Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Chrobak"

Synteza 2,5-bis(4-bifenylylo)-1,3,4-oksadiazolu w reakcjach krzyżowego sprzęgania wybranych związków metaloorganicznych DOI:10.15199/62.2019.2.15


  W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania reakcjami sprzęgania jako użyteczną metodą tworzenia nowych wiązań C-C oraz możliwościami zastosowania tego typu reakcji w produkcji wielu funkcjonalnych związków, głównie w przemyśle farmaceutycznym oraz w innych branżach lekkiej syntezy organicznej. Sprzęganie polega na reakcji halogenku lub pseudohalogenku organicznego ze związkiem metaloorganicznym i wytworzeniu produktu mającego nowe wiązanie węgiel-węgiel1). W zależności od zastosowanego związku metaloorganicznego reakcje sprzęgania mają nazwy wywodzące się od nazwisk naukowców, którzy po raz pierwszy opisali ich wykorzystanie. Reakcje sprzęgania wymagają stosowania jako katalizatorów metali przejściowych, którymi najczęściej są związki palladu, niklu lub miedzi. Są one wykorzystywane głównie w syntezie związków pochodzenia naturalnego2-4), farmaceutyków5-7) i polimerów8-10). Znaczenie reakcji sprzęgania w nowoczesnej syntezie organicznej podkreśla fakt przyznania w 2010 r. Nagrody Nobla wielkim naukowcom Heckowi, Negishi i Suzukiemu. Szczególną grupą związków heterocyklicznych będących przedmiotem zainteresowania licznych grup badawczych są 1,3,4-oksadiazole11). Związki te wykazują różnorodne użyteczne właściwości, a w szczególności szerokie spektrum aktywności biologicznej, dzięki czemu mają zastosowanie są w medycynie i rolnictwie. Zgodnie z doniesieniami I 98/2(2019) 261 Mgr inż. Michał SZMATOŁA w roku 2002 ukończył studia w Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracuje na stanowisku specjalisty chemika w Zakładzie Środków Pomocniczych Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu. Specjalność - technologia chemiczna organiczna. Dr hab. inż. Agnieszka KUDELKO, prof. PŚ w roku 1993 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2001 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych a w roku 2012 stopień doktora habilitowanego nauk c[...]

Wpływ warunków modyfikacji olejów roślinnych na ich właściwości jako środków smarnych DOI:10.15199/62.2018.12.24


  Środki smarowe stanowią rozwijającą się gałąź gospodarki. Stale rosnące zapotrzebowanie na różnego rodzaju materiały smarowe związane jest z rozwojem automatyzacji procesów. Szacuje się, że w Europie produkcja środków smarowych wynosi ok. 5,2 mln t/r, z czego jedynie 2-4% z dodatkiem olejów roślinnych. Zużyte lubrykanty (ok. 1,2 mln t) są najczęściej przez użytkowników nielegalnie spalane, w wyniku czego dochodzi do zanieczyszczenia gleby, wody oraz powietrza. W celu zmniejszenia negatywnego wpływu środków smarowych na środowisko regulacje prawne coraz częściej wymuszają na producentach stosowanie biodegradowalnych środków smarowych1). Obecnie obserwuje się zwiększone zainteresowanie produktami przyjaznymi dla środowiska. Ocenę biodegradowalności przeprowadza się zarówno na etapie nowo wytworzonego produktu, jak i po jego zużyciu, co daje możliwość ukierunkowania ponownego wykorzystania produktu. Ze względu na dobrą biodegradowalność olejów estrowych i roślinnych, to właśnie one stały się obiektem wielu badań i publikacji naukowych jako bazy dla środków smarowych2, 3). Oleje roślinne jako surowce odnawialne stanowią przyjazną dla środowiska bazę środków smarowych3, 4). Dodatkowo oparte na tych olejach produkty charakteryzują się dużą smarnością oraz stabilną lepkością w szerokim zakresie temperatur5). Niestety, czyste oleje roślinne mają wiele wad. Podstawowym problemem przy ich stosowaniu jest mała stabilność oksydacyjna oraz termiczna, a także niekorzystne właściwości niskotemperaturowe. Poza tym oleje roślinne mają podobną strukturę chemiczną, z czego wynika wąski zakres ich lepkości, co znacznie ogranicza możliwości ich stoso- Rafał Grabowskia,* , Jolanta Iłowskaa, Justyna Chrobaka, Michał Szmatołaa, Iwona Szwacha, Hanna Studnika, Beata Orlińskab, Jolanta Drabikc 97/12(2018) 2133 Mgr inż. Michał SZMATOŁA w roku 2002 ukończył studia w Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracuje na stanowisku specjalis[...]

Badania porównawcze podatności modyfikowanych olejów roślinnych na biodegradację DOI:10.15199/62.2018.12.25


  Badania podatności na biodegradację produktów chemicznych opierają się na laboratoryjnej analizie rozkładu substancji organicznych przez mikroorganizmy obecne w osadzie czynnym. Ocenie poddawane są zarówno substancje rozpuszczalne, jak i nierozpuszczalne w wodzie, w tym oleje. Dotychczas główne zainteresowanie producentów i użytkowników środków smarowych dotyczyło przede wszystkim ich właściwości podstawowych i trybologicznych. Były to kryteria konieczne i wystarczające do oceny przydatności smaru do wybranych zastosowań. Jednak coraz częściej dodatkowym kryterium, oprócz parametrów użytkowych, jest ocena oddziaływania środków na środowisko w aspekcie podatności na biodegradację i toksyczności. W pewnych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny lub kosmetyczny, konieczne jest stosowanie środków smarowych o nietoksycznym i fizjologicznie obojętnym charakterze1, 2). Mechanizmy biodegradacji Biodegradacja powszechnie rozumiana jest jako całokształt procesów mikrobiologicznego rozkładu związków organicznych. Oceniając Two common vegetable oils were modified by oxidn. according to J. Iłowska et al. (2018) and studied for biodegrdn. in a mixt. with lubricating oils (1.7:1 or 1.5:1 by vol.). The vegetable oils were totally biodegradable also after addn. of limited amt. of mineral oil (40%). Smary na bazie oleju roślinnego wydają się być atrakcyjną alternatywą dla konwencjonalnych smarów opartych na ropie naftowej oraz na olejach mineralnych lub syntetycznych. Nadal jednak nie zdominowały rynku ze względu na niektóre parametry trybologiczne, które nie są odpowiednie do wszystkich zastosowań. Wyzwania w tej dziedzinie mają na celu poprawę właściwości olejów roślinnych bez pogorszenia ich parametrów środowiskowych. Modyfikacja chemiczna olejów roślinnych rozwiązuje problemy strukturalne związane z tymi olejami, co z kolei przekłada się na zwiększoną ich stabilność termiczną i trwałość oksydacyjną. Również[...]

 Strona 1