Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"HELENA JANKOWSKA "

Opis zjawisk adsorpcyjnych zachodzących w mikroporowałych strukturach węgli aktywnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Na podstawie założonych parametrów struktury mikroporowatej węgla aktywnego omówiono, wraz z podaniem wyników obliczeń, metody opisu zjawisk adsorpcyjnych w e dług teorii objętościowego zapełniania mikroporów. Szczegółowej analizie poddano równania Dubinina Raduśkevica- Stoeckliego (DRS) i Dubinina-Astachowa (DA) oraz przytoczono parametry tych równań obliczone metodami numerycznymi. Wykazano, że zastosowanie zmiennego parametru n w równaniu DA jest korzystne. Znaczenie węgli ak tyw n y ch jak o ad so rb en tów lub nośnik ów k a ta liz a to rów ciągle w z ra s ta ze względu n a coraz szersze możliwości ich zastosowania w różnych gałęziach p rzem y słu , a w szczególności w dziedzinie ochrony środow isk a n a tu ra ln eg o . Możliwość prak ty c zn eg o w y k o rzy stan ia węgli ak tyw n y ch do określonych celów wymaga znajomości ich właściwości ad so rp cy jn y ch , zwłaszcza w obszarze n is kich równowagowych ciśnień względnych ad so rb a tu . P rz e bieg z jaw isk ad so rp cy jn y ch zachodzących w n a jd ro b n ie jszych p o ra ch węgli ak tyw n y ch , zwanych mikroporami, dobrze opisuje teo ria objętościowego z ap e łn ian ia p rz e strz en i ad so rp cy jn e j, tj. pola sił ad so rp cy jn y ch . Energia ad so rp c ji w m ik ro p o ra c h zwiększa się w sposób^ istotny na sk u tek n a k ła d a n ia się p o ten cjałów ad so rp cy jn y ch naprzeciwległych ścianek porów. Wzrost energii ad so rp c ji w mik ro p o ra c h o o kreślonych p a ram e tra c h s tru k tu r a ln y c h (objętość, w y m ia r efek tywn y , p owierzchnia geometryczna ścianek i in ne) ma decydują ce znaczenie p rak ty c zn e , d e te rm in u ją c e możliwość efektywnego w y k o rzy stan ia danego węgla a k tyw nego do k o n k re tn y c h zadań. Umiejętność prawidłowego o bliczania p a ram e trów s tru k tu ry p o row a te j węgla a k tyw nego u ła tw ia właściwe d o b ran ie ad so rb e n tu do p o ch łan ian ia określonego a d so rb a tu . row a tym i o b[...]

Właściwości adsorpcyjne mikroporowatych struktur węgli aktywnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nowe, proste równanie izotermy adsorpcji par i gazów dla mikroporowatych węgli aktywnych. Omówiono metody i podano ogólne zależności umożliwiające charakteryzowanie adsorbentów za pomocą funkcji rozkładu energii adsorpcji X (U) i Xmi(U) oraz funkcji rozkładu mikroporów według ich liniowych wymiarów G(x). Przytoczono wyniki obliczeń dla rzeczywistych układów adsorpcyjnych węgiel aktywny-benzen. Niezwykle istotną rolę w rozwiązywaniu współczesnych problemów dotyczących ochrony środowiska naturalnego odgrywają węgle aktywne1*, które są powszechnie stosowane w procesach adsorpcji. Należy nadmienić, że efektywność przebiegu kolejno po sobie następujących aktów adsorpcyjnych i desorpcyjnych, zachodzących na powierzchni granicy faz ciało stałe - gaz (ciecz), zależy przede wszystkim od parametrów struktury porowatej węgli aktywnych. Dlatego niezbędna jest znajomość stale rozwijającej się teorii adsorpcji, w szczególności dotyczącej mikroporowatych adsorbentów węglowych. Interesujące więc wydaje się poszukiwanie nowych sposobów opisu struktury mikroporowatej umożliwiających dokładniejsze poznanie właściwości węgli aktywnych. Celem niniejszej pracy było przedstawienie nowych metod oceny właściwości adsorpcyjnych węgli aktywnych z punktu widzenia ich niejednorodnych struktur mikroporowatych. Przytoczone obliczenia wykonane na podstawie doświadczalnych izoterm adsorpcji dla węgli aktywnych ułatwiają przeprowadzenie rozważań teoretycznych i dobrze ilustrują sens fizyczny omawianych zależności. teczną do tego celu, jest stosowanie eksponencjalnego równania adsorp- Teoria, wyniki i dyskusja cji3): a = exp ■ i Z= 0 B*A‘ U) Mikroporowata struktura większości węgli aktywnych jest złożona1*. Niejednorodność tej struktury decyduje o właściwościach adsorpcyjnych węgli aktywnych i może być opisana za pomocą różnych funkcji rozkładu, które zależą od wielkości związanych - pośrednio lub bezpośrednio - z wymiarami mikropor[...]

Możliwości elektrochemicznego usuwania metali z powierzchni węglowych sorbentów chromowo-miedziowych

Czytaj za darmo! »

Badano możliwość usuwania metali z powierzchni węglowego sorbentu chromowo-miedziowego w drodze elektrolizy w środowisku wodnych roztworów H2SO4, Na2SO4 (opierano się na wykonanych wcześniej badaniach woltamperometrycznych). Skuteczność wymywania sprawdzano na podstawie przyrostu masy katody, badań polarograficznych eluatów oraz zawartości katalizatora w próbkach sorbentu otrzymanych po e[...]

Zastosowanie metody chromatograficznej w badaniach węgli aktywnych

Czytaj za darmo! »

Warstwy węgli aktywnych typu gazowego zastosowano jako adsorpcyjne kolumny chromatograficzne w pomiarach temperaturowych zależności czasów retencji metanu i etanu. Wyprowadzono równania empiryczne opisujące te zależności. Obliczono wartości ciepła adsorpcji metanu i etanu dla badanych węgli aktywnych. Obliczone wartości różniczkowych ciepeł adsorpcji skorelowano z wartościami energii charakt[...]

Elektrochemiczne metody badania procesu wymywania metali z powierzchni chromowo-miedziowych sorbentów węglowych

Czytaj za darmo! »

Zbadano możliwości zastosowania metod elektrochemicznych - potencjometrycznej, konduktometrycznej i polarograficznej - do oceny ługujących zdolności ekstrahentów (wody destylowanej i wodnych roztworów H2SO4 , Na2SO4 , NaOH, NH4OH) stosowanych do usuwania metali z powierzchni sorbentu chromowo-miedziowego. Ekstrakcję prowadzono metodą periodyczną, w temperaturze wrzenia cieczy wymywającej i [...]

Badania wpływu stopnia zużycia dynamicznego warstw węgli aktywnych na ich parametry retencyjne

Czytaj za darmo! »

Na podstawie badań kilku typów handlowych węgli aktywnych wykazano, że częściowe (kontrolowane) zużycie złoża adsorpcyjnego substancji dobrze adsorbujących się w warunkach dynamicznych powoduje spadek czasów retencji metanu i etanu proporcjonalny w szerokim zakresie do stopnia zużycia złoża. Zakres liniowych zmian czasów retencji w funkcji stopnia zapełnienia pojemności adsorpcyjnej zależy o[...]

Chromatograficzna ocena stopnia regeneracji węgla aktywnego metodą ekstrakcji nadkrytycznej ditlenkiem węgla

Czytaj za darmo! »

Zastosowano inwersyjną chromatografię gazową do scharakteryzowania zmian struktury porowatej preparatów węgla aktywnego (technicznego, odpopielonego oraz odpopielonego i utlenionego) zanieczyszczonych terf-butylobenzenem oraz regenerowanych ditlenkiem węgla metodą ekstrakcji nadkrytycznej. Do opisu struktury porowatej węgla aktywnego przyjęto szczelinowy model mikroporów. Wykazano, że metodą[...]

Badania nad usuwaniem katalizatora z węgla aktywnego impregnowanego solami chromu i miedzi

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad możliwością wymywania katalizatora chromowo-miedziowego z powierzchni węgla aktywnego uprzednio impregnowanego amoniakalnym roztworem soli tych metali. Najskuteczniejszą cieczą ekstrahującą okazał się kwas solny, jednak w tym wypadku stopień wymycia katalizatora Cr-Cu z sorbentu był znacznie niższy niż stopień rozpuszczenia samego (czystego) katalizatora. Prawdopod[...]

Chromatograficzne badanie skuteczności regeneracji gruboziarnistych preparatów węgla aktywnego przeprowadzonej za pomocą CO2 w stanie nadkrytycznym

Czytaj za darmo! »

Badano możliwość wykorzystania inwersyjnej chromatografii gazowej do szybkiego badania właściwości gruboziarnistych preparatów węgla aktywnego. W badaniach wykorzystano preparaty węgla aktywnego z zaadsorbowanym na nich tert- -butylobenzenem, który następnie desorbowano za pomocą ekstrakcji CO2 w stanie nadkrytycznym. Wykorzystując parametry charakteryzujące strukturę porowatą węgla, stwierd[...]

Ocena możliwości ekstrakcyjnego usuwania metali z powierzchni węglowych sorbentów chromowo-miedziowych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad możliwością usuwania metali z powierzchni węglowego sorbentu chromowo-miedziowego za pomocą wody destylowanej i wodnych roztworów wybranych substancji (H2SO4, Na2SO4, NaOH, NH4OH). Ekstrakcję prowadzono metodą periodyczną w temperaturze wrzenia cieczy ekstrahującej oraz w temp. 25°C. Stwierdzono, że największą skuteczność w usuwaniu metali wykazuje roztwór kwasu s[...]

 Strona 1  Następna strona »