Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Piotrowski"

Stopień akumulacji metali w tkankach miękkich mięczaków ujścia Odry i wybranych jezior Pomorza Zachodniego

Czytaj za darmo! »

W artykule zanalizowano obecność metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Co, Cd i Hg) w tkankach miękkich 8 gatunków małży i 6 gatunków ślimaków słodkowodnych ujścia Odry i 5 jezior Pomorza Zachodniego. Wyniki analiz, w przeliczeniu na masę mokrą tkanek, porównano z dyrektywą UE dotyczącą dopuszczalnych ilości metali w jadalnych mięczakach oraz z normami innych krajów (Chiny, Australia), a także dopuszczalnymi w Polsce ilościami metali w rybach i produktach rybnych. Badania mają na celu monitorowanie biogeochemicznego obiegu metali ciężkich w łańcuchu troficznym ujścia Odry, zwłaszcza w kontekście ich potencjalnej toksyczności dla innych organizmów (ryby, ptaki), a tym samym stwarzanie potencjalnego zagrożenia dla zdrowia człowieka.Powszechnie przyjmuje się, że szkodliwe oddziaływa[...]

Wymogi stawiane wskaźnikom wykorzystywanym w analizie finansowej przedsiębiorstwa

Czytaj za darmo! »

Jednym z podstawowych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej jest analiza finansowa. Wynika to przede wszystkim z pieniężnego charakteru tej gospodarki oraz z konkurencji między przedsiębiorstwami, które aby sprawnie funkcjonować, muszą dążyć do osiągania odpowiednich wyników finansowych oraz rozwijać się, przeznaczając na ten cel przynajmniej część z wypracowywanych zysków i w ten sposób umacniać swoją pozycję na rynku. Przedmiotem analizy finansowej jest generalnie ocena sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa oraz jego wyników finansowych. Oczywiście, w zależności od potrzeb w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, przedmiotem oceny mogą też być różnorodne zagadnienia, bądź nawet odcinki działalności przedsiębiorstwa, ujmowane przede wszystkim [...]

Viviparus viviparus (L.) jako organizm wskaźnikowy odzwierciedlający poziomy metali ciężkich w wodzie i osadach dennych

Czytaj za darmo! »

Z analizy diagramów korelacyjnych wynika, że: stężenia Cu, Co i Cd w wodzie powierzchniowej możemy kontrolować poprzez analizę koncentracji tych metali w tkankach miękkich Viviparus viviparus, zaś nie jesteśmy w stanie kontrolować w wodzie powierzchniowej stężeń Zn, Pb i Hg ani przez analizę tkanek miękkich, ani przez analizę muszli V.v. Koncentracje Cu, Zn i Pb w osadach dennych możemy kontrolować poprzez analizę muszli V.v., Co - poprzez analizę tkanek miękkich V.v., Cd i Hg - poprzez analizę tkanek miękkich i muszli V.v. Na przyjętych poziomach istotności linii trendu nie stwierdza się żadnych statystycznie istotnych zależności pomiędzy koncentracjami analizowanych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Co, Cd, Hg) w muszlach V.v. i wodzie powierzchniowej. Najbardziej statystyc[...]

Przydatność Dreissena polymorpha jako organizmu wskaźnikowego odzwierciedlającego obecność metali ciężkich w wybranych elementach ekosystemu ujścia Odry i wybranych jezior Pomorza Zachodniego DOI:


  D otychczasowe wyniki badań wskazują, że obecność Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) (racicznica zmienna) skutkuje określonymi spadkami poziomów metali ciężkich w wodzie, wzrostem metali w bioakumulacji i wzrostem metali w biodepozycji. Wyniki wskazują też, że poziomy metali w tkankach Dreissena polymorpha obserwowane w programach biomonitoringowych generalnie odzwierciedlają zarówno stężenia metali w formie rozpuszczonej, jak i cząsteczkowej [Klerks i in. 1996, 1997]. Wprowadzenie racicznicy zmiennej do danego środowiska może, prawdopodobnie, zmienić środowiskowe cykle metali. Drugą implikacją wprowadzenia i dalszej ekspansji racicznicy jest to, że jest ona użyteczna w biomonitoringu wód słodkowodnych, które dotychczas nie miały odpowiedniej "kopii" dla tradycyjnie wykorzystywanych morskich gatunków mięczaków - Mytilus edulis i różnych gatunków ostryg. Dreissena polymorpha została w ostatnich latach dodana do listy gatunków używanych w amerykańskim programie Mussel Watch [Klerks i Fraleigh 1997], ale jej historia w europejskich badaniach biomonitoringowych jest dłuższa [Bias i Karbe 1985; Karbe i in. 1975; Leglize i Crochard 1987; Busch i in. 1992, 1998; Busch i Schuchardt 1991; Giese i Krüger 1992; Stäb i in. 1995; Krak 1995; Kraak i in. 1991, 1992, 1993a, b, 1994a, b, c, 1997a, b; Królak 1997; Mersch i in. 1992; Mersch i Pihan 1993; Doherty i in. 1993; Kock i Bowmer 1993; Marquenie 1981; Velde i in. 1992]. Dreissena polymorpha w trakcie swojego życia i wzrostu włącza do muszli różne metale ciężkie, m.in. Pb, Fe, Mg, Mn, Cd, Cu i V. Muszle ukazują zwiększającą się absorpcję określonych metali, co w powiązaniu z analizą izotopową delta (18) O i delta (13)C, wskazuje, że związane jest to z cieplejszą temperaturą wody. W kon- * Ekspert Zewnętrzny ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020; Biegły z Listy Wojewody Dolnośląskiego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. 310 GOSPODARKA WODNA[...]

Relacje pomiędzy koncentracjami metali ciężkich w muszlach mięczaków słodkowodnych a stężeniami tych metali w wodzie i osadach dennych w obszarze estuarium Odry i wybranych jezior Pomorza Zachodniego DOI:


  S każenie środowiska ocenia się zwykle metodami fizyczno-chemicznymi, określając stężenia pierwiastków lub ich związków w powietrzu atmosferycznym, wodzie i glebie. Można jednak określać je także metodami biologicznymi (bioindykacyjnymi) za pomocą biowskaźników (bioindykatorów) [Manning i Feder 1980; Spelleberg 1991; Kovacs 1992; Markert 1993]. Metody te są stosowane od dawna w krajach Europy Zachodniej, Ameryki Północnej czy Japonii. W Polsce zainteresowano się nimi nieco później, jednak obecnie włącza się je coraz częściej do biomonitoringu, czyli stałej obserwacji różnego typu przemian w środowisku, np. [Jurkiewicz-Karnkowska i Królak 1996, 1999; Jurkiewicz-Karnkowska 1989 a, b, 1999; Piotrowski 2004]. Zastosowanie organizmów wskaźnikowych (bioindykatorów) ma pewną przewagę nad badaniami monitoringowymi wody lub osadów dennych w określeniu zasobów metali w danym akwenie. Organizmy te dostarczają bowiem dowodów na akumulację wyżej wymienionych elementów chemicznych zgromadzonych przez kilka miesięcy, eliminując w ten sposób potrzebę częstego dokonywania analiz. Mięczaki, zarówno morskie jak i słodkowodne czy lądowe, gromadzą w sobie stosunkowo duże ilości metali ciężkich. Koncentracje Zn w ich tkankach miękkich dochodzą do wartości setek, a niejednokrotnie nawet tysięcy, μg/g suchej masy (= ppm). Koncentracje Cu, Cd, Ni i Pb najczęściej mieszczą się w przedziale od kilku do kilkudziesięciu μg/g s.m. (ppm). Z kolei koncentracje Hg na ogół nie przekraczają kilku μg/g s.m. (ppm) [Bias i Karbe 1985; Coughtrey i Martin 1977; Friant 1979; Manly i George 1977; Willis 1983]. Mięczaki żyjące w środowiskach wodnych wydają się odzwierciedlać stan/stopień zanieczyszczenia środowiska, w którym żyją z metalami ciężkimi i z tego powodu są szeroko stosowane jako organizmy wskaźnikowe (bioindykatory). Dotyczy to zwłaszcza gatunków morskich, głównie Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis oraz różnych gatunk[...]

Koncentracje metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Co, Cd, Hg) w muszlach mięczaków słodkowodnych z obszaru estuarium Odry i wybranych jezior Pomorza Zachodniego DOI:


  Z różnicowanie zawartości Cu, Zn, Cd, Fe, Mn u różnych gatunków mięczaków pochodzących z tego samego biotopu jest prawdopodobnie związane ze specyfiką gatunku, a także sposobu odżywiania się [Parsons i in. 1973]. Wielu autorów twierdzi, że zwierzęta żerujące na osadach lub filtrujące wodę absorbują więcej metali niż gatunki roślinożerne [Parleman i Meili 1993]. Niektóre metale są związane z muszlą i cząstkami fosforanowymi w tkankach miękkich [Nott i Nicolaidou 1993]. Zagadnienie obecności metali ciężkich i czynników wpływających na ich koncentracje w muszlach jest stosunkowo mało poznane. Muszle, co istotniejsze, mogą odgrywać w ekosystemach swoiste czasowe "więzienie" dla metali ciężkich, a więc przyczyniać się do ich czasowej eliminacji z geochemicznego obiegu [Bertine i Goldberg 1972]. Obserwuje się od kilkudziesięciu do kilkuset razy niższe koncentracje metali w muszlach niż w tkankach miękkich [Bertine i Goldberg 1972]. Podobne relacje, ale tylko w odniesieniu do Pb, obserwowali Bolognani-Fantin i in. (1982). Z kolei Imlay (1982) obserwował zupełnie odwrotne relacje - wysokie koncentracje metali w muszlach Unionidae w relacji do tkanek miękkich: dla Pb - koncentracje 450 razy wyższe; dla Cd - koncentracje 100 razy wyższe; dla Cu - koncentracje 6 razy wyższe. Wartości rzędu od kilku do kilkuset μg/g suchej masy (=ppm) i czasami porównywalne z poziomem metali w tkankach miękkich, choć z reguły niższe o rząd wielkości, obserwowali Bias i Karbe (1985) oraz Jurkiewicz-Karnkowska (1989a, b). Część metali ciężkich tworzy luźne powiązania z zewnętrzną częścią muszli, tzw. konchioliną. Inna z kolei część metali, zwłaszcza Cd, Co, Mn, Pb, Sr, jest silnie związana z węglanami, głównie aragonitem tworzącym muszle [Babukutty i Chacko 1992; Bias i Karbe 1985; Imlay 1982; Onuma i in. 1979; Sturesson 1978]. Z tymi sformułowaniami w parze idzie sugestia, że mięczaki o dużych muszlach, szczególnie małże z rodzaju Un[...]

 Strona 1