Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Aneta Krzyżak"

Testowanie metod określania odporności na zarysowania powierzchni hełmów strażackich DOI:10.15199/62.2019.8.18


  Występują one nie tylko podczas działań ratowniczych, ale także w czasie ćwiczeń, szkoleń oraz innych czynności wynikających z toku służby. Zgodnie z rozporządzeniem1) bezpieczeństwo strażaka jest zapewnione przez użytkowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Podział środków uwzględnia rodzaj zagrożeń, na które narażone są poszczególne części ciała. W związku z tym, rozróżnia się m.in. środki ochrony kończyn dolnych i górnych, układu oddechowego, słuchu, twarzy i oczu oraz głowy2). Główny podział środków ochrony indywidualnej uwzględnia stopień złożoności ich konstrukcji. Stosowane w straży pożarnej środki ochrony indywidualnej należą do grupy środków o konstrukcji złożonej3). Ochronę głowy strażaka zapewnia hełm. Jego głównym elementem jest skorupa. Dawniej była ona wykonywana głównie z wykorzystaniem laminatów tkanin i żywic polimerowych (kompozytów strukturalnych), obecnie tę technologię stosuje się rzadziej. Przykładem hełmu z tak wykonaną skorupą jest osłona głowy BHS firmy Kontekst Sp. z o.o. Skorupa hełmu została wykonana z kompozytu strukturalnego kevlarowo-szklanego na bazie żywicy poliestrowej. Obecnie częściej stosuje się plastomery termoplastyczne, m.in. poliamidy, wzmocnione dyspersyjnie ciętym, krótkim włóknem szklanym. Umożliwiło to zmianę sposobu wytwarzania skorup hełmów, które produkuje się w technologii formowania wtryskowego. W hełmach strażackich stosuje się zazwyczaj organiczne powłoki lakiernicze lub powłoki metaliczne. Powłoki lakiernicze skorup hełmów wykonuje się metodą natryskiwania, a metaliczne metodą 1296 98/8(2019) Dr hab. inż. Grzegorz BARTNIK w roku 1981 ukończył studia w Instytucie Technologii i Eksploatacji Maszyn (obecnie Wydział Mechaniczny) Politechniki Lubelskiej. W 1997 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w specjalności eksploatacja maszyn przemysłu rolno-spożywczego, a w 2019 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria mechaniczna na Wydziale Rolnictw[...]

 Strona 1