Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Dominika Boroń"

Technological characteristics of microbiological processes carried out in a hybrid fluidized-bed bioreactor Charakterystyki technologiczne procesów mikrobiologicznych w hybrydowym bioreaktorze fluidalnym DOI:10.15199/62.2016.10.33


  Numerical simulations were carried to describe the biodegrdn. of glucose and PhOH in a bioreactor with an external circulation tube. The process were detd. as a function of residence time of the liq. phase in the bioreactor. Similar numerical simulations were carried out for biodegrdn. in a commonly used bubble-stirred tank bioreactor. The resulting characteristics were presented as branches of steady states of the processes. Przedstawiono charakterystykę technologiczną hybrydowego bioreaktora fluidalnego z zewnętrzną rurą cyrkulacyjną. Wykonano obliczenia symulacyjne dla dwóch różnych dwusubstratowych modeli kinetycznych dwóch wybranych procesów mikrobiologicznych. Analizie poddano właściwości technologiczne takiego bioreaktora w zależności od czasu przebywania fazy ciekłej w aparacie. Porównano charakterystykę stacjonarną hybrydowego bioreaktora fluidalnego z powszechnie stosowanym barbotażowym bioreaktorem zbiornikowym. Przedstawione wykresy umożliwiają zastosowanie oraz dobór właściwych parametrów procesowych w instalacjach wykorzystujących hybrydowe bioreaktory fluidalne. Jednym z utylitarnych celów inżynierii chemicznej jest propozycja nowych rozwiązań procesowych i aparaturowych, optymalnie dostosowanych do realizacji specyficznych technologii chemicznych i biochemicznych. Efektem przenikających się zagadnień inżynierii chemicznej i biotechnologii jest pojawienie się nowych typów bioreaktorów o specjalnej konstrukcji, takich jak reaktory membranowe, fluidalne czy aparaty airlift1-3). Od lat obserwuje się ciągłe udoskonalanie bioreaktorów do prowadzenia procesów aerobowych. W aparatach barbotażowych, ze względu na konieczność stosowania pomp i dmuchaw do przetłaczania mediów, występuje znaczne zużycie energii. Podnosi to koszty eksploatacyjne instalacji. Obecnie poszukuje się technologii ograniczających energochłonność procesów. W przypadku aerobowych procesów mikrobiologicznych działania takie zmierzają do poszuki[...]

Wpływ immobilizacji biofilmu na właściwości stacjonarne i technologiczne fluidyzacyjnego hybrydowego bioreaktora airlift DOI:10.15199/62.2019.11.10


  Ogromna różnorodność przemysłowych procesów mikrobiologicznych oraz ekonomiczne tendencje do intensyfikacji tych procesów to podstawowe przyczyny powstawania nowych typów bioreaktorów. Od wielu lat znane są konstrukcje bioreaktorów, w których stosuje się różne sposoby immobilizacji mikroorganizmów i enzymów. Należą do nich biofiltry, trójfazowe bioreaktory airlift, aparaty ze złożem fluidalnym oraz niedawno zaproponowane hybrydowe bioreaktory fluidyzacyjne. Immobilizacja mikroorganizmów w aparatach fluidyzacyjnych ma takie zalety, jak (i) możliwość uzyskania większego sumarycznego stężenia biomasy na jednostkę objętości niż w bioreaktorach bez immobilizacji1, 2), (ii) zapobieganie wymyciu biomasy3, 4), (iii) eliminacja zarastania złoża będącego problemem w przypadku biofiltrów2), (iv) mniejsze niż w bioreaktorach z fazą stacjonarną straty ciśnienia5), (v) możliwość swobodnego przepływu gazu przez warstwę fluidalną2), (vi) intensyfikacja wymiany masy pomiędzy biofilmem a fazą ciekłą dzięki dużej powierzchni właściwej bioziaren3) oraz (vii) możliwość ciągłej wymiany nośnika1). Ze względu na zalety złoża fluidalnego powstała koncepcja modyfikacji bioreaktora airlift. Tak pojawiły się hybrydowe bioreaktory fluidyzacyjne6, 7). Ich budowa jest podobna do budowy aparatów airlift, 98/11(2019) 1747 zarówno do aparatów z wewnętrzną, jak i zewnętrzną cyrkulacją cieczy. Jednak są one wyposażone w dodatkową strefę złoża fluidalnego znajdującą się w dolnej części rury wewnętrznej (rys. 1). Strefa ta jest ograniczona dwoma dnami sitowymi. Bioziarna nie mają możliwości przedostania się do innych stref aparatu. Tworząc taki typ bioreaktora, kierowano się właściwościami znanych wcześniej trójfazowych bioreaktorów fluidyzacyjnych i dwufazowych barbotażowych bioreaktorów airlift. Postawiono tezę, że wprowadzenie do aparatu airlift strefy dwufazowego złoża fluidalnego zwiększy bezpieczeństwo procesowe związane z utrzymaniem mikroorganizmów [...]

Practical issues on modelling of chemical processes in porous catalyst pellets Praktyczne zagadnienia modelowania procesów chemicznych w porowatych ziarnach katalizatora DOI:10.15199/62.2016.5.30


  Changes of concns. and temps. in processes for exothermic hydrogenation of PhH and oxidn. of SO2, carried out on the catalyst pellets of (0.35-8.0)∙10-3 m in diams. were computer simulated by using a heterogeneous model. The simulation results were used to verify the literature criteria enabling choice of a simplified math. model for a description of the processes. Przedstawiono praktyczne zagadnienia związane z ilościowym opisem procesów chemicznych przebiegających w ziarnach katalizatorów porowatych. Analizowano poprawność założeń przyjmowanych do matematycznego modelowania takich procesów i do obliczeń technologicznych. Dokonano oceny jednorodności pól stężeń i temperatury w katalizatorach porowatych na podstawie dwóch procesów egzotermicznych. Wykazanie jednorodności stężeń i temperatur w ziarnie kontaktu lub braku zewnętrznych oporów wnikania masy i ciepła umożliwia dobór odpowiednio uproszczonego modelu warstwy zarówno katalizatora stacjonarnego, jak i złoża fluidalnego. We współczesnym przemyśle chemicznym kataliza heterogeniczna jest powszechnie stosowana w wielu ważnych syntezach organicznych i nieorganicznych, w reakcjach utleniania i uwodorniania, w krakingu katalitycznym i in. Opracowanie nowych katalizatorów oraz analiza ich właściwości jest kluczowym zadaniem w wielu ośrodkach badawczych1-4). Poza badaniami typowo doświadczalnymi ważną rolę w rozwoju technologii i inżynierii chemicznej odgrywają prace teoretyczne nad modelowaniem i symulacją procesów kontaktowych w pojedynczych ziarnach katalizatorów i w reaktorach kontaktowych. Prace takie mają na celu dobór optymalnych warunków procesu i z reguły wiążą się ze znacznym nakładem zaawansowanych obliczeń. Powszechnie korzysta się z doświadczeń zarówno inżynierów praktyków, jak i specjalistów od analizy teoretycznej takich procesów. Liczna grupa ważnych technologicznie procesów katalitycznych przebiega w układzie dwufazowym gaz-ciało stałe z udziałem kata[...]

 Strona 1