Wyniki 1-10 spośród 24 dla zapytania: authorDesc:"Adam BARYŁKA"

Zagadnienia katastrofy budowlanej w ustawie Prawo budowlane


  W artykule przedstawiono zagadnienie katastrofy budowlanej zdefiniowanej w przepisach ustawy - Prawo budowlane. Wyjaśniono kryteria dotyczące tego pojęcia, przedstawiono przyczyny występowania takich zdarzeń, a także wieloletnią statystykę katastrof budowlanychwPolsce. Zasygnalizowanowymagane działania po zaistnieniu katastrofy budowlanej. Podano informacje o rejestrze katastrof budowlanych oraz o działaniach ukierunkowanych na ograniczenie liczby katastrof budowlanych. Słowa kluczowe: obiekt budowlany, katastrofa budowlana.Przepisy prawa budowlanego są ukierunkowane na projektowanie, budowanie, a także użytkowanie i utrzymanie obiektów budowlanych, które mają zapewniać, w przewidywanym okresie ich istnienia, zaspokojenie różnorodnych potrzeb użytkowych człowieka z uwzględnieniem wymagań podstawowych obejmujących szeroko rozumiane bezpieczeństwo, w tymbezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo pożarowe [8]. Pomimo ciągłego doskonalenia technologii budowlanych występują katastrofy budowlane, będące przyczyną strat materialnych, a często także utraty zdrowia i życia ludzi. Wywołało to potrzebę prawnego uregulowania kwestii katastrof budowlanych w przepisach ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010.243.1623, z późn. zm.), która zdefiniowała katastrofę budowlaną oraz obowiązki określonych osób i organów nadzoru budowlanego po zaistnieniu tego zdarzenia. Pojęcie katastrofy budowlanej W art. 73 ust. 1 wymienionej ustawy zdefiniowano katastrofę budowlaną jako niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Ustawowa definicja dotyczy tylko zdarzenia, które spełnia łącznie trzy kryteria: kryterium niezamierzoności zniszczenia, kryterium gwałtowności zniszczenia oraz kryterium przedmiotu zniszczenia [8]. Uregulowanie prawne pojęcia katastrofy budowlanej w przepisach ustawy - Pr[...]

Nowe przepisy dotyczące samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie DOI:


  W artykule omówiono aktualne przepisy prawa budowlanego dotyczące samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie po zmianach wywołanych przepisami ustawy z dnia 09.05.2014 r. o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Wprowadziły one istotne zmiany w rozdziale 2 ustawy - Prawo budowlane i spowodowały wydanie nowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które uregulowało rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji, oraz wprowadziło ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych. The article discusses the current building regulations on independent technical functions in the construction industry after the changes caused by the act dated 09.05.2014 r. by facilitating access to certain regulated professions. They introduced significant changes in Chapter 2 of the Act - Construction Law and led to the release of the new Regulation of the Minister of Infrastructure and Development of 09.11.2014 on independent technical functions in the construction industry, which regulated the types and scope of vocational training to perform technical functions in the construction industry, way to declare ownership of professional preparation and verification, and introduced a limitation on the scope of building permissions. Wprowadz eni e Przepisami art. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 09.05.2014 r. o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. 2014 r., poz. 768) - dokonano istotnych zmian w rozdziale 2 (art. 12-14) ustawy - Prawo budowlane w zakresie przepisów dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zostały one omówione w artykułach [1, 2]. Jednocześnie przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9.05.2014 r. został zmieniony również art. 16 ust[...]

Introduction to engineering safety of anthropogenic object DOI:10.15199/8.2015.6.4


  Safety engineering of anthropogenic object requires: - Knowledge of interdisciplinary technical and specialist knowledge in the field of basic methods and tools used in solving engineering tasks related to general security of technical objects - in the process of design, construction and operation; - Knowledge of modern technology and research instruments capable of detecting and forecasting the development of threats, IT processing, protection and risk prevention and liquidation of their consequences; ● Diagnostic skills with regard to threats to the safety of technical objects with the use of modern technology and research instruments; - Knowledge of safety engineering principles adopted in the European Union and national legislations. INTRODUCTION An important problem in the development of modern technology is safety engineering of anthropogenic objects to implement a variety of human needs - covering a range of theoretical and practical security issues concerning man-made objects in the following areas: technical, economic, legal, organizational and logistical. The processes of designing, making, distribution and operation of facilities anthropogenic object all involve safety issues. Due to the wide recognition of the problem formulated in this paper, the author has made an attempt to clarify a number of important concepts involving the issue of safety engineering of anthropogenic objects, such as the environment, human needs, the consumer, the object of human activities, security, threat, security engineering. BASIC CONCEPTS OF ENGINEERING SAFETY OF ANTHROPOGENIC OBJECT The human environment In accordance with Art. 3 Section 39 of the Environmental Protection Law of 27 April 2001 (Dz. U. 2013, pos. 1232 as amended), the concept of the environment is generally understood as all natural elements, including those transformed by human activities, and particular areas of land, minera[...]

Diagnostyka budowlana istotnym narzędziem inżynierii bezpieczeństwa obiektów specjalnych służących obronności DOI:


  W referacie omówiono zasady diagnostyki budowlanej, jakiej powinny być poddawane obiekty specjalne służące celom obronności i bezpieczeństwa państwa, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane. Diagnostyka budowlana stanowi istotne narzędzie inżynierii bezpieczeństwa tych obiektów . Słowa kluczowe: diagnostyka, obronność, bezpieczeństwo, obiekty specjalne, obiekty budowlane.Abstract: The paper discusses the diagnostic principles of the construction , which should be subject to special objects used for the purposes of defense and state security, in accordance with the provisions of the Act - Construction Law . Building Diagnostics is an important tool safety engineering of these facilities. Keywords: diagnostics, defense, security, special objects, objects Building.WPROWADZENIE Diagnostyka jako dziedzina wiedzy wywodzi się od diagnozy i diagnozowania, co oznacza rozeznanie stanu obiektu, czy procesu jego tendencji rozwojowych, na podstawie dostępnych symptomów (objawów) i znajomości ogólnych prawidłowości, co jest niezbędne do dalszego prawidłowego działania diagnozowanego obiektu. Jeżeli przedmiotem diagnozy jest obiekt techniczny lub jego część wówczas mówimy o diagnostyce technicznej zajmującej się ustalaniem (oceną) stanu technicznego tego obiektu poprzez badanie własności jego elementów składowych, natomiast jeżeli przedmiotem diagnozy jest obiekt budowlany lub jego część, wówczas mówimy o diagnostyce budowlanej. W zależności o potrzeb diagnostyka budowlana obiektu specjalnego z uwagi na czas jej przeprowadzenia, może obejmować okres: - przedeksploatacyjny - jeżeli dotyczy określenia warunków środowiskowych realizacji lub problemów związanych z planowaniem i budową danego obiektu budowlanego lub - eksploatacyjny - jeżeli dotyczy eksploatowanego obiektu budowlanego. Diagnostyka budowlana na etapie przedeksploatacyjnym obiektu budowlanego jest uwarunkowana złożonością techniczną budowanego obiektu oraz problemami technic[...]

Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych DOI:


  W listopadzie 2015 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo Techniczna pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, zorganizowana przez Oddział Warszawski SIMP oraz Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego. Inżynieria bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych (charakteryzujących się określonymi cechami fizycznymi oraz cechami funkcjonalno-użytkowymi dostosowanymi do zaspokojenia określonych potrzeb człowieka, w tym potrzeby bezpieczeństwa) stanowi ważny obszar działalności człowieka, w ramach ogólnej inżynierii bezpieczeństwa i dotyczy: - sposobów postępowania w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym; - określenia i ciągłego doskonalenia metod postępowania, znajomości: wymagań i zasad bezpieczeństwa w obszarze projektowania, realizacji oraz eksploatacji tych obiektów - stosownie do ich przeznaczenia. Obszarami zainteresowania konferencji były zagadnienia: - praktycznych aspektów teorii inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych, - stosowanych metod i narzędzi projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów uwzględniających wymagania bezpieczeńst[...]

Kontrole okresowe obiektów budowlanych centrów logistycznych jako istotny element inżynierii bezpieczeństwa (cz. 1) DOI:


  W artykule wskazano miejsce okresowych kontroli w diagnostyce budowlanej. Określono ich rolę w procesie utrzymania bezpieczeństwa obiektów budowlanych zlokalizowanych w centrach logistycznych. Słowa kluczowe: kontrole okresowe, inżynieria bezpieczeństwa, obiekty budowlane, centra logistyczne.WPROWADZENIE Przedmiotem zainteresowań są obiekty budowlane, zlokalizowane w centrach logistycznych, stanowiące produkty finalne działalności budowlanej, mające konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych, które muszą spełniać wymagania podstawowe i inne, określone w art. 5 ustawy - Prawo budowlane, w przewidywanym okresie istnienia tych obiektów. W centrach logistycznych stanowiących wyspecjalizowane struktury gospodarcze, na zwartym obszarze jest zgrupowany duży zbiór podmiotów specjalizujących się w organizacji i fizycznym przepływie mas towarowych. Centra logistyczne są lokalizowane na skrzyżowaniach ważnych (międzynarodowych) arterii transportowych i stanowią punktowe elementy infrastruktury logistycznej o wysokim stopniu złożoności technicznej i organizacyjnej. Wyposażone są w liczne elementy budowlane o różnym przeznaczeniu, takie jak: intermodalny węzeł transportowy, nowoczesne magazyny, platformy przeładunkowe, nowoczesne obiekty biurowe, posterunek celny, system zaopatrzenia środków transportu w paliwo i energię, punkt technicznej obsługi i napraw środków transportu, infrastrukturę informatyczną, bank, placówkę poczty, biura ubezpieczycieli, obiekty hotelowo-gastronomiczne i inne. Dominującym obiektami w centrach logistycznych są budynki magazynowe o bardzo dużych powierzchniach zabudowy, najczęściej projektowane jako zautomatyzowane magazyny wysokiego składowania. Obiekty budowlane zlokalizowane w centrach logistycznych stanowią złożone systemy, składające się ze zbiorów [...]

Kontrole okresowe obiektów budowlanych centrów logistycznych jako istotny element inżynierii bezpieczeństwa (cz. 2) DOI:


  W artykule wskazano miejsce okresowych kontroli w diagnostyce budowlanej. Określono ich rolę w procesie utrzymania bezpieczeństwa obiektów budowlanych zlokalizowanych w centrach logistycznych.Część pierwsza, zamieszczona w poprzednim numerze, dotyczy podstawowych założeń i celów prawnych okresowych kontroli obiektów budowlanych. OKRESOWA KONTROLA ROCZNA Co najmniej raz w roku należy przeprowadzać okresowe kontrole polegające na: sprawdzeniu stanu technicznego: - elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, - instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, a także instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) - art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane. Kontrolę należy przeprowadzać raz w każdym roku kalendarzowym, przy czym między datą kontroli w danym roku a datą kontroli w roku poprzednim nie musi upłynąć równo 365 dni (tj. 1 rok). Przy dokonywaniu kontroli corocznych nie ma obowiązku badania instalacji elektrycznej. Kontrola elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie[...]

Kontrole okresowe obiektów budowlanych centrów logistycznych jako istotny element inżynierii bezpieczeństwa (cz. 3) DOI:


  W artykule wskazano miejsce okresowych kontroli w diagnostyce budowlanej. Określono ich rolę w procesie utrzymania bezpieczeństwa obiektów budowlanych zlokalizowanych w centrach logistycznych. Słowa kluczowe: kontrole okresowe, inżynieria bezpieczeństwa, obiekty budowlane, centra logistyczne. Abstract: The paper pointed out periodic spot checks in the diagnosis of the building. They determined their role in maintaining the security of buildings located in logistic centers. Keywords: periodic inspections, safety engineering, building structures, logistics centers.Tekst jest dokończeniem artykułów z dwóch poprzednich numerów, gdzie omówiono podstawowe założenia i cele prawnych okresowych kontroli obiektów budowlanych oraz kontrole roczne i pięcioletnie poszczególnych instalacji budynku. KONTROLA OKRESOWA DLA OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH, WYKONYWANA CO NAJMNIEJ DWA RAZY W ROKU Obowiązkiem tym zostały objęte budynki, które posiadają określoną powierzchnię zabudowy, tzn. przekraczającą 2000 m², bez względu na powierzchnię dachu oraz inne niż budynki obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m², tj. obiekty budowlane, dla których nie można określić powierzchni zabudowy jak np. wiaty. Oznacza to, że omawianej kontroli okresowej podlegają budynki posiadające powierzchnię zabudowy przekraczającą 2000 m2, niezależnie od powierzchni dachu. Natomiast, jeżeli nie mają powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2, to bez względu na powierzchnię dachu podlegają kontroli rocznej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane. Inne obiekty niż budynki kontrolowane są ze względu na powierzchnię dachu. Zarówno powierzchnia zabudowy budynku, jak i powierzchnia dachu, określona w przepisie, odnoszą się do samodzielnego konstrukcyjnie obiektu budowlanego. Tym samym, jeżeli np. budynek ma powierzchnię zabudowy ponad 2000 m², ale jest podzielony na części dylatacjami przebiegającymi od fundamentu po [...]

Procedura związana z oddawaniem obiektów budowlanych do użytkowania DOI:


  W referacie zostały omówione zasady postępowania podczas oddawania do użytkowania nowych obiektów budowlanych, wynikające z przepisów ustawy - Prawo budowlane. Słowa kluczowe: obiekt budowlany, pozwolenie na użytkowanie, roboty budowlane Abstract: The paper discussed the rules of conduct during the putting into service of new buildings under the Construction Law . Keywords: building construction , occupancy permit , construction works.Przepisy ustawy - Prawo budowlane precyzyjnie określają przypadki, kiedy po zakończeniu robót budowlanych (realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę) inwestor jest zobowiązany zwrócić się do organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o przeprowadzenie odpowiedniego postępowania administracyjnego w sprawie oddania obiektu budowlanego do użytkowania. Jednak interpretacja przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dotyczących oddawania do użytkowania obiektów budowlanych, budzi ciągle wiele wątpliwości. Ustawa - Prawo budowlane wyróżnia dwa tryby oddawania nowych obiektów budowlanych do użytkowania: 1) inwestor może zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy na podstawie art. 54 ustawy - Prawo budowlane albo 2) inwestor, w ściśle określonych przypadkach, składa wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu na podstawie art. 55 ustawy - Prawo budowlane. Procedurę postępowania dotyczącą oddawania nowych obiektów budowlanych do użytkowania zawarto na rys. 1. Do ważnych informacji, wynikających z przepisów ustawy - Prawo budowlane, określających tryb rozpoczynania użytkowania obiektów budowlanych, można zaliczyć następujące informacje: 1. Obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie: - Jest nakładany przez organ administracji architektoniczno- budowlanej w decyzji o pozwoleniu na budowę: - dla obiektów budowlanych wyróżnionych w art. 55 ust. 1 pkt 1 - Prawo budowlane, - gdy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąp[...]

Wymagania techniczno-prawne w zakresie inwestycyjnego procesu budowlanego DOI:10.15199/8.2016.10.4


  Technical requirements and legal in the investment process of building W referacie przedstawiono wymagania techniczno- prawne w zakresie inwestycyjnego procesu budowlanego, którego przedmiotem są obiekty budowlane. Słowa kluczowe: proces budowlany, eksploatacja, inwestycja, obiekt budowlany The paper outlines the technical and legal advice on the investment of the construction process, the object of which are the objects of construction. Keywords: the process of construction, operation, investment, construction works 1. WPROWADZENIE Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, t.j.), jak i inne ustawy nie definiują pojęcia "proces budowlany", mimo to w języku prawniczym pod tym pojęciem rozumie się szereg powinności związanych z budową, eksploatacją i rozbiórką obiektów budowlanych. W tak rozumianym procesie budowlanym można wyróżnić (rys. 1.): - inwestycyjny proces budowlany oraz - eksploatacyjny proces budowlany. W artykule przedstawiono wymagania odnoszące się do inwestycyjnego procesu budowlanego. Wymagania odnoszące się do eksploatacyjnego procesu budowlanego zostaną zaprezentowane w oddzielnym artykule. 2. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PROCESU BUDOWLANEGO Proces budowlany jest ciągiem powiązań decyzyjnych i ze względu na swą specyfikę oraz charakter jest bardzo złożony. Struktura i zakres tego procesu są podporządkowane przepisom prawa - stanowionym przez państwo za pomocą aktów prawa (ustaw, rozporządzeń), a także wymogom lokalnych organów samorządowych, zawartych w przepisach prawa miejscowego, w celu zabezpieczenia praw i interesów zarówno indywidualnych jak i społecznych. Szczególną rolę w zakresie kształtowania procesu budowlanego mają przepisy ustawy - Prawo budowlane normujące (rys. 2): ● działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz ● zasady działania organów administracji publicznej w tych[...]

 Strona 1  Następna strona »