Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Weronika Piontek"

Aktywność powierzchniowa i właściwości zwilżające polioksyalkilenowanych pochodnych 2-etyloheksanolu DOI:10.15199/62.2018.12.4


  Budowa amfifilowa związków powierzchniowo czynnych (ZPC) sprawia, że znajdują one zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Globalna wartość sprzedaży ZPC w 2014 r. wynosiła 30,3 mld USD, a na 2019 r. prognozowana jest na poziomie 40,2 mld USD, co stanowi ponad 25-proc. wzrost. Dominującą pozycję w światowej produkcji głównych grup ZPC1) zajmują surfaktanty anionowe (39%) i niejonowe (37%), a następnie kationowe i amfoteryczne (odpowiednio 14 i 10%). Wśród niejonowych ZPC wyróżniają się oksyetylenowane alkohole tłuszczowe, szeroko stosowane jako składniki preparatów farmaceutycznych, kosmetyków i detergentów oraz jako emulgatory2). Zazwyczaj reakcja otrzymywania oksyetylatów jest katalizowana wodorotlenkami alkalicznymi KOH lub NaOH, podczas której uzyskuje się polidyspersyjną mieszaninę o tzw. szerokiej dystrybucji homologów (SDH). Synteza polioksyetylenowanych alkoholi CnH2n+1O(C2H4O)mH może być tak modyfikowana, aby otrzymać produkt o pożądanych właściwościach, np. poprzez różnicowanie długości łańcucha alkilowego (n) lub liczby grup polioksyetylenowych (m). Hydrofobowość łańcuchów alkilowych można również zwiększać poprzez wprowadzenie ugrupowań oksypropylenowych. Wydłużenie łańcucha polioksyetylenowego zwiększa rozpuszczalność w wodzie, ale jednocześnie wpływa na obniżenie aktywności powierzchniowej w roztworach wodnych. Substratem w reakcjach polioksyalkilenowania jest najczęściej hydrofobowy związek organiczny, zawierający w cząsteczce ugrupowanie z labilnym atomem wodoru, np. grupę hydroksylową, aminową, amidową lub karboksylową. Poddawany jest on syntezie z oksiranem lub jego homologiem, np. z metylooksiranem lub wyższymi alkilooksiranami2). Znane są również doniesienia literaturowe o polioksyetylenowanych estrach metylowych kwasów tłuszczowych3, 4). Nową propozycją ZPC z grupy oksyalkilenowanych alkoholi są amfifilowe kopolimery metylooksiranu i oksiranu, pochodne 2-etyloheksanolu5). Alkohol 2-etyloheksylowy jest j[...]

 Strona 1