Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Maliszewska-Mazur"

Methods of separation nanoparticles in environmental samples. Metody separacji nanocząstek w próbkach środowiskowych


  A review with 43 refs., of methods for sepn. of nanoparticles by fractionation, electrokinetic methods and chromatog. Obecnie trwają szeroko zakrojone prace nad opracowaniem metod umożliwiających ocenę ryzyka związanego z uwalnianiem nanocząstek do środowiska. Próbki środowiskowe zawierają niewielkie ilości różnego typu nanocząstek zawartych w matrycy środowiskowej, dlatego ich analiza nie jest możliwa bez kluczowego etapu, jakim jest izolacja i separacja nanocząstek z matrycy. W pracy przedstawiono główne problemy związane z poborem i analizą próbek o śladowej zawartości nanocząstek oraz podstawowe metody separacji nanocząstek wraz z przykładami ich zastosowania (przepływowe frakcjonowanie w polu zewnętrznym, metody elektrokinetyczne, chromatografia preparatywna wykluczenia sterycznego, wysokosprawna chromatografia cieczowa). W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój badań w dziedzinie nanotechnologii. Obecnie pracuje się nad nowymi nanomateriałami, udoskonalaniem metod otrzymywania znanych już nanostruktur oraz nowymi zastosowaniami tych materiałów. "Nanomateriał" oznacza naturalny, powstały przypadkowo lub wytworzony materiał zawierający cząstki w stanie swobodnym lub w formie agregatu lub aglomeratu,w którym co najmniej 50% lub więcej cząstek w liczbowym rozkładzie wielkości cząstek ma jeden lub więcej wymiarów w zakresie 1-100 nm1). Uzyskane modyfikacje struktury mogą wprowadzać nowe, nieznane zagrożenia toksykologiczne2). Nanocząstki charakteryzują się bardzo dużą powierzchnią właściwą, co wiąże się ze wzrostem ich aktywności chemicznej, biologicznej i katalitycznej w porównaniu z większymi cząstkami o tym samym składzie chemicznym. Po dostaniu się do organizmu mogą przenikać do tkanek i narządów, jak również być absorbowane przez pojedyncze komórki, a także powodować uszkodzenia struktur komórkowych, w tym jądra3-8). Wraz ze wzrostem liczby wyrobów z nanomateriałów, a także [...]

Metody analizy jakościowej i ilościowej wybranych nanocząstek w środowisku


  Zastosowanie nanotechnologii i materiałów nanostrukturalnych w produktach konsumenckich i przemyśle stale rośnie, a wraz z nim rośnie zawartość nanocząstek w środowisku. Jednym z priorytetów międzynarodowych programów badań naukowych jest opracowanie odpowiednich metod badania i oznaczania nanocząstek. Ogromnym problemem jest analiza jakościowa i ilościowa nanocząstek w próbach środowiskowych ze względu na ich dużą różnorodność i śladowe ilości. W pracy zaprezentowano właściwości wybranych nanocząstek wraz z metodami ich oznaczania w próbach środowiskowych. A review, with 75 refs., of properties and formation of C, metal, metal oxide nanoparticles, as well as their anal. detn. by spectroscopy, electron microscopy, chromatog. and voltammetry. W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w dziedzinie nanonauk i nanotechnologii. Tworzone są nowe materiały o ciekawych, nierzadko zupełnie wyjątkowych możliwościach i właściwościach, rozwijane są nowe technologie i zastosowania. W ślad za nowymi rozwiązaniami technicznymi opracowywane są techniki badania i charakterystyki nanomateriałów, natomiast nadal problematyczna jest analiza jakościowa i ilościowa nanocząstek. W wielu ośrodkach badawczych prowadzone są prace mające na celu opracowanie metod oceny zawartości nanocząstek w produktach oraz w środowisku1). Szczególne problemy sprawia ocena zawartości nanocząstek chociażby Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa Małgorzata Maliszewska-Mazur*, Paulina Chaber, Urszula Dawid, Magdalena Pierścieniak Metody analizy jakościowej i ilościowej wybranych nanocząstek w środowisku Qualitative and quantitative analysis of some nanoparticles in environment Mgr Paulina CHABER - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w nr 4/2012, str. 570. Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kolektorska 4, 01-692 Warszawa, tel.: (22) 833-42-41 w. 22, fax: (22) 833-69-28, e-mail: malgorzata.m[...]

 Strona 1