Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ ROMAŃSKI"

ANALIZA STANU NAPRĘŻEŃ WOKÓŁ CZĄSTKI DIAMENTU W SPIEKACH NARZĘDZIOWYCH METALICZNO-DIAMENTOWYCH

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono rolę tarcia pomiędzy diamentem a osnową kobaltową na podstawie analizy stanu naprężeń osnowy wokół nieobciążonej cząstki diamentu. Analizę stanu naprężeń wykonano metodą komputerowego modelowania wykorzy-stując program Abaqus. W celu uproszczenia modelu 2-D przyjęto kulisty kształt cząstki diamentu umieszczonej w osnowie kobaltowej. Założono, że w temperaturze prasowania na gor[...]

STRUKTURA I WŁASNOŚCI WYBRANYCH SPIEKÓW Co-Cu-WC OTRZYMANYCH METODĄ PRASOWANIA NA GORĄCO

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań wybranych materiałów Co‐Cu‐WC, przeznaczonych na osnowy narzędzi metaliczno‐diamentowych. Próbki wykonane techniką prasowania na gorąco poddano badaniom gęstości, wytrzymałości na zginanie oraz strukturalnym, obejmującym mikroskopię optyczną, skaningową oraz mikroanalizę rentgenowską. Analiza uzyskanych wyników wykazała, iż w przyjętych warunkach prasowania na gorąco nie jest możliwe otrzymanie prawie bezporowatych próbek. W celu zastosowania wybranych materiałów na osnowy narzędzi metaliczno‐diamentowych konieczna jest zmiana parametrów wytwarzania, które zapewniłyby gęstość względną bliską gęstości teoretycznej. Słowa kluczowe: narzędzia metaliczno‐diamentowe, osnowa, własności, struktura, prasowanie na gorąco, metalurgia proszków MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF SELECTED HOT PRESSED Co-Cu-WC MATERIALS In this work the results of initial investigation of selected Co‐Cu‐WC materials intended for a matrix in diamond impregnated tools are presented. Hot pressed specimens were subjected for density measurements as well as examined for 3‐point bending test and structural investigations that cover light optical microscopy, SEM and X‐ray microanalysis. Obtained results show that applied hot pressing parameters do not ensure the pore‐free samples. The application of the selected materials in diamond impregnated tools depends on the hot pressing parameters which should be changed to achieve the required relative density. Keywords: diamond imregnated tools, matrix, property, microstructure, hot pressing, powder metallurgy Wprowadzenie Materiały metaliczno‐diamentowe stanowią grupę spiekanych materiałów narzędziowych, które są przeznaczone na elementy narzędzi skrawających, wiertniczych i szlifierskich. Najczęściej spieki metaliczno‐diamentowe wytwarzane są technologią prasowania na gorąco mieszanki proszku stanow[...]

MODELOWANIE STANU NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ W SPIEKANYCH MATERIAŁACH NARZĘDZIOWYCH METALICZNO-DIAMENTOWYCH

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań modelowych stanu naprężeń i odkształceń w osnowie wokół nieobciążonej cząstki diamentu. Symulacje komputerowe przygotowano z wykorzystaniem programu Abaqus. W zaprezentowanym modelu uwzględniono wpływ własności mechanicznych osnowy, kształtu cząstki diamentu na pole naprężeń i odkształceń osnowy. W obliczeniach przyjęto, że materiał w temperaturze prasowania na gorąco zo[...]

BADANIA SPIEKANYCH MATERIAŁÓW Fe-Ni-C Z DODATKIEM 8 % BRĄZU WYKONANYCH Z MIELONYCH PROSZKÓW


  Głównym celem pracy były badania spiekanych materiałów Fe+12%Ni+0,6%C+8%CuSn20 otrzymanych z proszków poddanych mieleniu w młynie kulowym przez 8 i 120 godz. Metodą prasowania na zimno w sztywnej matrycy pod ciśnieniem 400 MPa wykonano wypraski, które spiekano w dylatometrze Netzsch 402E w temperaturze 850, 900 i 950 °C w atmosferze przepływającej mieszaniny gazów 95%N2-5%H2. Nagrzewanie i chłodzenie realizowane było z prędkością 10 K/min, a czas izotermicznego wygrzewania wynosił 1 godz. Uzyskane spieki poddano badaniom gęstości, twardości oraz mikrostrukturalnym. Na podstawie otrzymanych danych stwierdzono, że materiał uzyskany z proszku mielonego przez 120 godz. bardzo dobrze się spieka już w temperaturze 850 °C i charakteryzuje się drobnoziarnistą mikrostrukturą o małej niejednorodności składu chemicznego. Natomiast proszek mielony przez 8 godz. nie jest podatny na spiekanie w badanym zakresie temperatury. Słowa kluczowe: narzędzia metaliczno-diamentowe; osnowa; badania dylatometryczne; mikrostruktura STUDY OF SINTERED FE-NI-C WITH 8 % BRONZE ADDITION MADE OF BALL-MILLED POWDERS The main objective of this paper was to study the sintered Fe+12%Ni+0.6%C+8%CuSn20 materials obtained from ballmilled powders for 8 and 120 hours. The cold compacted at 450 MPa samples were sintered in the Netzsch 402E dilatometer at 850, 900 and 950 °C i n a 9 5%N2/5%H2 atmosphere. The heating and cooling rate were 10K/min; specimens were hold at the temperature for one hour. The as-sintered specimens were subjected to density and hardness measurements as well as to microstructural evaluations. The obtained results show that the powder milled for 120 hours has excellent sintering behaviour and despite sintering temperature, sintered material shows homogenous and very fine-grained microstructure. Due to the low sinterability of the ball-milled powder for 8 hours, in order to achieve the near-free pore microstructure, it is necessary to increase sintering tempe[...]

Mikrostruktura i własności spieków Fe-Cu-Sn-P stanowiących materiał osnowy w narzędziowych materiałach metaliczno – diamentowych DOI:10.15199/24.2019.4.6


  Wstęp. Spieki metaliczno-diamentowe stanowią grupę spiekanych tworzyw narzędziowych przeznaczonych na elementy narzędzi tnących, wiertniczych i szlifierskich. W narzędziach metaliczno-diamentowych niezmiernie ważny jest wybór właściwości osnowy. Powinna ona jak najdłużej utrzymywać cząstki diamentu oraz zużywać się z szybkością dostosowaną do szybkości zużywania się cząstek diamentu. Zużywająca się osnowa musi umożliwiać usuwanie zużytych oraz odsłanianie się nowych cząstek, co zapewnia samoostrzenie się narzędzia. W literaturze podkreśla się znaczenie właściwego doboru materiału osnowy i stosowanych technologii wytwarzania [6]. Typowymi materiałami osnowy w narzędziach metaliczno-diamentowych, które stanowią kluczowy element narzędzia, są kobalt i stopy wytwarzane na bazie kobaltu, żelaza lub miedzi. Do ich produkcji wykorzystuje się proszki elementarne (Co, Fe, Cu, Sn, Ni, W) [7, 8], stopowe (Cu-Sn, Fe-P, Cobalite, Next, Keen) [2-5] i ceramiczne (WC, W2C). Wprowadzenie niewielkiej ilości proszków cyny lub brązów cynowych do proszków bazowych ma przede wszystkim na celu zapewnienie obecności fazy ciekłej podczas procesu spiekania i tym samym obniżenie temperatury tego procesu. Natomiast dodatkiem proszków wolframu lub węglika wolframu można modyfikować własności mechaniczne i tribologiczne osnowy tak, aby zapewnić optymalną trwałość narzędzia w danych warunkach pracy. Produkcja segmentów metaliczno-diamentowych oparta jest głównie o technologię metalurgii proszków, w której wykorzystuje się technikę prasowania na gorąco lub praso- Tablica 1. Wpływ składu mieszanki na gęstość i twardość spieków Table 1. Effect of powder mix composition on density and hardnes Materiał Skład mieszanki Gęstość spieków, g/cm3 HV1 (1) 1 2 3 60% FeCN + 40% B10 50% FeCN + 40% B10 + 10% Fe-P 40% FeCN + 40% B10 + 20% Fe-P 8,21 8,05 8,04 198 ± 16 238 ± 19 273 ± 30 1 przedziały ufności oszacowano dla poziomu ufności 0.90 1[...]

 Strona 1