Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Majchrzak"

Globalny sektor naftowy i jego główni gracze

Czytaj za darmo! »

Przemysł naftowy odgrywa niezwykle ważną rolę w gospodarce światowej, dlatego też jego działalność jest uważnie analizowana, nie tylko przez wyspecjalizowane instytucje, ale również przez opinię publiczną i konsumentów produktów pochodzących z przeróbki ropy naftowej. W ostatnich latach w sektorze tym obserwuje się zmianę układu sił. Umacniania się pozycja państwowych graczy typu Saudi Aramco, Petrochina czy Gazprom, którzy już dziś zajmują pozycje najpotężniejszych spółek naftowych świata, i które w przeciwieństwie do prywatnych korporacji naftowych najczęściej realizują cele zgodne z polityką państwa. Market and economical study on upstream and downstream activity of world oil-recovering and oil-processing companies. In particular, some ranking data on the world biggest [...]

Wizerunek sektora naftowego

Czytaj za darmo! »

Przemysł naftowy jest pod baczną uwagą opinii publicznej ze względu na ogromny wpływ jaki wywiera na środowisko oraz istotne znaczenie ekonomiczne i polityczne jakie posiada. Obok przemysłu chemicznego, papierowo-celulozowego oraz przetwórstwa mineralnego jest jednym z sektorów najbardziej intensywnie skażających środowisko. Ten wizerunek jest dodatkowo pogarszany przez częste podwyżki cen paliw oraz, mające miejsce przede wszystkim w przeszłości, łamanie praw człowieka. Z pewnością dlatego też przemysł ten należy do dziesięciu branż o największej skłonności do kryzysów. Wyprzedza go jedynie branża farmaceutyczna, producentów oprogramowania i lotnicza. Impact of the crude oil industry on the environment and population life quality was discussed. Attempts of the petroleum-upstream and downstream companies to improve their social image were reviewed. Wpływ sektora naftowego na środowisko Sektor naftowy należy do tych gałęzi gospodarki, które w sposób szczególny odpowiedzialne są za stan środowiska naturalnego. Eksploatacja i użytkowanie ropy naftowej ma negatywny wpływ na środowisko poprzez skażenie i zanieczyszczenie powietrza na poziomie lokalnym i regionalnym, skażenie i zanieczyszczenie wód gruntowych oraz mórz i oceanów, skażenie gleb oraz zmiany klimatu. W procesach produkcyjnych uwalnianych jest do atmosfery wiele zanieczyszczeń, takich zwłaszcza jak ditlenek węgla, metan, podtlenek azotu, tlenki azotu, tlenek węgla(II) i niemetanowe lotne związki organiczne oraz w mniejszych ilościach inne związki, takie jak np. ditlenek siarki, lotne związki organiczne oraz pyły. Niektóre z nich traktowane są jako tzw. "gazy cieplarniane" 1, 2), choć ich wpływ na zmiany klimatyczne jest mniejszy niż pary wodnej. Są one jednak dotkliwe dla współczesnych społeczeństw, gdyż powodują toksyczne wycieki, kwaśne deszcze oraz lokalne i regionalne zanieczyszczenia powietrza. Gazy te emitowane są podczas wydobywania, przesyłania i magazyno[...]

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw przemysłu chemicznego DOI:10.12916/przemchem.2014.280


  Przedsiębiorstwa sektora chemicznego należą do podmiotów wywierających duży wpływ na swoje otoczenie. Wynika to nie tylko ze specyfiki wytwarzanych przez nie produktów, czy zagrożeń, jakie niosą ze sobą procesy produkcyjne, ale także ze skali czerpania zasobów ze środowiska naturalnego oraz często znaczących rozmiarów samych przedsiębiorstw, sprawiających że ich działalność odciska silne piętno na życiu lokalnych społeczności. Od tego typu podmiotów wymaga się większej odpowiedzialności społecznej, co powoduje że znaczenie tego obszaru zarządzania w firmach sektora chemicznego generalnie rośnie. Pytanie, które się zatem pojawia nie brzmi "czy zarządzać społeczną odpowiedzialnością?", ale "jak to robić, aby harmonijnie godzić interes ekonomiczny przedsiębiorstwa z szerszym, bardziej ogólnym interesem społecznym?". Społeczna odpowiedzialność biznesu jako koncepcja zarządcza Współczesne zainteresowanie koncepcją społecznej odpowiedzialność biznesu ma już swoją kilkudziesięcioletnią historię, sięga bowiem połowy lat pięćdziesiątych XX w. W trakcie tego okresu koncepcja ta podlegała ewolucji. Pojawiały się w jej ramach różne nurty reprezentujące odmienne spojrzenia na to, czym jest ta odpowiedzialność, jaki jest jej zakres, kim są jej beneficjenci, jakie są jej źródła itd. Nurty te, koncentrujące się na odmiennych problemach pozostają w stosunku do siebie w dużej mierze komplementarne, pozwalając spojrzeć na kwestię odpowiedzialności przedsiębiorstw z różnych perspektyw: zewnętrznej, łączącej zobowiązania biznesu z oczekiwaniami społecznymi wobec podmiotów gospodarczych, bądź relacjami tych podmiotów z ich interesariuszami, oraz wewnętrznej, związanej z kulturą organizacyjną i wartościami, na jakich się ona opiera, procesami zarządczymi zachodzącymi w przedsiębiorstwie i sposobami integrowania przez przedsiębiorstwo celów swojej podstawowej działalności ekonomicznej z celami społecznymi. Historycznie najwcześniej po[...]

Zarządzanie relacjami z interesariuszami w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego DOI:10.12916/przemchem.2014.406


  Działanie każdego przedsiębiorstwa polega na transformowaniu zasobów w wyniki w sposób korzystny ekonomicznie. Aby proces ten mógł zachodzić, podmiot gospodarczy musi dysponować dostępem do zasobów, nad którymi kontrolę sprawują różne grupy jego interesariuszy. Interesariusze wyznaczają również ramy instytucjonalne, w których zachodzi proces transformowania zasobów w wyniki, co oznacza, że kształtują warunki w jakich przedsiębiorstwo działa. Interesariusze są wreszcie beneficjentami lub poszkodowanymi tego procesu, czerpiąc pożytki z aktywności przedsiębiorstwa bądź ponosząc koszty z nią związane. Specyfika sektora chemicznego polega na tym, że we wszystkich tych trzech obszarach (zasobów, regulacji i skutków) działające w nim podmioty są silniej uzależnione od swoich interesariuszy i mocniej wpływają na ich sytuację niż ma to miejsce w wielu innych sektorach. Dlatego odpowiednie zarządzanie relacjami z interesariuszami ma w ich przypadku tak duże znaczenie. Różne typy interesariuszy przedsiębiorstwa Pojęcie "interesariusze" zaczęło być definiowane w latach sześćdziesiąych XX w., a dynamiczny rozwój koncepcji zarządzania uwzględniający perspektywę interesariuszy nastąpił w połowie lat osiemdziesiątych. W praktyce jednak pierwsze przedsiębiorstwa zaczęły identyfikować swoich interesariuszy dużo wcześniej, gdy pojęcie to nie było jeszcze znane i stosowane. Do grona pionierów należały takie firmy, jak General Electric lub Johnson&Johnson. Pierwsza z nich w okresie Wielkiego Kryzysu lat trzydziestych XX w. zidentyfikowała 4 główne grupy wpływające na możliwość prowadzenia przez to przedsiębiorstwo swojej działalności - stanowili je akcjonariusze, pracownicy, klienci i społeczeństwo. Obecnie interesariusze definiowani są bardziej ogólnie, nie tylko opierając się na znaczeniu dla trwania przedsiębiorstwa. Przyjmuje się, że interesariuszami są wszystkie organizacje, osoby lub grupy, które mogą wpływać na realizację c[...]

Kodeksy etyczne jako element kształtowania kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego DOI:10.15199/62.2015.5.2


  Przedsiębiorstwa kierują się w swoich działaniach przesłankami o charakterze ekonomicznym. Kategorie, takie jak przychody, koszty, zysk (wynik finansowy) nie są nacechowane moralnie. Jednak przedsiębiorstwa są również organizacjami stanowiącymi związek środków technicznych i ludzi oraz funkcjonującymi w szerszym otoczeniu społecznym. Podejmowane w nich decyzje mają więc nie tylko swój wymiar ekonomiczny, ale również społeczny i moralny. Społeczny w tym sensie, że decyzje są podejmowane przez członków organizacji i niosą ze sobą konsekwencje nie tylko dla nich samych, ale również dla otoczenia, wywierając wpływ na sytuację osób znajdujących się na zewnątrz organizacji, moralny zaś dlatego, że wymagają one rozstrzygnięć, których skutkiem może być osiąganie korzyści przez jednych i doznawanie krzywdy przez innych. Przychody i koszty nie należą więc do sfery moralności, ale sposób w jaki przedsiębiorstwo zwiększa pierwsze lub zmniejsza drugie jest zazwyczaj rezultatem dokonywania wyborów mających nie tylko ekonomiczny, ale też moralny charakter. Wybory moralne wymagają kryteriów pozwalających na ocenę, jaka decyzja jest "dobra", a jaka "zła", jaka "sprawiedliwa", a jaka "niesprawiedliwa", jaka "słuszna", a jaka "niesłuszna". Kryteria te opierają się na bardziej ogólnych standardach moralnych stanowiących miary, za pomocą których dokonuje się oceny działań własnych i innych. Standardy wynikają zaś z przyjętego w przedsiębiorstwie systemu wartości, którego kształtowanie należy do głównych zadań naczelnego kierownictwa firmy. Jednym z działań służących realizacji tego zadania może być implementacja w organizacji kodeksu etycznego. Kodeks etyczny a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa Kulturę organizacyjną można określić jako charakterystyczny dla danego podmiotu system utrwalonych nieformalnie wzorców myślenia i postępowania, jako niepisane "reguły gry" panujące w organizacji i wskazujące prawidłowy (akceptowany[...]

Strategiczna filantropia jako instrument polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw przemysłu chemicznego DOI:10.15199/62.2015.7.1


  Filantropia korporacyjna i społeczna odpowiedzialność biznesu łączą się ze sobą w sposób nierozerwalny. Filantropia stanowi historycznie najbardziej pierwotny i widoczny wyraz tej odpowiedzialności, ucieleśniając ideę wnoszenia przez przedsiębiorstwa wkładu na rzecz dobra wspólnego. Podobnie jak sama koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, filantropia korporacyjna budzi też kontrowersje. Przez jednych jest traktowana jako grabież środków akcjonariuszy, przez innych jako forma dobrowolnej daniny składanej przez podmioty gospodarcze pragnące pozyskać życzliwość opinii publicznej i organów władzy różnych szczebli bądź jako rodzaj "rekompensaty" dokonywanej przez przedsiębiorstwa za negatywny wpływ ich działań na otoczenie, jeszcze inni widzą w filantropii korporacyjnej przede wszystkim skuteczne narzędzie kształtowania wizerunku firmy, są wreszcie tacy, którzy uznają ją za przejaw altruizmu biznesu. Kontrowersje te wynikają z odmiennych spojrzeń na filantropię, akcentujących związane z nią korzyści (lub straty) dla różnych grup interesariuszy lub samego przedsiębiorstwa. Coraz częściej jednak budząca kontrowersje filantropia tradycyjna zastępowana jest przez filantropię strategiczną. Kładzie się w niej nacisk na działania łączące interesy różnych stron: przedsiębiorstwa, akcjonariuszy i pozostałych interesariuszy. W takiej sytuacji w miejsce grabieży pojawia się inwestycja. Danina czy "rekompensata" zastępowane są przez wkład w rozwiązywanie problemów istotnych dla danej zbiorowości, a zamiast narzędzia kształtowania wizerunku filantropia staje się elementem długofalowego wzmacniania reputacji. Altruizm zamienia się w łączenie interesu społecznego z ekonomicznym. Rola filantropii w polityce przedsiębiorstwa Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu ewoluuje, a równolegle z nią ewoluuje podejście do filantropii korporacyjnej. W ramach różnych nurtów, które wykształciły się w obrębie CSR (corporate soci[...]

 Strona 1