Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Szakiel"

Analiza notyfikacji produktów kosmetycznych zgłaszanych w systemie szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach niespożywczych (Rapex) w latach 2005–2017 DOI:10.15199/62.2018.12.16


  Ustawa o kosmetykach1) mówi, że kosmetyk wprowadzony do obrotu, używany w zwykłych lub w innych dających się przewidzieć warunkach, z uwzględnieniem w szczególności jego wyglądu, oznakowania, wszystkich instrukcji użycia oraz innych wskazówek lub informacji pochodzących od producenta, nie może zagrażać zdrowiu ludzi. Jak zwracają uwagę Pawlik i Duda-Grychtał2) pomimo ściśle określonych regulacji prawnych, jakie istnieją w branży kosmetycznej, wiele substancji wykazujących działanie szkodliwe trafia do kosmetyków przez luki w prawie, zezwalające na włączanie tych związków do preparatów kosmetycznych w śladowych ilościach (parabeny, ftalany3, 4), rakotwórcze N-nitrozoaminy lub metale ciężkie5, 6)). Ustawodawstwo europejskie oferuje narzędzie do szybkiego informowania o produktach nieżywnościowych, które nie są zgodne z europejskimi wymogami prawnymi i które mogą stanowić ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, zwane Rapex (rapid alert system for dangerous non-food products)7). System ten, stworzony w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów8), stanowi ważne narzędzie egzekwowania unijnych przepisów9). Obejmuje trzydzieści jeden państw (UE wraz z Islandią, Liechtensteinem i Norwegią) i gwarantuje, że informacje o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych są szybko przekazywane wszystkim państwom członkowskim, dzięki czemu mogą być podejmowane działania następcze, takie jak wycofanie z obrotu, zakaz lub wstrzymanie sprzedaży, a nawet wycofanie od konsumentów10). Ze sprawozdania Komisji Europejskiej za 2017 r. wynika, że system ten jest coraz częściej wykorzystywany przez organy krajowe. W samym tylko 2017 r. znalazło się w nim ponad 2 tys. ostrzeżeń o produktach niebezpiecznych11). Celem artykułu było dokonanie analizy notyfikacji potencjalnie niebezpiecznych kosmetyków w systemie szybkiego informowania o produktach niebezpiecznych Rapex za okres 2005-2017 r. Dokonano analizy pod kątem krajów pochodzenia kosmetykó[...]

 Strona 1