Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Klaudia Huszla"

Niebiologiczne metody degradacji surfaktantów niejonowych w środowisku wodnym DOI:10.15199/62.2018.12.7


  ZPC są szeroko stosowane w produktach chemii użytkowej oraz jako dodatki w złożonych procesach technologicznych. Zastosowanie surfaktantów wynika z ich zdolności do obniżania napięcia powierzchniowego, co jest następstwem ich specyficznej budowy. Cząsteczka surfaktantu składa się z części hydrofilowej oraz hydrofobowej. Najczęściej stosowany podział ZPC opiera się na produktach dysocjacji polarnej części cząsteczki w środowisku wodnym. Przekłada się to na właściwości danej grupy oraz możliwe zastosowania. Rozróżnia się surfaktanty jonowe, w tym anionowe, kationowe i amfoteryczne, oraz niejonowe. Anionowe ZPC to przede wszystkim środki myjące i odkażające. Surfaktanty kationowe są stosowane głównie do dezynfekcji oraz jako produkty zmiękczające, antyelektrostatyczne, antykorozyjne, emulgatory oraz zbieracze we flotacji. Amfoteryczne ZPC stosuje się m.in. w środkach higieny osobistej. Niejonowe surfaktanty są szeroko wykorzystywane m.in. w przemyśle wydobywczym, tekstylnym, metalurgicznym i agrochemicznym. Znalazły także zastosowanie w środkach czystości1, 2). Rosnąca skala zastosowań surfaktantów przekłada się na wzrost ich zużycia i produkcji. Według danych rynkowych w 2014 r. globalne zużycie ZPC wyniosło 17,5 mln t, prognozuje się, że w 2019 r. będzie to już 22,8 mln t. Globalne przychody z ich sprzedaży w 2014 r. wyniosły 30,4 mld USD, a w 2019 r. będzie to 40,3 mld USD. W globalnym rynku ZPC dominują kraje Azji i Pacyfiku (39% udziału w 2014 r.), a Europa znajduje się na miejscu trzecim z wynikiem 22% (2014 r.). Biorąc pod uwagę strukturę przychodów ze sprzedaży surfaktantów ze względu na ich rodzaj, to w 2014 r. 39% zajmowały anionowe ZPC, 37% niejonowe, 14% kationowe, a najmniej liczną grupę stanowiły surfaktanty amfoteryczne. Największy udział w sprzedaży mają mydła i detergenty, środki higieny osobistej oraz produkty stosowane w przemyśle włókienniczym3). Rynek surfaktantów w Polsce również wykazuje tendencję wzrostową ([...]

 Strona 1