Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław NOWAKOWSKI"

Reakcja buraka cukrowego na nawożenie KMgNa

Czytaj za darmo! »

W doświadczeniu wykonanym w latach 1999-2000 na glebie płowej właściwej badano działanie następujących wariantów: 1 - kontrola - bez nawożenia K i Mg, 2 - 100 kg K2O.ha-1 - sól potasowa 60, 3 - 100 kg K2O.ha-1 - Korn-Kali, 4 - 100 kg K2O.ha-1 - Korn-Kali z dolistnym dokarmianiem MgSO4 .7H2O, 5 - 200 kg K2O.ha-1 - Korn-Kali, 6 - 200 kg K2O.ha-1 - Korn-Kali z dolistnym dokarmianiem MgSO4 .7H2O.[...]

Przebieg reformy rynku cukru w krajach UE

Czytaj za darmo! »

Reforma rynku cukru zmierzająca do szybkiego zmniejszenia produkcji cukru w krajach UE o 6 mln t przebiega znacznie wolniej niż zaplanowano. Istotne obniżenie cen cukru i buraków cukrowych nie wywołało oczekiwanej reakcji na rynku. Sytuacja ta może przyczynić się w niedługim czasie do wprowadzenia przez Komisję Europejską proporcjonalnego, liniowego zmniejszenia limitów produkcji cukru, bez [...]

Zakres badań naukowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddział w Bydgoszczy w 2006 roku

Czytaj za darmo! »

Oddział Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR) w Bydgoszczy specjalizuje się w badaniach naukowych dotyczących roślin korzeniowych, czyli buraka cukrowego i pastewnego, cykorii korzeniowej, marchwi pastewnej, brukwi pastewnej i rzepy. Przeszło 90% badań koncentruje się na produkcji buraka cukrowego. Pracownicy naukowi zajmują się technologią uprawy (uprawa roli, nawożenie i ochrona b[...]

Działalność naukowa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddział w Bydgoszczy w 2007 roku

Czytaj za darmo! »

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR) z siedzibą w Radzikowie został założony w 1951 roku. Zajmuje się badaniami naukowymi z zakresu hodowli, ochrony i technologii uprawy większości roślin rolniczych uprawianych na terenie kraju. Składa się z czterech oddziałów i szeregu innych jednostek organizacyjnych. Oddział Instytutu w Bydgoszczy prowadzi badania naukowe dotyczące roślin korzen[...]

Optoelektroniczne systemy detekcji materiałów wybuchowych

Czytaj za darmo! »

Amatorskie ładunki wybuchowe lub bomby domowej roboty są obecnie ulubioną bronią terrorystów. Podczas ataków terrorystycznych przysparzają one najwięcej ofiar wśród personelu sojuszniczych sił zbrojnych oraz ludności cywilnej. Broń ta jest rozmieszczana i detonowana za pomocą szerokiej gamy środków technicznych. Najczęściej występuje w formie bomb zamontowanych w samochodach, bomb przydrożny[...]

Głowica detekcyjna z układem całkowania synchronicznego

Czytaj za darmo! »

Detekcja sygnałów optycznych jest istotnym zagadnieniem w wielu dziedzinach nauki, techniki, jak również życia codziennego. Rozwój technologii oraz wzrost wymagań stawianych przez użytkowników powoduje konieczność opracowania nowoczesnych, wysokoczułych metod i systemów detekcyjnych. Najczęściej metody te są dzielone na dwie zasadnicze grupy tzn. bezpośrednie i zaawansowane. Na rys. 1 przeds[...]

Badanie detektorów na potrzeby mikroskopii miękkiego promieniowania X

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono opis stanowiska laboratoryjnego do badań właściwości detektorów promieniowania z zakresu długości fal 2-4 nm. Właściwości te odnoszą się do niejednorodności powierzchniowej ich czułości widmowej. Zastosowany zakres widmowy promieniowania jest szczególnie interesujący w badaniach medycznych i biologicznych. Jest on bardzo często określany jako zakres promieniowania tzw."okna wodnego", w którym jest możliwa obserwacja tkanek żywych. Dokładne określenie czułości detektorów stosowanych w mikroskopii optycznej jest istotnym elementem rozwoju tej technologii. Praca dotyczy stanowiska laboratoryjnego do pomiaru niejednorodności czułości przy wykorzystaniu źródła laserowo-plazmowego z tarczą gazową. Przedstawiono w niej analizy dotyczące doboru poszczególnych elementów stanowiska oraz wyniki wstępnych badań. Abstract. The paper presents a laboratory setup for investigation of spatial non-uniformity of detector responsivity in the wavelength range from 2 nm to 4 nm. The spectrum is of great interest in biology. In the water-window spectra, where water is rather transparent, microscopic observation of living objects is possible. Accurate determination of the responsivity of photodetectors used in this application is highly desired. The change of responsivity over the surface, the so-called spatial non-uniformity, effects error of power measurements especially in the case of detectors with large active areas or imaging ones. At the described setup, the laser-plasma source with a gas-puff target is used. The preliminary results of a silicon photodiode investigations are also presented and discussed. (Investigations of the detectors for X-ray microscopy) Słowa kluczowe: mikroskopia, miękkie promieniowanie X, testowanie detektorów. Keywords: Soft X-ray microscopy, detectors calibration Wprowadzenie Mikroskopia miękkiego promieniowania X (ang.[...]

Sterowanie kwantowymi laserami kaskadowymi w aspekcie zastosowań spektroskopowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości zastosowania laserowej spektroskopii absorpcyjnej w diagnostyce medycznej. Omówiono różne techniki wykrywania markerów chorobowych w wydychanym przez człowieka powietrzu. W zasadniczej części pracy przedstawiono techniki przestrajania widma promieniowania laserowego oraz zaproponowano układy sterowania pracą kwantowych laserów kaskadowych dedykowanych do omawianych aplikacji. Abstract. The paper presents the possibility of using laser absorption spectroscopy in medical diagnostics. Some detection techniques of disease markers existed in exhaled air are described. There is also discussed performance of quantum cascade lasers (QCL’s) in view of their applications in infrared spectroscopy. In the main part the work, some methods of QCL’s spectral tuning are analyzed. In summary, preliminary test results of the special QCL driving system for the wavelength tuning are discussed. (Quantum cascade lasers driving in optical spectroscopy). Słowa kluczowe: laserowa spektroskopia absorpcyjna, sterownik laserowy, kwantowy laser kaskadowy, diagnostyka medyczna Keywords: laser absorption spectroscopy, laser driver, quantum cascade lasers, medical diagnostics Wstęp Analiza powietrza wydychanego przez człowieka staje się jedną z najbardziej rozwijanych metod nieinwazyjnego diagnozowania stanu jego zdrowia. W powietrzu tym znajdują się tysiące molekuł tworzących mieszaninę gazów (np. NO, CO2, CO), lotnych związków organicznych (izopren, etan, pentan, aceton) oraz wiele innych substancji nielotnych [1]. Związki te mogą mieć pochodzenie zarówno egzogenne jak i endogenne, a dokładna ich analiza może umożliwić określenie sygnatur procesów zachodzących w ciele ludzkim. W porównaniu z innymi metodami badań medycznych, analiza oddechu może zapewnić bezpieczeństwo i spokój pacjentom podczas diagnozowania. Ma to szczególne znaczenie w trakcie długotrwałego leczenia, które wymaga codziennego monitorowania stanu zdrowia [2[...]

Układy sterowania laserami kaskadowymi

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono układy sterowania laserami kaskadowymi (quantum cascade lasers - QCL) pod kątem ich zastosowania w dwóch technikach; spektroskopii strat we wnęce optycznej oraz spektroskopii wieloprzejściowej. W trakcie projektowania tych sterowników, szczególną uwagę zwrócono zarówno na parametry czasowo-energetyczne wytwarzanych sygnałów, oraz na możliwości zastosowania dwóch technik przestrajania promieniowania laserowego tzn. wewnątrzimpulsowej lub międzyimpulsowej. Przeprowadzono również wstępne badania, które umożliwiły określenie właściwości tych układów oraz dały podstawę do opracowania kompaktowych sterowników laserów QCL. Abstract. Quantum cascade laser drivers for absorption spectroscopy - the paper presents the fundamental aspects of optical spectroscopy using quantum cascade lasers. Two driving systems were described in terms of both QCL research and QCL applications in cavity ring down and multipass techniques. During drivers designing, the particular attention was given not only to energy-time parameters range (power, frequency, pulse duration, rise time). There were also adapted so-called spectral tuning techniques, i.e. intrapulse or interpulse wavelength modulation. Preliminary studies gave the possibility to determine the properties of designed drivers. (Quantum cascade laser drivers for absorption spectroscopy). Słowa kluczowe: spektroskopia laserowa, kwantowe lasery kaskadowe, analiza gazów, sterownik lasera. Keywords: laser absorption spectroscopy, quantum cascade lasers, gases analysis, laser driver. Wprowadzenie Spektroskopia laserowa z zakresu podczerwieni jest skutecznym narzędziem do detekcji oraz identyfikacji śladowych ilości substancji gazowych [1]. Sensory, w których stosowana jest powyższa technika, umożliwiają uzyskanie progu czułości rzędu ppb (ang. part per billion), a w niektórych przypadkach nawet ppt (ang. part per trillion). Duża czułość tych sensorów jest osiągana dzięki absorpcji promieniow[...]

System do pomiaru parametrów energetycznych promieniowania laserowego DOI:10.15199/13.2017.8.6


  Rozwój technologii optoelektronicznych, w tym szczególnie laserowych umożliwia coraz szersze ich zastosowania. Obecnie stosuje się je w ochronie środowiska, w przemyśle, w medycynie oraz w systemach bezpieczeństwa. Parametry energetyczne należą do jednych z najważniejszych wielkości fizycznych charakteryzujących promieniowanie laserowe. W wielu zastosowaniach do pomiaru energii i mocy generowanego promieniowania są wykorzystywane mierniki wyposażone w odpowiednią głowicę pomiarową. W przypadku laserów o dużych mocach szczytowych i gęstościach energii, dobór odpowiedniego zestawu pomiarowego jest szczególnie ważny. Wiąże się z tym duże prawdopodobieństwo uszkodzenia elementu toru pomiarowego. Dlatego należy zastosować odpowiednie metody i przyrządy pomiarowe, które zminimalizują prawdopodobieństwo uszkodzenia i zagrożenia dla ludzi. Mogą być stosowane głowice pomiarowe absorpcyjne oraz transmisyjne. Głowice absorpcyjne są umieszczane na końcu toru propagacji mierzonej wiązki laserowej, natomiast transmisyjne w torze tej wiązki. Składają się one z detektora promieniowania optycznego i zoptymalizowanego niskoszumowego przedwzmacniacza. W głowicach absorpcyjnych mogą być stosowane detektory termiczne i fotonowe. Wyniki pomiarów są uzyskiwane w drodze przetwarzania sygnału elektrycznego otrzymanego z detektora [1, 2]. W projekcie systemu pomiarowego uwzględniono wymagania normy PN-EN ISO 11554, która dotyczy badania mocy, energii i charakterystyk czasowych wiązki laserowej [3]. System umożliwia pomiar mocy i energii promieniowania laserowego w torze wiązki. Składa się on z układu optycznego, zestawu głowic pomiarowych oraz cyfrowego syste[...]

 Strona 1  Następna strona »