Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"SMAGÓR A."

Transport i mieszanie ciekłych metali przy użyciu urządzeń magnetohydrodynamicznych

Czytaj za darmo! »

W pracy dokonano przeglądu urządzeń elektromagnetycznych do transportu i mieszania ciekłych metali skupiając się na przykładzie urządzeń zbudowanych w Katedrze Elektrotechnologii Politechniki Śląskiej. Omówiono metody obliczania takich urządzeń. Obliczono rozkład siły Lorentza w kanale dozownika elektrodynamicznego do ciekłego cynku. Abstract. The paper presents a review of electromagnetic devi[...]

Sprawność elektryczna nagrzewnicy indukcyjnej użytej w procesie wyżarzania taśm miedzianych

Czytaj za darmo! »

Jednym z głównych obszarów zastosowania technologii nagrzewania indukcyjnego są procesy obróbki cieplnej, takie jak: wyżarzanie, hartowanie, odpuszczanie itp. Kluczowym parametrem decydującym o efektywności nagrzewnic indukcyjnych jest sprawność elektryczna układu wzbudnik-wsad. W artykule zajęto się modelowaniem matematycznym nagrzewania indukcyjnego cienkich taśm ze stopów miedzi stosowanych w procesie ich wyżarzania. Do analizy numerycznej zastosowano profesjonalne programy komputerowe przeznaczone do obliczania pola elektromagnetycznego i temperaturowego, uzupełnione o własne procedury autorskie. Porównano uzyskane sprawności elektryczne układów wzbudnik-wsad dla różnych konfiguracji i właściwości nagrzewanego materiału, Wyniki symulacji komputerowej porównano z pomiarami przeprowadzonymi na stanowiskach doświadczalnych. Abstract. One of the main area in application of induction heating technologies is a process of heat treatment like for instance annealing or hardening. A key parameter influenced on effectiveness of induction heater seems to be an electrical efficiency of inductor-workpiece system. Mathematical modeling of induction heating of thin copper strips used for their annealing was presented in the paper. For numerical analysis of coupled electromagnetic and temperature fields professional software supplemented by single-owned procedure was used. Obtained electrical efficiency for different parameters of inductor-workpiece system and properties of heated material was compared. Results of computer simulation were compared with measurements done on laboratory stands. (Effectiveness of induction heater in annealing of copper strips) Słowa kluczowe: nagrzewanie indukcyjne, sprawność elektrotermiczna, sprawność elektryczna, modelowanie komputerowe. Keywords: induction heating, total efficiency, electrical efficiency,[...]

Simultaneous Effects of Convection and Thermal Radiation as a Generalized Boundary Condition of Temperature Fields of Bodies in Unbounded Gaseous Media

Czytaj za darmo! »

Heating of solid bodies in unbounded and unmoving gaseous media is characterized by comparable effects of the natural convection and thermal radiation even at relatively low temperatures. The paper unifies both these phenomena on the basis of the generalized convection that is quantified by an experimentally-theoretical algorithm. Its aspects are illustrated on an example Streszczenie. Nagrzewa[...]

 Strona 1