Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Piotr BARTOSIŃSKI"

Analiza struktury i własności mechanicznych stopu MgCa 0,8 po procesie wyciskania metodą KOBO


  Celem badań przedstawionych w artykule była analiza metalograficzna i określenie własności stopu magnezu z dodatkiem wapnia, MgCa 0,8 po procesie izotermicznego wyciskania. Stop ten stanowi jeden z typów stopu magnezu mającego zastosowania biomedyczne, stosuje się go na resorbowalne nici chirurgiczne do spajania tkanki miękkiej. Charakteryzuje się on bardzo małą plastycznością, co stanowi trudności w uzyskaniu wyrobu końcowego w postaci drutu o małych średnicach. Przeprowadzone badania pozwoliły na otrzymanie na drodze wyciskania izotermicznego drutu o odpowiednio wysokich własnościach plastycznych, który posłuży jako wyrób wyjściowy do procesu ciągnienia na zimno. The metallographic analysis and determination of properties of magnesium alloy with calcium addition MgCa 0.8 after isothermal extrusion was the main aim of the work. This type of alloy is use for biomedical application as surgical threads to bonding the soft tissue. The difficulties to obtaining the final products as thin wires, are concerned with low plastic properties of the alloy. Research shown in the work allowed to obtaining on the isothermal extrusion way the wires witch can be use for the further cold plastic working processes as drawing. Słowa kluczowe: wyciskanie izotermiczne, stopy magnezu,[...]

BADANIE PRZEMIANY AUSTENITU SZCZĄTKOWEGO W MARTENZYT W PROCESIE CIĄGNIENIA WALCÓWKI ZE STALI WĘGLOWEJ O ZAWARTOŚCI 0,4 % WĘGLA


  Dla stali z efektem TRIP przyjmuje się graniczną zawartość węgla na 0,4 %, ponieważ zwiększenie jego udziału powoduje zbyt dużą stabilizację austenitu szczątkowego, uniemożliwiając jego przemianę w martenzyt, nawet przy bardzo dużych odkształceniach plastycznych. W pracy przedstawiono badania wstępne polegające na ocenie wpływu wzrostu zawartości węgla w stali na blokowanie przemiany austenitu szczątkowego w martenzyt. Walcówkę poddano dwustopniowej obróbce cieplnej w celu otrzymania struktury typu TRIP i odkształcono w procesie ciągnienia. Analiza mikrostruktury próbki przed i po procesie ciągnienia pozwoliła na stwierdzenie, że wzrost zawartości węgla w stali do poziomu 0,4 % nie powoduje blokowania przemiany austenitu szczątkowego w martenzyt. Słowa kluczowe: struktura TRIP, austenit szczątkowy, ciągnienie Mgr inż. Monika Kucharska, dr inż. Sylwia Wiewiórowska, dr hab. inż. Zbigniew Muskalski, prof. PCz., mgr inż. Piotr Bartosiński — Politechnika Częstochowska, IMiAPPP, Częstochowa. Rudy Metale R56 2011 nr 11 UKD 669.017.3-047.37:669.15-194. .55/.56:669-124:669.112.227.343 599 THE INVESTIGATION OF TRANSFORMATION OF RETAINED AUSTENITE INTO MARTENSITE FOR DRAWING PROCESS OF WIRE ROD MADE FROM MEDIUM CARBON STEEL (0.4 % C) The limiting carbon content for steel with TRIP effect is defined for 0.4 %, because the increase of carbon content causes the higher stabilization of retained austenite. Such situation makes the transformation of retained austenite into martensi[...]

WPŁYW SPOSOBU REALIZACJI MAŁEGO GNIOTU KOŃCOWEGO NA NAPRĘŻENIA WŁASNE W DRUTACH ZE STALI WĘGLOWEJ


  Mały (1÷3 %) gniot końcowy, zastosowany w procesie ciągnienia drutów, wpływa w sposób znaczący na spadek niekorzystnych, rozciągających naprężeń własnych I rodzaju. Mały gniot można realizować różnymi sposobami. W artykule przeanalizowano proces ciągnienia zrealizowany według dwóch schematów, tj. ciągnienie z małym gniotem końcowym na ostatnim stopniu ciągnienia oraz ciągnienie przez dwa ciągadła w układzie tandem. Wartość naprężeń własnych wyznaczono metodą doświadczalną Sachsa‐Linicusa, oraz w oparciu o analizę teoretyczną w programie Drawing 2D. Przeprowadzone badania wykazały istotny wpływ sposobu realizacji małego gniotu końcowego na naprężenia własne I rodzaju w ciągnionych drutach. Słowa kluczowe: modelowanie procesu ciągnienia, mały gniot końcowy, naprężenia własne Mgr inż. Piotr Bartosiński, dr hab. inż. Zbigniew Muskalski, prof. PCz., dr inż. Sylwia Wiewiórowska, mgr inż. Monika Kucharska — Politechnika Częstochowska, Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej, Częstochowa. Rudy Metale R56 2011 nr 11 UKD 621.778.1-047.58: :669-426:669-124:539.218.2 615 THE INFLUENCE THE METHOD OF REALIZATION SMALL FINAL REDUCTION ON RESIDUAL STRESSES STEEL WIRES The small final reductions (1÷3 %) used in wire drawing process influences in significant way on the decreasing of negative tension and first kind residual stresses. The small final reductions can be realized in a different manner. In the work the wire drawing process realized in two schemes by: drawing with a small final reductions on the last stage of drawing and drawing by a system of two dies (tandem system). The values of residual stresses were determined an experimental way by Sachs‐Linicus method and on the base of theoretical analysis by computer simulation with use Drawing 2D program. The way of realization small final reduction have a significant influence on first kind re[...]

Wpływ sposobu ciągnienia drutów ze stali wysokowęglowej na naprężenia własne i wytrzymałość zmęczeniową


  Naprężenia własne w warstwie przypowierzchniowej, najczęściej rozciągające, mogą wpłynąć na obniżenie wytrzymałości zmęczeniowej drutów, co jest istotne np. w pracującej linie. Aby zminimalizować wpływ naprężeń własnych poszukuje się rozwiązań umożliwiających zmianę rozkładu naprężeń lub ich obniżenie, już w czasie procesu ciągnienia. Taki efekt można uzyskać przez zastosowanie ciągnienia z małym gniotem końcowym. W pracy przeanalizowano 2 warianty procesu ciągnienia z małym gniotem końcowym, tj. przez ciągadło o zmodyfikowanej stożkowej części kalibrującej oraz przez dwa ciągadła w układzie tandem. Dla obu wariantów określono naprężenia własne I rodzaju oraz wytrzymałość zmęczeniową drutów finalnych. Przeprowadzone badania wykazały, że sposób realizacji małego gniotu końcowego w ciągadle o układzie tandem umożliwia istotne obniżenie naprężeń własnych I rodzaju w ciągnionych drutach oraz wpływa zasadniczo na wytrzymałość zmęczeniową drutów ze stali wysokowęglowej. The residual stresses in surface layer, usually stretching, can influence on the decrease of fatigue strength of wires. It is very important in working ropes. In order to reduce the influence of residual stresses, the methods of decreasing of residual stresses in wire drawing process i.e. small final reduction in last draft are introduced. In the work two variants of drawing process with small final reduction i.e. by die with modified conical bearing part and by two dies with tandem system, has been analyzed. For both variants the residual stresses of first kind and fatigue strength of final wires were done. It was proved that the application of small final reduction in tandem system during wire drawing process makes possible to decrease of residual stresses of first kind in drawn wires and also significant influences on fatigue strength of high carbon steel wires. Słowa kluczowe: ciągnienie, gniot końcowy, wytrzymałość zmęczeniowa, naprężenia własne Key words: drawing, final redu[...]

Analiza porównawcza metod trawienia ujawniających wielofazową strukturę stali z efektem TRIP


  W pracy przedstawiono wykorzystanie istniejących technik trawienia do obserwacji mikrostruktury stali z efektem TRIP za pomocą mikro- skopu optycznego. Badania wykonano dla średniowęglowej stali z efektem TRIP. Przeprowadzono obserwacje mikrostruktur otrzymanych w wyniku trawienia i oceniono najbardziej efektywną z metod, pozwalającą na jak najdokładniejsze oszacowanie udziału objętościowego austenitu szczątkowego w strukturze. The usage of existing etching methods to observation of TRIP steel microstructure with use of optical microscope has been presented in the work. The investigations for medium carbon steel with TRIP effect has been done. The observations of microstructure obtained as a result of different etching methods has been made and the most effective method, allowed to the most accurate estimation of volume fraction of retained austenite in the structure, has been carried out. Słowa kluczowe: struktura TRIP, struktura wielofazowa, trawienie, austenit szczątkowy Key words: TRIP structure, heterogeneous structure, etching, retained austenite.Wprowadzenie. Wielofazowa struktura stali stwarza trudności w przygotowaniu materiału do obserwacji mikroskopowej, ponieważ ujawnienie poszczególnych składników fazowych wymaga zastosowania odpowiednich metod trawienia. Klasyczne techniki trawienia używane do ujawnienia mikrostruktur stali pozwalają na jednoczesną obserwację ograniczonej liczby faz [3]. Dlatego też wraz z rozwojem specyficznych mikrostruktur pojawiały się również liczne metody trawienia, wśród których trawienie chemiczne jest niewątpliwie najłatwiejszą i najszerzej st[...]

Określenie parametrów dwustopniowej obróbki cieplnej stali o zawartości węgla 0,4% zapewniającej uzyskanie efektu TRIP


  Odpowiednio dobrane parametry dwustopniowej obróbki cieplnej zapewniającej otrzymanie stali z efektem TRIP, mają decydujący wpływ na ilość uzyskanego w strukturze metastabilnego austenitu szczątkowego. Austenit szczątkowy jest tym składnikiem struktury, który decy- duje o zachodzeniu efektu TRIP i bezpośrednio odpowiada za korzystną korelację pomiędzy własnościami mechanicznymi i plastycznymi otrzymanego materiału. W pracy wyznaczono optymalne parametry dwustopniowej obróbki cieplnej walcówki ze stali średniowęglowej o zawartości 0,4% C, zapewniające otrzymanie stali o maksymalnej zawartości w strukturze austenitu szczątkowego. The suitably selected parameters of two stage heat treatment process assured obtaining the steel with TRIP effect, have a decisive influence of quantity of metastable retained austenite in steel structure. The retained austenite is the component of the structure which determines the TRIP effect and directly responsible for the advantageous correlation between the mechanical and plastic properties of the receiving material. The optimal parameters two stage heat treatment process of wire rod made from medium carbon steel with 0.4% carbon content, leading to obtaining the material with maximal quantity of retained austenite has been determined in the work. Słowa kluczowe: obróbka cieplna, struktura TRIP, austenit szczątkowy Key words: heat treatment process, TRIP structure, retained austenite.1. Wstęp. W grupie stali wielofazowych duże za- interesowanie wzbudzają stale o strukturze ferrytycz- no-bainitycznej z metastabilnym austenitem szcząt- kowym, który ulega przemianie martenzytycznej w trakcie techn[...]

Wpływ sposobu ciągnienia drutów ze stali wysokowęglowej na ich własności mechaniczne i wytrzymałość zmęczeniową


  Jednym z ważniejszych parametrów użytkowych drutów ze stali wysokowęglowej jest ich wytrzymałość zmęczeniowa. Na wytrzymałość zmęczeniową drutów mają wpływ między innymi naprężenia własne, które sumują się z naprężeniami od obciążeń zewnętrznych występu- jących podczas eksploatacji wyrobów wykonanych z tych drutów, np. lin, kordów czy sprężyn. Istnieje kilka sposobów obniżenia naprężeń własnych w tym min. ciągnienie z małym (1÷3%) gniotem końcowym. W pracy przeanalizowano sposób ciągnienia zrealizowany według dwóch schematów, tj. ciągnienie z małym gniotem końcowym w dodatkowym ciągu i ciągnienie przez dwa ciągadła w układzie tandem, które porównano z ciągnieniem konwencjonalnym. Wykazano, że sposób realizacji ciągnienia drutów z małym gniotem końcowym wpływa zasad- niczo na poprawę ich wytrzymałości zmęczeniowej, natomiast nie powoduje istotnych zmian własności mechanicznych. W pracy wskazano najlepszy z badanych wariantów ciągnienia drutów ze stali wysokowęglowej z małym gniotem końcowym. One of the most imported parameters of high carbon steel wires is their fatigue strength. The fatigue strength of wires depends on residual stresses which sum with stresses from external loading. The external loading appears during exploitation of wire products i.e. ropes, steel cords, springs. At present is a few method of decrease of residual stresses i.e. drawing process with small (1-3%) final reduction. In the work the analysis of the drawing process realized according to two schemes i.e. drawing with small final reduction in additional draft and drawing by two dies in tandem configuration has been analyzed. The variants mention above were compared to conventional drawing variant. It has been proved that the method of realization of small final draft in drawing process influences on the improvement of fatigue strength and do not causes the essential changing of mechanical properties of drawn wires. The best drawing variant of high carbon steel wires w[...]

Analiza procesu ciągnienia drutu z małym gniotem końcowym w układzie tandem


  W pracy przedstawiono analizę teoretyczną wpływu procesu ciągnienia drutów z małym (ok. 2%) gniotem końcowym, przez ciągadła w układzie tandem, na nierównomierność dokształcenia oraz naprężenia własne I rodzaju. Analizę numeryczną procesu ciągnienia przepro- wadzono w programie Drawing 2D. Dla drutów ciągnionych konwencjonalnie oraz w układzie tandem wyznaczono rozkłady odkształcenia postaciowego, intensywności odkształcenia oraz naprężenia własne. Wykazano, że proces ciągnienia drutów z małym gniotem końcowym przez ciągadła w układzie tandem wpływa na wartość odkształcenia postaciowego w warstwie przypowierzchniowej drutu oraz na rozkład wzdłużnych naprężeń własnych I rodzaju. In the work the theoretical analyses of the influence of drawing process with small final reduction (about 2%) in tandem system on inhomogeneity of strain and residual stresses has been shown. The numerical analysis of the wire drawing process in Drawing 2D program has been done. For wires drawn in conventional and tandem system the distributions of redundant strain, effective strain and residual stresses. It has been proved that wire drawing process in tandem system with small final reduction has an influence on redundant strain in surfaces layer of drawn wires and changes the distribution of longitudinal residual stresses. Słowa kluczowe: ciągnienie, mały gniot końcowy, nierównomierność odkształcenia, druty wysoko węglowe Key words: drawing, small final reduction, inhomogeneity of strain, high carbon steel wires.Wstęp. Na nierównomierność odkształcenia, a tym samym na rozkład i wielkość naprężeń własnych I rodzaju, istotny wpływ wywierają parametry procesu ciągnienia. Ze znanych metod zmniejszania naprężeń własnych I rodzaju można wymienić ciągnienie z małym (1÷3%) gniotem końcowym, co potwierdzają prace Bühlera [1, 2] i innych [3÷6]. Rozdzielenie ostatniego gniotu na dwa gnioty częściowe, gdzie w ciągadle drugi[...]

Określenie optymalnych parametrów obróbki cieplnej w celu uzyskania walcówki typu TRIP ze stali o zawartości węgla 0,4% przeznaczonej do procesu ciągnienia


  W celu otrzymania walcówki o wielofazowej strukturze typu TRIP konieczne jest przeprowadzenie procesu dwustopniowej obróbki ciepl- nej, obejmującego wyżarzanie w zakresie austenityczno-ferrytycznym oraz wygrzewanie w zakresie przemiany bainitycznej. Odpowiednio przygotowana stal pozwala na uzyskanie podczas odkształcenia plastycznego efektu TRIP, czyli wzrostu własności mechanicznych w wyniku przemiany austenitu szczątkowego w martenzyt. W pracy przedstawiono optymalizację parametrów obróbki cieplnej walcówki ze stali śre- dniowęglowej o zawartości 0,4% C pod kątem uzyskania w strukturze możliwie maksymalnej ilości austenitu szczątkowego. In order to obtain wire rod with multiphase structure of TRIP type it is necessary to carry out two stage heat treatment which contain austenitic ferritic annealing and soaking in bainitic transformation range. The suitably prepared steel allowed to obtain the TRIP effect during plastic deformation, that is the increase of mechanical properties as a result of transformation the retained austenite into martensite. In this paper the optimization of heat treatment parameters of wire rod from medium carbon steel containing 0.4% C in terms of obtaining the maximum possible quantity of retained austenite in the structure has been presented. Słowa kluczowe: obróbka cieplna, struktura TRIP, austenit szczątkowy Key words: heat treatment process, TRIP structure, retained austenite.Wstęp. Niskostopowe stale TRIP, zawierają w składzie ferryt, austenit szczątkowy oraz bainit, a niekiedy również martenzyt i charakteryzują się wysokimi własnościami wytrzymałościowymi przy zachowaniu odpowiednio wysokich własności plastycznych [1].[...]

 Strona 1