Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ ZIEMBA"

ANALIZA BŁĘDU ROZWIĄZANIA NUMERYCZNEGO PROBLEMU BRZEGOWO-POCZĄTKOWEGO W NIESKOŃCZONYM UKŁADZIE CYLINDRYCZNYM

Czytaj za darmo! »

Jednym z podstawowych problemów numerycznego rozwiązywania modelu matematycznego procesu fizycznego jest okre-ślenie dokładności otrzymanych wyników. Schematy numeryczne, bezwarunkowo stabilne i zbieżne w przestrzeni liczb rze-czywistych, w zbiorze liczb zmiennoprzecinkowych mogą okazać się niestabilne i niezbieżne. W skrajnych przypadkach ob-liczenia mogą stać się niewykonalne lub prowadzić do ro[...]

RÓWNOWAŻNOŚĆ POSTULATU PLANCKA O NIEODWRACALNOŚCI PROCESÓW PRZEBIEGAJĄCYCH Z TARCIEM I SFORMUŁOWAŃ DRUGIEJ ZASADY TERMODYNAMIKI CLAUSIUSA I KELVINA

Czytaj za darmo! »

Dwa klasyczne sformułowania drugiej zasady termodynamiki, Clausiusa i Kelvina [4], zostały przyjęte jako postulaty, będąc efektem kontynuacji pracy Carnota i uogólnienia wyników obserwacji procesów natury [1, 2]. Postulaty Plancka są takimi sformułowaniami drugiej zasady termodynamiki, których ważność można jednoznacznie zweryfikować na pod-stawie eksperymentów [3]. Postulaty przyjmuje się bez ści[...]

DEFINIOWANIE JEDNOSTEK POCHODNYCH WTÓRNYCH WIELKOŚCI FIZYCZNYCH

Czytaj za darmo! »

Układ jednostek składa się z jednostek podstawowych i pochodnych. Jednostki podstawowe są przeznaczone do wyrażania wielkości fizycznych pierwotnych. Ich ilość, rodzaje i wartości wzorców są określone na podstawie międzynarodowej umowy. Sposób definiowania jednostek pochodnych, przeznaczonych do wyrażania wielkości fizycznych wtórnych, jest również częścią takiej umowy. W artykule przedstawiono powszechnie akceptowaną metodę definiowania spójnych jednostek pochodnych, bazującą na zgodności wymiarowej równania prawa fizyki (definicji wielkości fizycznej) i na wyprowadzaniu równania przeliczeniowego z założenia, że wybrana stała fizyczna jest tożsamościowo równa jedności [1÷3]. Na podstawie zgodności jednostki i równości miary, zachodzących jednocześnie w równaniu prawa fizyki lub w de[...]

JEDNOSTKI POCHODNE TEMPERATURY

Czytaj za darmo! »

Układ jednostek SI składa się z jednostek podstawowych i pochodnych. Jednostki podstawowe służą do wyrażania wielkości fizycznych pierwotnych. Ich liczba, rodzaje i wartości wzorców zostały określone na podstawie międzynarodowej umowy, uwzględniającej przede wszystkim praktyczność i powszechność jednostek. Jednostki pochodne służą do wyrażania wielkości fizycznych wtórnych. Sposób ich definiowania jest również przedmiotem umowy. W artykule zaproponowano definicje spójnych jednostek pochodnych temperatury, łącznie z ich definicjami słownymi oraz stosownymi równaniami przeliczeniowymi. Przedyskutowano niektóre konsekwencje hipotetycznego stosowania tych jednostek w nauce i inżynierii. Przedstawione rozważania mają przede wszystkim teoretyczny i dydaktyczny charakter. Stosowanie zapropo[...]

ILOŚĆ JEDNOSTEK PODSTAWOWYCH PIERWOTNYCH WIELKOŚCI FIZYCZNYCH

Czytaj za darmo! »

Każdy układ jednostek składa się z jednostek podstawowych i pochodnych. Nieliczny zbiór jednostek podstawowych jest przeznaczony do wyrażania wielkości fizycznych pierwotnych. Ich ilość, rodzaj i wartość wzorców określają międzynarodowe umowy, uwzględniające przede wszystkim powszechność i łatwość stosowania jednostek. Jednostki pochodne są przeznaczone do wyrażania wielkości fizycznych wtórnych. Im więcej praw fizyki zastosowanoby do wyprowadzenia jednostek pochodnych, tym mniejsza mogłaby być ilość jednostek podstawowych [1]. Współczesne układy jednostek składają się z trzech lub większej ilości jednostek podstawowych. W artykule omówiono problem wyboru ilości jednostek podstawowych [1, 2, 3]. Zaprezentowano przykłady układów jednostek z jedną jednostką podstawową oraz zaproponowan[...]

LINIOWE PRZEKSZTAŁCENIE PRZESTRZENI KOLORU RGB NA HSI W CYFROWEJ TERMOMETRII OBRAZOWEJ

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd liniowych przekształceń przestrzeni koloru RGB na przestrzeń HSI , które mogą być stosowane w cyfrowej termometrii obrazowej PIT, będącej elementem jednej z metod modelowania fizycznego procesów konwekcji. Zaproponowano alternatywne wyprowadzenia zależności liniowego przekształcenia RGB na HSI , mogące stanowić uzupełnienie wyprowadzeń opisanych w literaturze cyfrowego przetwarzania obrazu. Zaproponowano również wyprowadzenie zależności na barwę koloru H dla algorytmu przedstawionego przez Foleya [7]. Wykazano, że wszystkie opisane i wyprowadzone liniowe przekształcenia są wzajemnie równoważne. Słowa kluczowe: modelowanie konwekcji, termometria obrazowa, przestrzeń koloru LINEAR RGB ON HSI SPACE OF COLOR TRANSFORMATION IN DIGITAL PARTICLE IMAGE THERMOMETRY Linear color space transformations RGB on HSI , which can be applied in digital particle image thermometry PIT, an element of one of physical methods of modelling the processes of convection, was introduced. The alternative relationships derivation of RGB on HSI linear transformation was proposed, as supplement to derivations well-known in literature of Dr inż. Andrzej Ziemba — Akademia Górniczo‐Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw, Kraków. Rudy Metale R55 2010 nr 12 UKD 544.2:536.25-047.57: :004.932:536.55:535.85 867 digital image processing. Derivation of relationship for hue of color H for algorithm introduced by Foley [7] was also proposed. It was indicated, that this algorithm is equivalent with algorithm applied in method RGB to HSB of the Java programistic platform [8]. The equivalence of one of derived relationship for hue of color H with relationship introduced by Smith [6] was also showed. The equivalence of transformation applied in method RGB to HSB with transformation introduced by Smith [6] was indicated too. All of described and derived linear transformations are mutually equivalent and the usefulness of concrete version can be leani[...]

NIELINIOWE OGRANICZONE DO WIDMA OPTYCZNEGO ŚWIATŁA BIAŁEGO PRZEKSZTAŁCENIE PRZESTRZENI KOLORU RGB NA HSI W CYFROWEJ TERMOMETRII OBRAZOWEJ


  Cyfrowa termometria obrazowa PIT jest mało inwazyjną metodą pomiaru temperatury. Pomimo ograniczonego zakresu pomiarowego, ma zastosowanie w modelowaniu fizycznym niektórych procesów konwekcji, dla których inne metody mogłyby okazać się mniej przydatne. W podręczniku [9] podano przykłady modelowania takich procesów, z zastosowaniem nietypowego przekształcenia przestrzeni koloru RGB na przestrzeń koloru HSI, ograniczonego do widma optycznego światła białego. W artykule wyprowadzono zależność na kąt barwy koloru H, będącą kluczowym składnikiem tego przekształcenia. Wykazano, że jest ona nieliniowa, mimo iż wywodzi się z zależności przekształcenia liniowego. Wykazano, że zależność ta zachowuje stałą wartość kąta barwy koloru H na dowolnej płaszczyźnie zawierającej oś intensywności I. Wykazano ponadto, że w rozpatrywanym przekształceniu wartość kąta barwy koloru H nie zależy od jego intensywności I i nasycenia S. Propozycja wyprowadzenia nieliniowej zależności na kąt barwy koloru H, w ograniczonym do widma optycznego światła białego przekształceniu przestrzeni koloru RGB na przestrzeń koloru HSI, oraz wykazanie spełniania, niezbędnych w cyfrowej termometrii obrazowej kryteriów, uzupełniają wiedzę o PIT i cyfrowym przetwarzaniu obrazów. Słowa kluczowe: modelowanie konwekcji, termometria obrazowa, przestrzeń koloru NONLINEAR LIMITED TO OPTICAL SPECTRUM OF WHITE LIGHT RGB ON HSI COLOR SPACE TRANSFORMATION IN DIGITAL PARTICLE IMAGE THERMOMETRY The digital image thermometry PIT is the method of temperature measurement with insignificant invasiveness. Despite limited measuring range, it has use in physical modelling of some convection processes, for which other methods would turn out less useful. Handbook [9] passes examples of modelling such processes, with use of the non standard RGB color space on HSI color space transformation, limited to optical spectrum of white light. In this article, derivation of dependence for hue angle of color H, which[...]

GEOMETRYCZNE PRZEKSZTAŁCENIE PRZESTRZENI KOLORU RGB NA HSI W CYFROWEJ TERMOMETRII OBRAZOWEJ


  Cyfrowa termometria obrazowa PIT jest małoinwazyjną metodą pomiaru temperatury. Pomimo ograniczonego zakresu pomiarowego, jest również stosowana w modelowaniu fizycznym mających znaczenie praktyczne procesów konwekcji. Wiele opublikowanych prac dotyczy modelowania fizycznego procesu Czochralskiegod [1]. Istotnym elementem PIT, a także cyfrowego przetwarzania obrazów, jest przekształcenie przestrzeni koloru na przestrzeń koloru HSI, które może być definiowane jako złożenie dwóch obrotów wokół wybranych osi układu współrzędnych RGB. Ledley et al. [2] opisali to geometryczne przekształcenie, nie podając jednak szczegółów jego wyprowadzenia. Ponadto, niezbyt poprawnie wyprowadzili zależność na nasycenie względne s. W artykule zaproponowano pełne wyprowadzenie geometrycznego przekształcenia przestrzeni koloru RGB na przestrzeń koloru HSI, wraz z wyprowadzeniem zależności na nasycenie względne s w znormalizowanej przestrzeni koloru rgb. Wykazano, że przekształcenie to zachowuje stałą wartość kąta barwy koloru H na dowolnej płaszczyźnie zawierającej oś intensywności I. Wykazano ponadto, że w rozpatrywanym przekształceniu wartość kąta barwy koloru H nie zależy od jego intensywności i nasycenia S. Zaproponowane wyprowadzenia, wraz z wykazaniem spełniania przez nie, niezbędnych w cyfrowej termometrii obrazowej kryteriów, uzupełniają wiedzę o PIT i cyfrowym przetwarzaniu obrazów. RGB I Słowa kluczowe: modelowanie konwekcji, termometria obrazowa, przestrzeń koloru GEOMETRICAL RGB ON HSI COLOR SPACE TRANSFORMATION IN DIGITAL PARTICLE IMAGE THERMOMETRY The digital image thermometry PIT is a little invasive method of temperature measurement. Despite of its limited measuring range, it is also applied in physical modelling of having the practical meaning convection processes. Many published articles concern on physical modelling of Czochralski process [1]. An essential element of PIT, and the digital image processing, is the transformation of color spa[...]

 Strona 1