Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ ŻELECHOWSKI"

Stereological analysis of eutectic-phase coagulation in homogenised 8011 alloy

Czytaj za darmo! »

Applying selected stereological parameters, the microstructures of the homogenised samples of the industrial ingots made from 8011 alloy were characterised. Progress in the process of coagulation of the precipitations of intermetallic phases was expressed in numerical values. It has been proved that the measurement of stereological parameters of the precipitations of intermetallic phases may [...]

ALUMINIOWE TAŚMY CIENKIE DLA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO

Czytaj za darmo! »

Aluminiowe taśmy cienkie ze stopu 3003 platerowane stopem 4343 produkowane są w przemyśle krajowym z przeznaczeniem na wyroby uzyskiwane metodą zgrzewania powierzchniowego. Istotną rolę w procesie zgrzewania odgrywa warstwa niskotopliwego plateru. Struktura rdzenia taśm platerowanych nie różni się w istotny sposób od struktury komercyjnych taśm aluminiowych. Podstawowe właściwości taśm cienkich ze stopu 3003 platerowanych stopem 4343 nie ustępują właściwościom komercyjnych taśm ze stopów 3003. Wraz z wysokotemperaturową obróbką cieplną następuje rozrost ziarna w rdzeniu taśmy z jednoczesnym spadkiem własności wytrzymałościowych. Z charakterystyki badanych platerowanych taśm cienkich wynika, że łączenie tych taśm metodą termiczną w procesach przemysłowych powinno odbywać się w temperaturze przekraczającej 570 °C w możliwie jak najkrótszym czasie. Wydłużanie czasu oddziaływania wysokiej temperatury prowadzi do spadku własności wytrzymałościowych taśmy i obniża estetykę powierzchni. Słowa kluczowe: stopy aluminium, aluminiowe taśmy platerowane CLAD ALUMINIUM STRIPS FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY In Polish aluminium industry, aluminium 3003 alloy strips clad with 4343 alloy are manufactured for products obtained by surface brazing. Aluminium 3003 alloy contains 1.0÷1.5 % manganese, up to 0.7 % iron, 0.6 % silicon, and 0.2 % copper. Aluminium 4343 alloy contains 7÷8 % silicon, 0.8 % iron, and 0.25 % copper. The core structure of clad strips is in no way different from the structure of commercial aluminium strips. The surface layer of clad strips contains 2÷5 μm sized globular precipitates of silicon, which is the constituent of low‐melting point eutectic. The strip core has been observed to contain the precipitates of the intermetallic Al‐(Fe,Mn)‐Si phases elongated in the direction of strip rolling; their length is from 1 μm to 8 μm and the width from 1 μm to 2 μm. The X‐ray phase analysis has shown th[...]

Badania nad doborem optymalnych parametrów wytwarzania stopów Al serii 6XXX w postaci wlewków odlewanych systemem półciągłym z uwzględnieniem nowoczesnych metod rozdrabniania struktury i zastosowania dodatków stopowych ją stabilizujących


  Celem pracy był dobór składu i optymalnych parametrów wytwarzania stopów serii 6XXX przeznaczonych na elementy złączne napowietrznych linii energetycznych, który gwarantowałby uzyskanie ponadstandardowych właściwości mechanicznych gotowych elementów. Zastosowano nowoczesne metody rozdrabniania struktury oraz dodatki stopowe ją stabilizujące. Efektem badań było uzyskanie zmodyfikowanego stopu EN AW-6101 (przez dodatek Sr i Zr) o założonych parametrach użytkowych. This research is based on finding chemical composition and optimum production parameters of 6XXX series alloys for aerial power lines elements. Objective was to find material which guarantees overstandard mechanical properties of final product. Modern grain refining methods and structure stabilizing alloying additions were used. Effect was to obtain modified EN AW-6101 alloy (by Sr and Zr addition) with planned usable parameters. Słowa kluczowe: Stopy Al, przewodność elektryczna, właściwości mechaniczne Key words: Al alloys, electrical conductivity, mechanical properties S. 116 HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 1 1. Wprowadzenie. Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, oraz stały wzrost jej kosztów zmusza do poszukiwania coraz bardziej wydajnych technologii jej przesyłania. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania pozwalające zwiększyć obciążalność prądową i własności mechaniczne linii napowietrznych[...]

WPŁYW INTENSYWNYCH ODKSZTAŁCEŃ PLASTYCZNYCH NA MIKROSTRUKTURĘ, WŁAŚCIWOŚCI I TEKSTURĘ ALUMINIUM Al99,5


  W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu intensywnych odkształceń plastycznych na: mikrostrukturę, właściwości mechaniczne, wielkość krystalitów, teksturę oraz postęp rekrystalizacji polikrystalicznego aluminium EN AW-1050A. Materiał odkształcono w procesach: równokanałowego kątowego prasowania (ECAP), wyciskania hydrostatycznego (HE) oraz kombinacji tych metod (ECAP+HE). Proces ECAP realizowano w temperaturze pokojowej przy prędkości odkształcenia 0,08 s-1. Wartość odkształcenia dla jednego przejścia próbki przez kanał kątowy wynosiła ε = 1,15. Próbki poddano czterokrotnemu wyciskaniu przez kanał kątowy (4ECAP, droga BC). Proces wyciskania hydrostatycznego prowadzony był w sposób kumulacyjny, aż do osiągnięcia końcowej średnicy drutu d = 3 mm. Sumaryczne odkształcenie w procesie wyciskania hydrostatycznego wynosiło ε = 2,68, a prędkość odkształcenia 24,2÷473 s-1. Stwierdzono, że przy wykorzystaniu metod intensywnych odkształceń plastycznych istnieje możliwość rozdrobnienia mikrostruktury aluminium do poziomu submikronowego. Wykazano, że proces ECAP praktycznie nie powoduje steksturowania materiału w przeciwieństwie do wyciskania hydrostatycznego. Oba procesy sprzyjają zachodzeniu dynamicznych procesów odnowy mikrostruktury materiału nazywanych zdrowieniem i rekrystalizacją dynamiczną. Przy użyciu mikroskopu elektronowego obserwowano podziarna wolne od dyslokacji. W procesie ECAP podziarna uzyskały równoosiowy kształt, natomiast po odkształceniu w procesie wyciskania hydrostatycznego uzyskały kształt wydłużony w kierunku wyciskania. Słowa kluczowe: metody intensywnych odkształceń plastycznych, ECAP, HE, mikrostruktura, aluminium, rozdrobnienie ziarna Dr inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. dr hab. inż. Maria Richert, - AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, dr inż. Janusz Żelechowski - Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich w Skawinie, Skawi[...]

 Strona 1