Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Karolak"

Rewolucja czy ewolucja? przyszłość radia cyfrowego w Polsce


  Proces cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce dobiegł końca. Dnia 23 lipca 2013 r. oficjalnie i symbolicznie ogłoszono w Giżycku wyłączenie ostatniego nadajnika służącego do ogólnopolskich emisji programów telewizyjnych w systemie analogowym. Do rozwiązania pozostał jeszcze problem cyfryzacji telewizji o zasięgu lokalnym. One również powinny przejść na nadawanie w systemie cyfrowym, aby wypełnić zalecenia międzynarodowe, jak również umożliwić lokalnym stacjom funkcjonowanie na tych samych zasadach i na tym samym rynku, na jakich emitują swój program ogólnopolscy nadawcy telewizyjni. Proces przejścia na nadawanie cyfrowe trwał kilka lat. Niekiedy bywał on nieco uciążliwy dla przeciętnego odbiorcy, który nie interesuje się nowinkami technicznymi. Spora liczba użytkowników była zmuszona zakupić nowe odbiorniki ewentualnie specjalne dekodery (STB - Set Top Box), umożliwiające odbiór programów cyfrowych. Niekiedy należało również wymienić stare anteny. Wszystko to wiązało się z kosztami, które - jakkolwiek niezbyt wysokie - były pewnym obciążeniem dla domowych budżetów. Telewidzowie dzielnie przetrwali tę rewolucję i teraz mają możliwość bezpłatnego odbioru ponad 20 programów telewizyjnych. Ponadto cyfryzacja nadawania telewizyjnego oznacza polepszenie jakości obrazu i dźwięku oraz dostęp do usług dodatkowych. Można więc powiedzieć, że misja została zakończona, nastąpił koniec nerwowego oczekiwania i nadszedł okres delektowania się całą paletą dostępnych kanałów i ogólnie dostępnych treści. Tymczasem w mediach tradycyjnych i elektronicznych zaczynają się pojawiać, na razie nieśmiało, informacje o cyfryzacji radiofonii. Informacje te są dość lakoniczne i chaotyczne, nie objaśniają też samej natury zjawiska, jak również nie uwzględniają planów dotyczących rozwoju emisji cyfrowych. Może to powodować u odbiorców pewne uprzedzenie - jak to, ledwo w zeszłym roku musieliśmy kupić nowy telewizor/przystawkę/ antenę, a teraz znowu będzie[...]

WPŁYW AKTUALNYCH UNORMOWAŃ PRAWNYCH NA EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI RADIOKOMUNIKACYJNYCH ORAZ OCZEKIWANE ZMIANY DOI:10.15199/59.2019.6.7


  1. WSTĘP Wdrażanie w Polsce najnowszych systemów i sieci radiowych takich jak LTE, 5G, czy też modernizacja istniejących stacji bazowych nie jest procesem łatwym. W Polsce obowiązują najbardziej rygorystyczne dozwolone poziomy pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludności. Ponadto występuje rozbieżność w definicji pojęcia miejsca dostępne dla ludności zawartej w art.124 ust. 2 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska [5], a definicją utrwaloną w orzecznictwie NSA. Rozbieżności pomiędzy organami ochrony środowiska, a orzecznictwem WSA i NSA występują w interpretacji § 3 ust.2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku [4]. Taki stan rzeczy w praktyce eliminuje ułatwienia, jakie zostały wprowadzone przez § 2 ust.1 pkt. 7 i § 3 ust. 1 pkt. 8 tego rozporządzenia. Artykuły 121 i 122 ustawy [5] w połączeniu z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 października 2003 r. [3] pozwalają, w sposób zgodny ze stanem faktycznym, zakwalifikować daną instalację do instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, a tym samym wymagających wykonania pomiarów PEM dla celów ochrony środowiska. Dodanie art. 122a do ustawy [1] zmusza prowadzących instalację do wykonywania pomiarów PEM w miejscach, o których z góry wiadomo, że nie wystąpią tam poziomy PEM o wartościach istotnych dla środowiska. 2. DOPUSZCZALNE POZOMY PEM W ŚRODOWISKU 2.1. Poziomy PEM w środowisku obowiązujące w Polsce Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 30 października 2003 r.[2] dopuszczalne poziomy w środowisku w zakresie częstotliwości od 1 kHz do 300 GHz zostały przedstawione w Tab.1 Tab. 1. Dopuszczalne poziomy PEM w środowisku[2] Zakres częstotliwości Składowa elektryczna (V/m) Gęstość mocy (W/m²) 0,001-3 MHz 20 - 3 - 300 MHz 7 - 0,3-300 GHz 7 0,1 W większości krajów europejskich wprowadzono limity zgodne z Rekomendacją 1999/519/WE [1] oraz Dyrektywą 2013/35 EU. Limity te zostały opracowane na podst[...]

 Strona 1