badania wykazały niewielkie zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie spawanych profili ze stopów AlMg. Zrealiz[...]

BADANIA PLASTOMETRYCZNE WŁASNOŚCI REOLOGICZNYCH STOPU ALUMINIUM 6082 W WARUNKACH PROCESU WYCISKANIA


  W artykule podjęto badania plastyczności stopu aluminium 6082 przeznaczonego do wyciskania. Badania przeprowadzono za pomocą symulatora cieplno-mechanicznego Gleeble 3800 w temperaturze 440÷560 °C oraz przy prędkości odkształcenia 0,5÷5 s-1, w warunkach odpowiadających procesowi wyciskania. Przedstawiono krzywe płynięcia metalu, które posłużą do symulacji komputerowej. Słowa kluczowe: stop aluminium 6082, naprężenie uplastyczniające, wyciskanie, próba ściskania PLASTOMETRIC TESTING OF RHEOLOGICAL PROPERTY OF ALUMINUM ALLOY 6082 UNDER THE CONDITIONS OF THE EXTRUSION PROCESS In the work have been taken research of plasticity 6082 aluminum alloy intended for extrusion. The tests were performed using a thermo-mechanical simulator Gleeble 3800 at 440÷560 °C, and at a strain rate of 0.5÷5 s-1. These are the conditions corresponding to the extrusion process. The curves of metal flow that will be used for computer simulation, have been shown. Keywords: aluminum alloy 6082, flow stress, extrusion, compression test Wstęp Wyciskanie profili aluminiowych jest podstawowym procesem kształtowania wyrobów ze stopów aluminium do obróbki plastycznej. Stopy aluminium serii 6xxx łączą wytrzymałość, plastyczność, odporność na korozję oraz są kon[...]

Wpływ wyciskania metodą KOBO na wytrzymałość zmęczeniową stopu aluminium 7075 DOI:10.15199/28.2015.6.3


  Effect of KOBO extrusion method on the fatigue strength of 7075 aluminum alloy Investigations on the AW-7075 aluminum alloy in the F state, following the KOBO extrusion, supersaturation and aging have been carried out. Results have been presented of the measurements of hardness, tensile tests and fatigue strength tests performed with the classic and Locati accelerated method (stepwise increasing stress by approx. 70 MPa every 30 to 60 thousand cycles). The tensile tests have been performed on conical samples (with a variable diameter of the curve radius of 72 mm). The aim of the investigations was the assessment of the influence of the KOBO method forming of a half-product in the temperature of 400°C subsequently chilled with water at the outlet of the cast on the mechanical properties of the alloy and a comparison with the material not subject to the extrusion. The results obtained in the tensile tests have shown similar elasticity boundary, which was approx. 600 MPa and tensile strength above 650 MPa. The tests have been performed on thermally processed samples to state T6 and following the KOBO extrusion and short-term supersaturation and aging. Similar results were obtained in the measurements with the Brinell method. They were 176 HB for the T6 material and 175 HB for the material following the KOBO extrusion and thermal processing. The results of the fatigue tests carried out at the frequency of 15 Hz, maximum stress of 354 MPa in the pulsating — tensile cycle indicate that the KOBO extrusion process with the subsequent supersaturation and aging improves its fatigue strength. The results obtained with the Locati method indicated similar fatigue strength of all tested materials. The samples in the F state during fatigue tests were loaded with the stress of 425 MPa, which was greater by 45 MPa than the tensile strength determined in the tests. This confirms the deformation strengthening that took place during the dynamic tests. Key w[...]

Badanie możliwości walcowania wyciskanych profili ze stopu aluminium 5754 DOI:10.15199/24.2016.9.2


  Examination of the possibility of rolling the extruded profile of aluminum alloy 5754 W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych wyciskanego stopu aluminium 5754 zawierającego około 3,5% Mg. Stopy tej serii 5xxx są nawet trzy razy odporniejsze na korozję od najbardziej rozpowszechnionych stopów serii 6xxx (AlMgSi). Celem pracy jest ocena możliwości wyciskanego i następnie walcowania płaskownika o grubości 6 mm z tego stopu. Stop ten cechuje się wytrzymałością na rozciąganie 180 MPa przy stosunkowo niskiej granicy plastyczności 70 MPa. W wyniku walcowania na zimno uzyskano wzrost wytrzymałości i twardości stopu przy zmniejszeniu wydłużenia. W wyniku walcowania na zimno otrzymano wzrost granicy plastyczności do ponad 280 MPa i 290MPa Rm, zachowując plastyczność na poziomie 3% wydłużenia, co powoduje, że taki materiał jest bardzo atrakcyjny dla zastosowań przemysłowych zwłaszcza, jeśli uwzględnić jego wyższą odporność na korozję. Zrealizowano również próbę gięcia trójpunktowego w celu oceny zdolności do kształtowania. Kryterium odbiorowym w takim przypadku jest jakość powierzchni gięcia, która silnie zależy od wielkości gniotu zadanego podczas walcowania. Profil po wyciskaniu z tego stopu posiada zdolność do gięcia nawet do 180 stopni bez pojawiania się nieciągłości. This paper presents the results of studies mechanical properties of extruded aluminum alloy 5754 about 3.5 % Mg content. 5xxx series alloys are three times more resistant to corrosion than the most widespread 6xxx series alloys (AlMgSi).The aim was to evaluation of possibilities of shaping and rolling of the section with a thickness of 6 mm, extruded of this alloy. This alloy are characterized by a tensile strength of 180 MPa at a relatively low yield strength of 70 Mpa. As a result the cold rolling was obtained increase in strength and hardness of the alloy at a reduced elongation.As a result of the cold rolling can be achieved increase in the yield strength above[...]

Właściwości półwyrobów wykonanych ze stopów aluminium o strukturze nanometrycznej


  W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych wybranych półwyrobów wykonanych ze stopu aluminium, wykonanych wyciskaniem hydrostatycznym (HE) oraz metodą KoBo. Określono plastyczność w próbie ściskania i wpływ obróbki cieplnej na charakter krzywej umocnienia stopu aluminium 7075. Półwyrób w postaci pręta o kształcie zębatki został poddany badaniom metalograficznym oraz wytrzymałościowym. Określono siłę wyłamania zęba oraz twardość. Analizowano również wpływ obróbki cieplnej (przesycania i starzenia) na wybrane właściwości mechaniczne. Trudno odkształcalny stop aluminium - 7075 po procesie wyciskania metodą KoBo staje się plastyczny i stwarza możliwość dalszego kształtowania. Obie metody pozwoliły uzyskać zadowalające cechy wytrzymałościowe przy zachowaniu ciągłości materiału. Wyroby wykonane w ten sposób można wytwarzać na skalę przemysłową. The paper presents the results of investigation of mechanical properties of selected semi-products made of aluminium alloys by the method of hydrostatic extrusion (HE) and by the KoBo method. Plasticity has been determined in a compression test and the influence of heat treatment on the shape of the work-hardening curve of 7075 aluminium alloy. A semi-product in the form of a toothed bar has been subjected to metallographic and strength examinations. The force of tooth break-off and hardness have been determined. The influence of heat treatment (impregnation and ageing) on the selected mechanical properties has also been analyzed. The hard-to-deform aluminium alloy - 7075, becomes plastic and further formable after the process of extrusion by the KoBo method. Both methods have allowed for obtaining satisfactory strength features while maintaining material continuity. Products made in this way can be manufactured in industrial scale. Słowa klu[...]

 Strona 1