Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Buśko"

Analiza przepisów prawa w zakresie wyznaczania powierzchni użytkowej budynku i lokalu mieszkalnego DOI:10.15199/50.2015.12.1


  W artykule zostały omówione zagadnienia związane z wyznaczeniem wartości powierzchni użytkowej budynku lub lokalu mieszkalnego na podstawie obmiarów. Od 29 listopada 2013 r. zgodnie z §63. rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, atrybut ten należy do grupy danych ewidencyjnych budynku. Niniejszy artykuł jest efektem przeprowadzonej analizy przepisów prawa, powiązanych z określaniem wartości pola powierzchni użytkowej budynku. Analiza wykazała, że w aktach prawnych - pomimo zapisów nakazujących przeprowadzenie takiego pomiaru - często brakuje wskazówek, według których należy to uczynić. Przepisy prawa niejednokrotnie odsyłają do polskich norm, jednak po analizie ich treści wiele aspektów pozostaje nadal niedoprecyzowanych. W zależności od celu, jakiemu ma służyć obmiar powierzchni użytkowej, a co za tym idzie, od zapisów ustawowych zawartych w odpowiednim akcie prawnym oraz zastosowanej normy, należy się liczyć z różnymi wynikami końcowymi wartości powierzchni użytkowej budynku czy lokalu. Niestety w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków nie zawarto wskazówek dotyczących omawianego zagadnienia, co skutkuje faktem, iż jedna z najważniejszych dla organów podatkowych dana ewidencyjna budynku czy lokalu nadal pozostaje wśród niedoprecyzowanych atrybutów. Słowa kluczowe: powierzchnia użytkowa, atrybuty budynku, pomiar powierzchni, obmiar budynku.Wprowadzenie Zgodnie z treścią §63. ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (EGiB) po jego nowelizacji rozporządzeniem z dnia 29 listopada 2013 r. [1], do danych ewidencyjnych budynku należy między innymi: 14) pole powierzchni użytkowej budynku ustalone na podstawie: a) obmiarów (atrybut PEB), b) informacji zawartych w projekcie budowlanym (atrybut PEBP), Oprócz pola powierzchni całego budynku, wśród danych ewidencyjnych wyszczególnionych w §63. rozporządzenia wyodrębniono także: 15) łączne pole powierzchni użytkowej: a) lokali stanowiącyc[...]

Geodeci z Bośni i Hercegowiny w Krakowie DOI:

Czytaj za darmo! »

Stowarzyszenie Geodetów Polskich, jako członek Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG) oraz Małopolski Urząd Wojewódzki, 12 października 2017 r., w Krakowie zorganizowali spotkanie przedstawicieli z dziedziny geodezji i kartografii z Polski oraz Bośni i Hercegowiny. Gościliśmy prawie pięćdziesięcioosobową grupę pracowników administracji geodezyjnej, stowarzyszeń i wykonawstwa z Bośni i Hercegowiny. W sali urzędu goście usłyszeli odegrany na trąbce hejnał krakowski, następnie wicewojewoda małopolski Józef Gawron powitał wszystkich przybyłych i wyraził radość z możliwości spotkania, które na pewno zaowocuje wymianą doświadczeń w zakresie geodezji i kartografii oraz zainspiruje obie strony do dalszej współpracy.[...]

Problematyka uzgadniania położenia obiektów uzbrojenia terenu w aspekcie ich definicji w przepisach prawnych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawione zostały definicje pojęć dotyczących obiektów uzbrojenia terenu. Szczegółowej analizie zostały poddane definicje pojęć "sieć", "przyłącze" oraz "sieci wewnętrzne" i "instalacje wewnętrzne" w ujęciu geodezyjnym w stosunku do ich interpretacji w ujęciu branżowym. Problem ten uwidacznia się w szczególności na etapie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu prowadzonej przez Zespoły Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP). Zróżnicowana interpretacja powyższych pojęć może powodować sytuację, że na jednym terenie mogą istnieć przewody różnie nazywane przez różne branże - czyli "sieć" lub "przyłącze", nie wszystkie uzgodnione w ZUDP. Takie postępowanie prowadzić może do niebezpieczeństwa bliskiego przebiegu nieskoordynowanych elementów uzbrojenia terenu, co powoduje kolizje w budowie przewodów będących nośnikami różnych mediów. Abstract. The paper presents definitions of terms concerning utilities. Detailed analysis has been performed for such terms as “a network", “a connection", as well as “internal networks" and “internal installations", with respect to geodetic approach and sectoral interpretation. Those issues are particularly well visible at the stage of co-ordination of placing designed networks of utilities, maintained by the Sections for Settlement Designing Documentation (ZUDP). Diversified interpretation of above issues may result in such situation that conduits, which have different names, assigned by different sectors, may occur at one site, this relates, for example, to “the network" or “the connection", which might have not been settled by the ZUDP Sections. Such approach may lead to unsafe, close location of not co-ordinated elements of utilities, what results in collisions at the stage of construction of carriers for various media.W obowiązujących przepisach prawnych napotyka się na różne definicje pojęć dotyczących uzbrojenia terenu. Zasadni[...]

Analiza przepisów prawnych dotyczących treści map do celów projektowych w aspekcie uzgodnionych sieci uzbrojenia terenu*)

Czytaj za darmo! »

W prezentowanym artykule poddano analizie treść mapy do celów projektowych w aspekcie obowiązku zawarcia na niej uzgodnionych, a jeszcze nie zinwentaryzowanych, sieci uzbrojenia terenu (USUT). Kolejnym problemem związanym z tą tematyka są zasady wydawania informacji o USUT, praktykowane przez różne ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (ODGiK) na etapie wykonywania powyższej mapy. Szczegółowej analizie zostały również poddane przepisy prawa regulujące zasady pobierania opłat za informacje o USUT, wydawane w ramach procedury zgłoszenia pracy geodezyjnej w ODGiK.Prezentowany artykuł dotyczy problematyki związanej z wykonywaniem map do celów projektowych. Podczas opracowywania takich map występują niekiedy niejednoznaczności w interpretacji przepisów związanych z ich treścią. Dotyczą one w szczególności obowiązku zamieszczenia informacji o uzgodnionych sieciach uzbrojenia terenu (USUT). Z obserwacji autorek wynika, że problematyka ta bywa odmiennie interpretowana przez różne ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (ODGiK). W związku z tym w artykule przeanalizowane zostaną akty prawne, omawiające treść mapy do celów projektowych w kontekście jej zgodności z treścią mapy zasadniczej oraz zawartością zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Drugim aspektem omawianym w artykule, nierozerwalnie związanym z powyższą problematyką, jest interpretacja przepisów prawa, dokonywana przez ODGiK przy naliczaniu opłat za wydawanie materiałów wykonawcom po zgłoszeniu pracy geodezyjnej. Małgorzata BUŚKO Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Analiza przepisów prawnych dotyczących treści map do celów projektowych w aspekcie uzgodnionych sieci uzbrojenia terenu*) Streszczenie. W prezentowanym artykule poddano analizie treść mapy do celów projektowych w aspekcie obowiązku zawarcia na niej uzgodnionych, a jeszcze nie zinwentaryzowanych, sieci uzbrojenia terenu (USUT). [...]

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH


  Srebrny Jubileusz - XXV Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie Geodetów.Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie Geodetów są sztandarową imprezą organizowaną przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Krakowie. Pierwsze zawody odbyły się w 1987 r. w Koninkach, dwa lata później w Lubomierzu i Koninkach, a od roku 1994 (z epizodem w Szklarskiej Porębie) jeździliśmy na stokach Pilska. Gościł nas ośrodek "Jontek" w Korbielowie, którego atmosfera pozostała w pamięci uczestników. Ostanie dwa spędziliśmy na Podhalu, na stokach Kotelnicy Białczańskiej i Jurgowa. Mieszkamy w Bukowinie Tatrzańskiej w Centrum Wypoczynku i Rekreacji "Rysy" http://www.rysy.bukowinatatrzanska.pl. Inicjatywa organizacji Mistrzostw powstała, kiedy Prezesem Zarządu Oddziału SGP w Krakowie był ś.p. Andrzej Jarzymowski. Organizatorzy zawsze czuli wsparcie kolejnych Prezesów, a w ostatnich latach - znanej w środowisku geodetów z niespożytej [...]

Problematyka wyłączania gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast z produkcji rolniczej po nowelizacji przepisów prawa*) DOI:10.15199/50.2015.3.2


  W opracowaniu przedstawiono procedury związane z wyłączaniem gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast z produkcji rolniczej, w nawiązaniu do podstaw prawnych regulujących te kwestie. W lipcu 2014 r. została znowelizowana Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3.02.1995 r. W odniesieniu do gruntów rolnych znajdujących się w granicach administracyjnych miast oznacza to, że z dniem 5.09.2014 r., po pięcioletniej przerwie, powróciła konieczność uzyskiwania zgody na wyłączanie ich z produkcji rolniczej przed rozpoczęciem procesu budowlanego. W artykule dokonano analizy zapisów ustawy po nowelizacji, w aspekcie możliwości ustanowienia szczegółowych procedur związanych z wydaniem decyzji administracyjnej, zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. Na wybranych przykładach przedstawiono zasady obliczania należności za wyłączenie oraz związanych z tym opłat rocznych, po zastosowaniu odpowiednich zwolnień w konieczności ich wnoszenia przez inwestora. Zasadniczym celem opracowania jest podkreślenie trudności, powstających podczas wydawania decyzji oraz naliczeniu opłat, związanych z pewnymi niedoprecyzowaniami w obowiązujących przepisach prawa. Słowa kluczowe: Grunty rolne, ochrona gruntów rolnych, wyłączanie z produkcji rolniczej. Issues related to exclusion of arable lands, located within borders of urban areas, from the agricultural production after updating of legal regulations Abstract. The paper presents the procedures related to the exclusion of agricultural land located within administrative boundaries of cities from agricultural production, with reference to the legal bases regulating these issues. The Act of 3rd February 1995 on the protection of agricultural and forest land was amended in July 2014. For agricultural land located within administrative boundaries of cities it means that, as of 5th September 2014, after a five-year break, a need to obtain a permission for their exclusion from ag[...]

 Strona 1