Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Henryk Różański"

Comparison of composition of phospholipid fractions produced by chemical extraction and accelerated solvent extraction.Porównanie składu frakcji fosfolipidów pozyskanych podczas ekstrakcji chemicznej oraz przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem


  Lipids were sepd. from egg yolk by solvent extn. at 4°C for 15 min and by accelerated solvent extn. with MeOH, EtOH and i-PrOH at 80-100°C and 11 MPa under N2 for 60 s. The highest extn. yield (85.68%) was achieved by conventional extn. with MeOH. The accelerated solvent extn. was most efficient (yield 60.49%) when i-PrOH was used as solvent and process was carried out at 100°C. Przedstawiono porównanie frakcji lipidowych pozyskanych podczas ekstrakcji chemicznej rozpuszczalnikami organicznymi i przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem (ASE). Największą ilość ekstraktów pozyskano w procesie ASE w 100°C (60,49%), a najmniejszą (18,87%) w klasycznym procesie ekstrakcji chemicznej. W obydwu przypadkach ekstrahentem był alkohol izopropylowy. Ekstrakty o najwyższej czystości, wyrażonej jako substancja nierozpuszczalna w acetonie, otrzymano dla wariantu z zastosowaniem alkoholu metylowego podczas ekstrakcji chemicznej (85,68%). Technika przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem ASE (accelerated solvent extraction) realizowana jest zazwyczaj powyżej temperatury wrzenia rozpuszczalnika i pod podwyższonym ciśnieniem rzędu 10-15 MPa w atmosferze gazu obojętnego (N2). Zastosowane parametry pozwalają na zwiększenie szybkości ekstrakcji poprzez zmniejszenie lepkości rozpuszczalnika, wzrost współczynnika dyfuzji (temperatura) i utrzymywanie rozpuszczalnika w stanie ciekłym (ciśnienie). W porównaniu z klasyczną metodą Soxhleta, trwającą 4-48 h, metoda ASE pozwala na skrócenie czasu ekstrakcji do 10-20 min z jednoczesnym zredukowaniem zapotrzebowania na rozpuszczalniki o ponad 50%1, 2). Fosfolipidy są powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym jako naturalny emulgator, stabilizator emulsji oraz antyutleniacz. W organizmie człowieka budują one podwójną warstwę lipidową błon komórkowych oraz uczestniczą w regulacji transportu przez błony biologiczne. Fosfolipidy izolowane z surowca jajczarskiego zawierają do 75% fosfatydylocholiny, [...]

Extraction of phospholipids from chicken egg yolk using a concentrated microwave field. Ekstrakcja fosfolipidów z żółtka jaj kurzych z wykorzystaniem skoncentrowanego pola mikrofalowego


  Phospholipids were extd. from liophilized egg yolk with EtOH in concd. microwave field (800 W, 50 Hz). The highest yield of phospholipids (16.35%) was achieved when 8 kJ energy was supplied and the spacings between pulses were 800 ms long. The yield was however lower than that achieved during conventional chem. extn. (19.23%). Porównano frakcje lipidowe pozyskane podczas ekstrakcji rozpuszczalnikami organicznymi i ekstrakcji wspomaganej skoncentrowanym polem mikrofalowym CMF (concentrated microwave field). Ilość pozyskanych ekstraktów zależna jest od ilorazu rozcieńczenia żółtka alkoholem, a największą ilość ekstraktów pozyskano po procesie ekstrakcji alkoholem etylowym (19,23%) ze wstępnie odolejonego żółtka. Najwięcej fosfolipidów pozyskanych w procesie z zastosowaniem CMF (14,57%) uzyskano dla prób, do których dostarczono 4 kJ energii, odstępy pomiędzy impulsami wynosiły 800 ms, a surowcem było wstępnie odolejone żółtko. W technice ekstrakcji wspomaganej falami mikrofalowymi MAE (microwave assisted extraction) wykorzystuje się fale elektromagnetyczne o częstotliwości z zakresu 0,3-300 GHz1). Standardowa częstotliwość wykorzystywana w warunkach przemysłowych oraz w sprzęcie gospodarstwa domowego wynosi 2,45 GHz. Mikrofale wnikają w głąb obrabianego materiału i przez oddziaływanie z cząsteczkami polarnymi o dużym momencie dipolowym (np. woda, w badaniach własnych MeOH, EtOH, i-PrOH), wytwarzają ciepło, co w konsekwencji powoduje wzrost temperatury. Pole mikrofalowe jest absorbowane przez rozpuszczalnik organiczny, co powoduje rozerwanie tkanek matrycy i u.atwia ekstrakcj. zwi.zkow chemicznych. Wydajno.. procesu CMF w du.ej mierze zale.y od przewodno.ci elektrycznej mieszaniny rozpuszczalnik-matryca. Do zalet technik mikrofalowych nale.y skrocenie czasu ekstrakcji w odniesieniu do technik konwencjonalnych, zmniejszone zu.ycie rozpuszczalnika, wzrost wydajno.ci i prostota zastosowania. [...]

Content of copper and zinc in the tuber potato raw materials and products of various origin Zawartość miedzi i cynku w surowcu i produktach ziemniaczanych różnego pochodzenia DOI:10.15199/62.2016.4.27


  Samples of potatoes from 6 various regions from Poland and 6 Mediterranean regions were studied for Cu and Zn content as received and after peeling and cooking. Some com. domestic products of their processing (pommes frites, chips with onion or paprika, potato flour) were also studied. The domestic raw potatoes showed higher Cu and Zn contents than the foreign ones. The peeling and cooking potatoes resulted in substantial decrease of the contents. The Zn/Cu ratio was 2.30-2.54 in the raw potatoes but only 1.31 in the potato flour. Wykonano analizy zawartości miedzi i cynku w surowcu ziemniaczanym: nieobieranych, obieranych i gotowanych ziemniakach pochodzenia krajowego (z terenów przemysłowych, podmiejskich i rolniczych) oraz pochodzących z rejonu Morza Śródziemnego. Zawartość Cu i Zn była większa w surowcu krajowym niż zagranicznym. Proces obierania wpływał na obniżenie zawartości tych pierwiastków o 11-13%, a proces gotowania o 18-20%. Zróżnicowane było stężenie Cu i Zn w przetworach (skrobia ziemniaczana, frytki, chipsy, prażynki). Miedź i cynk należą do najważniejszych pierwiastków z grupy mikroelementów, niezbędnych do rozwoju organizmów żywych, chociaż ich nadmiar może być szkodliwy, a nawet toksyczny1-3). Znaczenie biologiczne tych pierwiastków, podobnie jak pozostałych mikroelementów4- 6), jest inne w przypadku roślin, zwierząt i człowieka, a zależy to od wielu czynników, np. formy chemicznej, bioprzyswajalności i oddziaływań synergistycznych1, 7). Skład chemiczny bulw ziemniaczanych jest dość dobrze poznany, gdyż roślina ta ma wszechstronne zastosowanie, może być wykorzystana w żywieniu zwierząt, zwłaszcza w chowie ekstensywnym i ekologicznym, jest konsumowana po obróbce termicznej i stanowi ważny składnik codziennej diety Polaków. Bulwy ziemniaków są doskonałym surowcem przemysłowym. Przetwarza się go na skrobię ziemniaczaną, która ma zastosowanie jako komponent ok. 100 grup produktów, głównie spożywczych, ale też [...]

 Strona 1