Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ZBYSŁAW DYMACZEWSKI"

Charakterystyka frakcji organicznych ścieków miejskich pod kątem modelu osadu czynnego ASM2d

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono poszerzoną charakterystykę ścieków pod kątem wymagań modeli procesu osadu czynnego ASM (activated sludge models), ze szczególnym uwzględnieniem modelu ASM2d. Omówiono zagadnienia związane z wyznaczaniem poszczególnych składników rozpatrując praktyczną przydatność stosowanych metod. Analizę jakościową składu ścieków miejskich przeprowadzono na stacji pilotowej przy Centralnej[...]

Wpływ surfaktantu z grupy oksyetylenowanych alkoholi na aktywność enzymatyczną osadu czynnego w technologii oczyszczania ścieków


  Ścieki miejskie zawierają różnorodne substancje toksyczne w tym niejonowe, anionowe i kationowe związki powierzchniowo aktywne. Obecność surfaktantów nieuchronnie prowadzi do obniżenia aktywności metabolicznej mikroorganizmów, co z kolei powoduje obniżenie skuteczności procesu biodegradacji zanieczyszczeń. W celu ochrony mikroorganizmów istnieje potrzeba zastosowania szybkiej i efektywnej oceny toksycznego wpływu wprowadzanych substancji na biomasę reaktora. W artykule opisano metodę fluorescencyjną (bazują na wewnątrzkomórkowej hydrolizie dwuoctanu fluoresceiny FDA do fluoresceiny), która może być z powodzeniem zastosowana do badania toksycznego działania surfaktantu z grupy oksyetylenowanych alkoholi (C12E10) na aktywność metaboliczną mikroorganizmów osadu czynnego.Detergenty wykazują zdolność usuwania brudu z powierzchni ciał stałych i utrzymywania go w postaci zdyspergowanej w kąpieli myjącej. Właściwości takie może wykazywać pojedyncza substancja, ale korzystniejsze jest stosowanie mieszaniny różnych związków chemicznych. Głównym składnikiem kompozycji detergentowych są związki powierzchniowo czynne (zwane też surfaktantami), które dzięki temu, że posiadają w swych cząsteczkach grupy hydrofobowe i hydrofilowe, przejawiają tendencję do gromadzenia się na granicach faz. Składniki mieszanin detergentowych trafiają poprzez ścieki otrzymywane w procesach prania i mycia do środowiska naturalnego, przede wszystkim wodnego [1, 2]. Szkodliwe oddziaływanie surfaktantów na środowisko naturalne może przejawiać się na kilka sposobów. Po pierwsze, biologiczny efekt działania związków powierzchniowo aktywnych na ryby związany jest z ich właściwościami adsorpcyjnymi. Stwierdzono, że surfaktanty nie są wchłaniane przez przewód pokarmowy, ale ulegają silnej adsorpcji na skrzelach, tworząc kompleks z białkami, który zakłóca funkcje oddechowe skrzeli, tym samym powodując deficyt tlenowy [3, 4]. Po drugie, badania przeprowadzone na szczurac[...]

Stabilność składu ścieków syntetycznych zasilających laboratoryjne systemy osadu czynnego DOI:10.15199/17.2018.12.4


  1. Wprowadzenie Prace badawcze w technologii ścieków wymagają doprowadzania ścieków do instalacji doświadczalnych. Ścieki pochodzenia naturalnego różnią się składem w zależności od pochodzenia [2], ponadto z reguły charakteryzuje je duża zmienność składu, mogąca zakłócić przebieg prowadzonych eksperymentów i, w efekcie, utrudnić interpretację uzyskanych wyników [5]. Rozwiązaniem wskazanego problemu jest zastosowanie ścieków syntetycznych przygotowywanych w miejscu badań. Odpowiednio dobrany skład ścieków syntetycznych pozwala uzyskać pożądane właściwości [3, 16, 22-23], które posiadają ścieki rzeczywiste oraz niezmienność składu, eliminując tym samym ewentualne zakłócenia przebiegu prowadzonego procesu. W pracach badawczych używa się różnych ścieków syntetycznych, jednak zwykle autorzy nie podają informacji na temat sposobu ich przygotowania, przechowywania, dawkowania czy badań stabilności składu ścieków zasilających w funkcji czasu [6, 11, 14, 23]. W niektórych publikacjach zdarza się też brak danych o składzie użytych ścieków syntetycznych [4]. Na podstawie szerokiego przeglądu literaturowego przygotowano zestawienie składników wykorzystywanych w badaniach z zastosowaniem ścieków syntetycznych. Zaprezentowano je w tab. 1, z podziałem na składniki organiczne i nieorganiczne. Do przygotowania ścieków syntetycznych można wykorzystać wodę destylowaną [8] lub wodę wodociągową [20] jako bazę dla suchych składników. Ze względu na zawartość łatwo rozkładalnych związków organicznych, ścieki syntetyczne w warunkach pokojowych (20°C) szybko ulegają biodegradacji. Przygotowywanie ścieków syntetycznych do zasilania dużych instalacji badawczych, o pojemności kilkuset litrów i większych, można w prosty sposób zautomatyzować, dozując suche składniki, które są rozpuszczane bezpośrednio przed wprowadzeniem do reaktora. W przypadku bardzo małych ilości odmierzanych substancji oraz składników słabo rozpuszczalnych takie postępowanie skutkuje[...]

Preliminary studies on modified Fenton and UV/H2O2 processes for purification of wastewater from 2-ethylhexyl nitrate production Badania wstępne wykorzystania zmodyfikowanych procesów Fentona i UV/H2O2 do oczyszczania ścieków z produkcji azotanu 2-etyloheksylowego DOI:10.15199/62.2016.1.21


  In the title process, com. CaO2 (purity 75%) was used as a source of H2O2 for removal of org. impurities (COD) from wastewater. The COD in the wastewater under optimum conditions of the UV/H2O2 process (CaO2 addn. 2.0 g/L, pH 1.5, reaction time 60 min) and of the Fenton process (CaO2 addn. 4.0 g/L, Fe2+/CaO2 ratio 0.2, pH 2.5, reaction time 75 min) was reduced by 71.4% and 92.4%, resp. In both cases, the BOD5/COD ratio increased from 0.015 to 0.11 and 0.37 resp., and wastewater became more susceptible for biodegrdn. Zastosowano modyfikacje procesu UV/H2O2 oraz odczynnika Fentona do usuwania zanieczyszczeń organicznych (ChZT) ze ścieków z produkcji azotanu 2-etyloheksylowego. Źródłem H2O2 był nadtlenek wapnia (CaO2) w formie produktu handlowego Ixper 75C (75% CaO2). Uzyskane wartości ChZT umożliwiały odprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych. Zastosowanie obu metod zwiększało także podatność ścieków na biodegradację (wzrost ilorazu BZT5/ChZT) oraz zwiększenie BZT5, co świadczyło o rozkładzie substancji niedegradowalnych biologicznie do produktów biodegradowalnych w trakcie chemicznego utleniania. Potwierdzono, że CaO2 może być wykorzystany jako alternatywne źródło H2O2 w procesach pogłębionego utleniania. W celu zwiększenia liczby cetanowej paliw (oleju napędowego) jako dodatek powszechnie stosuje się azotan 2-etyloheksylowy (2-EHN). Produkcja 2-EHN polega na estryfikacji 2-etyloheksanolu mieszaniną kwasów azotowego i siarkowego oraz wiąże się z generowaniem ścieków1). Niskie pH, zawartość substancji toksycznych, a także bardzo mała wartość ilorazu BZT5/ChZT świadczy o braku podatności tych ścieków na biologiczne oczyszczanie. W oczyszczaniu tego typu ścieków coraz większe znaczenie odgrywają metody pogłębionego utleniania AOP (advanced oxidation pocessess) 2-4). W Polsce istnieją potencjalnie szerokie możliwości stosowania technologii z grupy AOP, wśród których odczynnik Fentona i proces H2O2/UV są uważane za jedne z[...]

 Strona 1