Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Waldemar Szaferski"

Wytwarzanie zawiesiny flotującej w mieszalniku o niestandardowej geometrii


  Przedstawiono wyniki badań wpływu kształtu niestandardowych przegród własnej konstrukcji oraz wysokości zawieszenia mieszadła na proces wytwarzania zawiesiny w mieszalniku ze standardową turbiną Rushtona. Ocenę przeprowadzono opierając się na pomiarach minimalnej częstości obrotów mieszadła koniecznej do wytworzenia wysoko zdyspergowanego układu dwufazowego w zależności od stężenia cząstek ciała stałego w wodzie. Zastosowanym ciałem stałym był granulat polipropylenu. Badania doświadczalne wykazały, że wykorzystanie przegród z pojedynczym wycięciem powoduje niższe wartości jednostkowej mocy mieszania i liczby mocy w porównaniu z przegrodami z podwójnym wycięciem. Polypropylene beads were suspended in distd. H2O by using 2 Rushton disc turbine stirrers in buffled vessel under lab. conditions. The baffles with single longitudinal cut-off were most efficient. Jednym z istotnych elementów konstrukcyjnych wpływających na proces mieszania jest obecność przegród w mieszalniku1-5). Aparaty te są stosowane powszechnie w różnych gałęziach przemysłu, szczególnie tam, gdzie zachodzi konieczność wytworzenia układów dwu- lub wielofazowych6, 7). Klasyczne rozwiązania konstrukcyjne mieszalników nie zapewniają niestety odpowiednich warunków hydrodynamicznych. Obecność przegród w aparacie podwyższa znacząco moc mieszania w obszarze przepływu burzliwego w porównaniu z mocą dla mieszalników bez przegród3, 4). Przegrody podwyższają moc mieszania dla mieszadeł z łopatkami prostymi ok. 5-krotnie w stosunku do mocy dla zbiornika bez przegród. Opinie co do wpływu przegród na proces mieszania cieczy dla przepływu laminarnego są sprzeczne. Obszerne badania Rushtona i współpr.1, 2) dl[...]

Analiza wpływu mieszania na właściwości fizykochemiczne roztworów wodnych saponin uzyskiwanych w procesie ich wielokrotnego uwalniania z orzeszków piorących


  Występujące w przyrodzie orzechy piorące zawierają saponiny, które zaliczane są do grupy naturalnych biodegradowalnych środków powierzchniowo czynnych. Mogą być one wykorzystywane w gospodarstwach domowych oraz w medycynie. Przedstawiono wyniki badania wpływu mieszania mechanicznego na napięcie powierzchniowe i właściwości reologiczne wodnych roztworów saponin zawartych w orzechach piorących. W kolejnych cyklach uwalniania saponin uzyskano systematyczne obniżenie napięcia powierzchniowego, porównywalne z wartościami literaturowymi dla czystych saponin oraz nieznaczną zmianę lepkości ich roztworów. Sapindus mukorossi nut shells were extd. with distd. H2O at 20°C for 4 h during 4 cycles to recover surface-active saponins. The surface tension of the ext. decreased while the viscosity increased with increasing content of the saponins (up to 1500 ppm). Politechnika Poznańska Lubomira Broniarz-Press*, Daniela Dulska, Waldemar Szaferski Analiza wpływu mieszania na właściwości fizykochemiczne roztworów wodnych saponin uzyskiwanych w procesie ich wielokrotnego uwalniania z orzeszków piorących Analysis of the mixing effect on physicochemical properties of aqueous solutions of saponins from the multiple extraction of soap nuts Dr Daniela DULSKA w roku 1994 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest adiunktem w Instytucie Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Specjalność - inżynieria i aparatura chemiczna. Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, 60-965 Poznań, tel./fax: (61) 665-2789, e-mail: lubomira.broniarz-press@put.poznan.pl Prof. dr hab. Lubomira BRONIARZ-PRESS w roku 1969 ukończyła studia na kierunku chemia, a w roku 1971 na kierunku fizyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest od 1994 roku kierownikiem Zakładu Inżynierii i Aparatury Chemiczn[...]

Przepływ płynów jedno- i wielofazowych przez siatki i złoża cząstek kulistych DOI:10.15199/62.2018.12.10


  Przepływ płynów newtonowskich przez ośrodki porowate jest dobrze poznany, a projektanci dysponują odpowiednimi narzędziami do przeprowadzenia obliczeń procesowych. Odmienna sytuacja występuje w przypadku płynów nienewtonowskich. Badania tego typu substancji są prowadzone przy użyciu płynów modelowych, którymi są najczęściej roztwory polimerów. Okazało się, że tradycyjne modele reologiczne pozwalają na uzyskanie zależności opisujących straty ciśnienia jedynie dla polimerów o łańcuchu charakteryzującym się znaczną sztywnością. W przypadku roztworów wielkocząsteczkowych polimerów o łańcuchu giętkim obserwuje się gwałtowne zmiany ciśnienia, których nie można wyjaśnić jedynie z zależności zmian lepkości w funkcji szybkości ścinania. Dla tego typu płynów do dziś nie poznano mechanizmu przepływu, ani nie zaproponowano modelu umożliwiającego przeprowadzenie obliczeń projektowych. Drugą grupą płynów, których przepływ przez złoże porowate nie został do tej pory w pełni poznany są emulsje. W tym przypadku niezwykle istotną rolę odgrywa wzajemna relacja między średnicą kropel i średnicą kanalików. Jeżeli ich rozmiary są porównywalne, to dochodzi do zmniejszenia przepuszczalności złoża1) oraz zmniejszenia średnicy kropel emulsji z niego wypływającej2). Tym samym przetłaczanie emulsji przez złoża porowate może być wykorzystane do ich homogenizacji. Tego typu cienkie warstwy cząstek są nazywane membranami dynamicznymi3). Do homogenizacji emulsji zamiast złoża porowatego można również wykorzystać siatki lub specjalnej konstrukcji sita4). W tego typu metodach poprzez dobór odpowiedniego rozmiaru cząstek złoża lub oczek siatki można wpływać na rozmiar powstałych kropel emulsji. Jacek Różański*, Sylwia Różańska, Piotr T. Mitkowski, Waldemar Szaferski, Patrycja Wagner, Agata Marecka-Migacz, Adrianna Kuczora 97/12(2018) 2041 Dr inż. Waldemar SZAFERSKI w roku 2001 ukończył studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej w Pozna[...]

 Strona 1