Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA KYZIOŁ-KOMOSIŃSKA"

Wpływ zawartości węgla w wybranych biolitach na ich zdolności wiązania jonów Cd(II), Zn(II), Ni(II), Cu(II) i Cr(III)

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania sorpcji jonów Cd(II), Zn(II), Ni(II), Cu(II) i Cr(III) na wybranych biolitach (torfy niskie z przedpola złóż węgli brunatnych, węgiel brunatny). Badania te pokazały, że zawartość pierwiastka C w istotny sposób wpływa na pojemność wymiany kationów, a także ilość wiązanych jonów, z wyjątkiem jonów Cr(III). Three Polish peats (porosity 0.26-0.59, sp. surface 10.78- 14.1[...]

Sorption properties of lignite for some acid dyes Zdolności sorpcyjne węgla brunatnego w stosunku do wybranych barwników kwasowych DOI:10.12916/przemchem.2014.657


  Four acid dyes were adsorbed on lignite (porosity 0.6335) from aq. solns. at initial concns. 1-1000 mg/L under static conditions. The lignite was an efficient sorbent (capacity 3.8-22.7 g/kg). The process was successfully described by Langmuir, Freundlich and Dubinin-Radushkevich isotherm equations. Przedstawiono właściwości sorpcyjne węgla brunatnego pochodzącego z KWB Bełchatów w stosunku do wybranych barwników kwasowych (Acid Red 18, Acid Black 1, Acid Blue 9 oraz Acid Green 16) w roztworach wodnych. Wyznaczona w statycznych warunkach kontaktu faza stała-roztwór maksymalna pojemność sorpcyjna węgla w stosunku do wybranych barwników kwasowych mieściła się w zakresie 3,80-22,7 g/kg i rosła w szeregu AR-182). W wiązaniu barwników AR-18, AB-9 i ABk-1 odgrywała rolę adsorpcja jonowymienna (E>8 kJ/mol), przy czym jej udział w wiązaniu barwników był największy dla AR-18.Wśród zanieczyszczeń organicznych środowiska wodnego ważną grupę stanowią barwniki. Obecnie dostępnych jest w sprzedaży ponad 100 tys. rodzajów barwników. Ich roczna produkcja szacowana jest na ponad 7·105 Mg1). Aż około 10-15% ilości barwników użytych w procesie barwienia nie jest wiązane przez włókna i może przedostawać się wraz ze ściekami do środowiska wodnego. Obecność barwników w ściekach jest efektem stosowania ich w przemyśle farbiarskim, drukarskim, włókienniczym i kosmetycznym. Barwniki są pochodnymi aromatycznymi benzenu, naftalenu, antracenu i związków heterocyklicznych. W swej strukturze zawierają aktywne grupy funkcyjne chromoforowe (azometynowe, karbonylowe, dienowe, nitrozowe, nitrowe) oraz auksochromowe (metylowe, aminowe, sulfonowe, nitrowe, hydroksylowe). Zgodnie z k[...]

Właściwości sorpcyjne iłów neogeńskich i możliwości ich wykorzystanie do usuwania jonów metali ciężkich ze ścieków

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania sorpcji jonów Cr(III), Cu(II), Zn(II), Ni(II) i Cd(II) w układach monojonowych i binarnych na iłach neogeńskich, towarzyszących pokładom złóż węgli brunatnych. Stwierdzono, że badane iły charakteryzowały się dużą pojemnością sorpcyjną w stosunku do wybranych jonów metali i mogą być brane pod uwagę jako skuteczne i tanie sorbenty do usuwania jonów metali ze ścieków pr[...]

 Strona 1