Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Rolewicz"

Production of compound fertilizers on the basis of phosphorus component obtained by partial acidulation of low-grade phosphate rocks Otrzymywanie nawozów wieloskładnikowych na bazie komponentu fosforowego otrzymanego poprzez częściowy rozkład fosforytów o niskiej jakości DOI:10.12916/przemchem.2014.924


  The low-grade Chilisai phosphate rocks were used for prodn. of phosphate fertilizers by dissol. with H2SO4 and H3PO4. As ref. raw material, a high-grade Algerian phosphate rock was used. The quality of products and economy of their prodn. were compared. A prodn. plant was designed. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych częściowego rozkładu fosforytu o niskiej jakości ze złóż zlokalizowanych w Kazachstanie (Chilisai) oraz referencyjnego surowca fosforowego z Algieru. Następnie produkty częściowego rozkładu zostały wykorzystane do produkcji nawozów NPK. Mieszanki surowców do otrzymania nawozów NPK były dobrane w taki sposób, aby ich skład odpowiadał składom produktów handlowych. Na podstawie przeprowadzonych prób wykazano, iż możliwe jest wykorzystanie fosforytów o małej zawartości P2O5, takich jak Chilisai, do produkcji nawozów NPK. Zastosowanie fosforytu Chilisai, rozłożonego techniką PAPR umożliwia obniżenie jednostkowego kosztu wytworzenia produktu nawozowego. W ostatnich latach znaczne fluktuacje cen powodowały niestabilną sytuację na rynku surowców fosforowych1). Jednocześnie ciągle obserwuje się rosnący popyt na nawozy. W tabeli 1 przedstawiono prognozowane zapotrzebowanie na składniki odżywcze w najbliższych latach. Notowano rosnące zainteresowanie alternatywami dla konwencjonalnych technologii superfosfatowych. Jedną z alternatyw są nawozy bazujące na częściowym rozkładzie fosforytów. Nawozy fosforowe typu PAPR (partially acidulated phosphate rock) powstają w reakcji surowca fosforowego z mniejszą ilością kwasów mineralnych niż wynikałoby to ze stechiometrii reakcji rozkładu do produktu superfosfatowego. Całkowity rozkład fosforytu kwasem siarkowym przebiega wg reakcji (1) i (2)2, 3): Ca5(PO4)3F + 5H2SO4 + 5nH2O → 5CaSO4∙nH2O + 3H3PO4 + HF (1) Ca5(PO4)3F + 7H3PO4 + 5H2O → 5Ca(H2PO4)2∙H2O + HF (2) Wskutek zastosowania mniejszej ilości kwasów mineralnych produkt zawiera zarówno formy fosf[...]

Preparation and evaluation of the quality of granulated phosphate fertilizers based on microbiologically activated renewable sources of phosphorus Otrzymywanie oraz ocena jakości granulowanych nawozów fosforowych na bazie aktywowanych mikrobiologicznie odnawialnych źródeł fosforu DOI:10.15199/62.2015.3.18


  Microbiologically activated ash from the incineration of sewage sludge and bones from the poultry industry were used for prepn. P-contg. granulated fertilizers in a drum granulator. The fertilizers were tested for physicochem. and mech. properties. The fertilizers based on poultry bones showed nonsatisfactory mech. strength and the lowest content of NH4 citrate-sol. P2O5. Przedstawiono wyniki prac nad otrzymywaniem granulowanych nawozów fosforowych na bazie mikrobiologicznie aktywowanych popiołów ze spalania osadów ściekowych oraz kości z przemysłu drobiarskiego. Nawozy zostały otrzymane w granulatorze bębnowym, a następnie poddane badaniom właściwości fizykochemicznych, na podstawie których oceniono jakość otrzymanych granulatów oraz wyznaczono kierunki dalszych prac nad otrzymaniem granulowanych nawozów fosforowych na bazie mikrobiologicznie aktywowanych odnawialnych źródeł fosforu. Produkty o właściwościach funkcjonalnych, zawierające związki odżywcze pozyskiwane ze źródeł naturalnych, a nie będące produktami syntezy chemicznej są coraz bardziej poszukiwane przez konsumentów1). Podstawowym surowcem nieodnawialnym do produkcji nawozów fosforowych są fosforyty. Ze środowiskowego punktu widzenia, dochodzi tu do pobrania fosforu z rudy (fosforyty, apatyty) i skutecznego rozproszenia go w środowisku w wyniku gospodarki rolnej2). Nie ma substytutu fosforu, ale jednocześnie fosfor po "zużyciu" nie znika i może być poddany recyklingowi. Jednocześnie obserwuje się ciągle rosnące zapotrzebowanie na nawozy fosforowe (tabela 1). Stąd istotne stały się próby pozyskania fosforu z odnawialnych źródeł, którymi mogą być różne materiały odpadowe, takie jak odpady kostne, ości i popiół ze spalania biomasy z oczyszczalni ścieków4). Jedną z możliwości stanowi wykorzystanie naturalnej zdolności niektórych mikroorganizmów (bakterii i grzybów) do solubilizacji fosforanów2). Efektywność procesów uaktywnienia (solubilizacji) 354 94/3(2015) Dr [...]

Evaluation of ammonia losses from fertilizers modified by urease inhibitors Ocena strat amoniaku z nawozów modyfikowanych inhibitorami ureazy DOI:10.15199/62.2015.5.27


  Com. BuNHP(S)(NH2)2 urease inhibitor was added to 3 com. and 2 exptl. fertilizers to study NH3 evolution from soil for 7 days. The retardation of NH3 losses was 82-87% in all cases when compared to the control group (without ihibitor). Przedstawiono wyniki badań podatności nawozów zawierających jon amidowy do utraty azotu w formie gazowego amoniaku. Badaniom poddano zarówno nawozy już obecne na rynku (mocznik, RSM, Pulaska), jak i opracowane oraz testowo wyprodukowane przez Zakład Nawozów Instytutu Nowych Syntez Chemicznych (USP oraz saletromocznik). Stwierdzono, że chemiczne wiązanie mocznika poprzez wiązania koordynacyjne nie ma znaczącego wpływu na odporność jonu amidowego na przemianę w jon amonowy pod wpływem ureazy. Dodatek komercyjnego inhibitora ureazy zahamował aktywność tego enzymu i znacząco ograniczył emisję gazową amoniaku ze wszystkich badanych nawozów. Emisja azotu do atmosfery z rolnictwa ma dwa główne źródła: stosowanie nawozów mineralnych i produkcja zwierzęca. Bilans azotu pochodzącego z produkcji zwierzęcej w Polsce to 666 tys. t azotu rocznie1). Straty gazowe NH3 wynoszą 10-25%, co stanowi 67-166 tys. t/r. Wielkość zużycia mocznika w nawozach mineralnych wyniosła wg IFA w 2014 r. 1,5 mln t. Według danych Grupy Azoty w 2013 r. wyprodukowano w Polsce 2 021 tys. t, a w 2014 r. 2 136 tys. t mocznika (w tym zużytego na wytworzenie RSM, innych nawozów zawierających azot amidowy oraz żywic)1). Średnie straty gazowe NH3 z nawozów azotowych wynoszą 20%2, 3). Dotyczą one głównie mocznika i nawozów z jego dodatkiem. Dla mocznika i nawozów ty[...]

 Strona 1