Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Michał Dawidowicz"

Pilot plant studies on granulation of fertilizers with fertilizer pulps. Badania półtechniczne granulacji nawozów przy użyciu pulp nawozowych


  Multicomponent NPKMG, NPSCaMg and NPS fertilizers were produced and granulated at 60-90°C after addn. of superphosphate, urea-phosphogypsum and (NH4)2SO4 pulps (H2O content 22-40% by mass, pH 3.5-4.8) under pilot plant conditions. Applicability of the process for industrial granulation of fertilizers was confirmed. Przedstawiono wyniki badań półtechnicznych granulacji nawozów wieloskładnikowych przy użyciu pulp nawozowych na bazie typowych surowców nawozowych takich jak fosforyt, mocznik, siarczan(VI) amonu, amoniak, kwas siarkowy( VI) lub kwas fosforowy(V). Przeprowadzone próby wykazały realność technologiczną wytwarzania nawozów o różnych składach z zastosowaniem wybranych pulp granulacyjnych. Zakłady wytwarzające nawozy fosforowe i wieloskładnikowe stosują metody pulpowe (zawiesinowe) granulacji w celu nadania produktom ostatecznej formy użytkowej. Nawozy typu superfosfatu potrójnego, superfosfatu wzbogaconego oraz nawozy typu PK wytwarza się wykorzystując pulpy zawierające fosforany wapniowe jako nośniki fosforu oraz czynniki granulujące1). W podobny sposób wytwarza się nawozy wieloskładnikowe typu NP i NPK, stosując pulpy zawierające fosforany amonu oraz nawozy NP i NPK, wykorzystując pulpy zawierające częściowo rozłożone surowce fosforowe. Woda zawarta w pulpie procesowej odgrywa bardzo istotną rolę w całym procesie wytwarzania granulowanego nawozu2). Umożliwia ona przereagowanie surowców na etapie wytwarzania pulpy, nadaje pulpie odpowiednią płynność (konsystencję), umożliwiając jej przetłaczaniewęzła [...]

Rules of safe storage of the ammonium nitrate fertilizers. Zasady bezpiecznego magazynowania nawozowej saletry amonowej


  A review, with 20 refs., of the legal regulations in Poland and abroad. Przedstawiono charakterystykę oraz właściwości nawozowej saletry amonowej istotne dla warunków jej przechowywania. Omówiono obowiązujące w Polsce akty prawne związane z magazynowaniem saletry amonowej a także zasady jej magazynowania za granicą. Określono wytyczne do bezpiecznego magazynowania znacznych ilości nawozowej saletry amonowej granulowanej metodą wieżową w magazynach fabrycznych oraz wymagania techniczne dotyczące magazynów i ich lokalizacji. Polska jest liczącym się w Europie producentem nawozów azotowych w tym saletry amonowej, gdzie w ostatnich latach produkuje się 1,3-1,5 mln t nawozowej saletry amonowej rocznie1), a zdolności produkcyjne zakładów są znacznie większe i wynoszą ok. 2 mln t/r. Zakłady nawozowe produkujące nawozową saletrę amonową nie posiadają z reguły budynków magazynowych przeznaczonych do magazynowania saletry, co stwarza okresowo poważne problemy logistyczne, szczególnie w okresie zimowym. Brak możliwości magazynowania produktu może wymusić ograniczenie lub nawet wstrzymanie produkcji. Celem pracy było określenie zasad bezpiecznego magazynowania znacznych ilości nawozowej saletry amonowej bez pogarszania jej jakości. Omówiono przepisy prawne oraz zasady i zalecenia obowiązujące w Polsce oraz na świecie dotyczące magazynowania tego nawozu. Znaczna liczba poważnych katastrof z udziałem nawozowego azotanu amonu w historii (ostatnia 17 kwietnia 2013 r. w West w Teksasie, USA) świadczy o tym, że zagrożenie bezpieczeństwa podczas jego magazynowania jest realne. Obowiązujące akty prawne dotyczące magazynowania saletry amonowej W prawie krajowym zawarto 2 akty prawne i 1 akt normatywny dotyczące magazynowania saletry amonowej2-4).Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy2) określa ogólne wymagania dla magazynów nawozów oraz określa zasady magazynowania nawozów mineralnych. Powinny być one składowane w magazynie w[...]

Evaluation of methods used for determination of functional properties of fertilizers. Ocena metod badań własności użytkowych nawozów


  A review, with 10 refs., and an evaluation of methods for detn. of fertilizer grain size distribution and shape, compression strength, ability to caking and ageing, hygroscopicity, d., viscosity, crystn. temp., oil absorbability, and explosion hazards. Przedstawiono nowe metody badawcze stosowane do oceny właściwości fizykochemicznych i użytkowych produktów nawozowych wytwarzanych w skali przemysłowej oraz produktów wytwarzanych w skali laboratoryjnej i półtechnicznej. Przedstawiono też sposoby oceny właściwości półproduktów, pozwalające na dobór optymalnych parametrów technologicznych. Metody oceny jakości produktów nawozowych były niejednokrotnie publikowane oraz dyskutowane na wielu konferencjach naukowych o tematyce technologicznej i agrochemicznej. Problem jakości wyrobów nawozowych jest bardzo istotnym zagadnieniem z punktu widzenia zarówno ich producentów, dystrybutorów, jak i użytkowników. Stąd też, konieczne jest zwracanie szczególnej uwagi na właściwości użytkowe produktów nawozowych oraz na stosowane do tego celu metody badawcze. W Instytucie Nawozów Sztucznych (INS) oraz w Instytucie Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej (ITNiNM PWr) niejednokrotnie dokonywano porównywań i oceny produktów nawozowych dostępnych na rynku polskim. Sytuacja w branży nawozowej w Kraju, (wyższa podaż niż popyt), zmusza producentów do ciągłego szukania nowych rozwiązań technologicznych oraz dbałość o ciągłą poprawę jakości oferowanych produktów. Jakość każdego nawozu mineralnego, to zespół cech określających jego właściwości użytkowe, odróżniające go od innych wyrobów tego typu i określających jego zachowanie od chwili wytworzenia do użycia1). Do oceny jakości nawozów służą kryteria, ujęte najczęściej w normach dotyczących całych grup nawozów lub pojedynczych wyrobów przemysłu nawozowego i przemysłów pokrewnych. Nie obejmują one jednak wszystkich istotnych dla użytkowników właściwości nawozów. Istni[...]

Preparation and evaluation of the quality of granulated phosphate fertilizers based on microbiologically activated renewable sources of phosphorus Otrzymywanie oraz ocena jakości granulowanych nawozów fosforowych na bazie aktywowanych mikrobiologicznie odnawialnych źródeł fosforu DOI:10.15199/62.2015.3.18


  Microbiologically activated ash from the incineration of sewage sludge and bones from the poultry industry were used for prepn. P-contg. granulated fertilizers in a drum granulator. The fertilizers were tested for physicochem. and mech. properties. The fertilizers based on poultry bones showed nonsatisfactory mech. strength and the lowest content of NH4 citrate-sol. P2O5. Przedstawiono wyniki prac nad otrzymywaniem granulowanych nawozów fosforowych na bazie mikrobiologicznie aktywowanych popiołów ze spalania osadów ściekowych oraz kości z przemysłu drobiarskiego. Nawozy zostały otrzymane w granulatorze bębnowym, a następnie poddane badaniom właściwości fizykochemicznych, na podstawie których oceniono jakość otrzymanych granulatów oraz wyznaczono kierunki dalszych prac nad otrzymaniem granulowanych nawozów fosforowych na bazie mikrobiologicznie aktywowanych odnawialnych źródeł fosforu. Produkty o właściwościach funkcjonalnych, zawierające związki odżywcze pozyskiwane ze źródeł naturalnych, a nie będące produktami syntezy chemicznej są coraz bardziej poszukiwane przez konsumentów1). Podstawowym surowcem nieodnawialnym do produkcji nawozów fosforowych są fosforyty. Ze środowiskowego punktu widzenia, dochodzi tu do pobrania fosforu z rudy (fosforyty, apatyty) i skutecznego rozproszenia go w środowisku w wyniku gospodarki rolnej2). Nie ma substytutu fosforu, ale jednocześnie fosfor po "zużyciu" nie znika i może być poddany recyklingowi. Jednocześnie obserwuje się ciągle rosnące zapotrzebowanie na nawozy fosforowe (tabela 1). Stąd istotne stały się próby pozyskania fosforu z odnawialnych źródeł, którymi mogą być różne materiały odpadowe, takie jak odpady kostne, ości i popiół ze spalania biomasy z oczyszczalni ścieków4). Jedną z możliwości stanowi wykorzystanie naturalnej zdolności niektórych mikroorganizmów (bakterii i grzybów) do solubilizacji fosforanów2). Efektywność procesów uaktywnienia (solubilizacji) 354 94/3(2015) Dr [...]

Evaluation of ammonia losses from fertilizers modified by urease inhibitors Ocena strat amoniaku z nawozów modyfikowanych inhibitorami ureazy DOI:10.15199/62.2015.5.27


  Com. BuNHP(S)(NH2)2 urease inhibitor was added to 3 com. and 2 exptl. fertilizers to study NH3 evolution from soil for 7 days. The retardation of NH3 losses was 82-87% in all cases when compared to the control group (without ihibitor). Przedstawiono wyniki badań podatności nawozów zawierających jon amidowy do utraty azotu w formie gazowego amoniaku. Badaniom poddano zarówno nawozy już obecne na rynku (mocznik, RSM, Pulaska), jak i opracowane oraz testowo wyprodukowane przez Zakład Nawozów Instytutu Nowych Syntez Chemicznych (USP oraz saletromocznik). Stwierdzono, że chemiczne wiązanie mocznika poprzez wiązania koordynacyjne nie ma znaczącego wpływu na odporność jonu amidowego na przemianę w jon amonowy pod wpływem ureazy. Dodatek komercyjnego inhibitora ureazy zahamował aktywność tego enzymu i znacząco ograniczył emisję gazową amoniaku ze wszystkich badanych nawozów. Emisja azotu do atmosfery z rolnictwa ma dwa główne źródła: stosowanie nawozów mineralnych i produkcja zwierzęca. Bilans azotu pochodzącego z produkcji zwierzęcej w Polsce to 666 tys. t azotu rocznie1). Straty gazowe NH3 wynoszą 10-25%, co stanowi 67-166 tys. t/r. Wielkość zużycia mocznika w nawozach mineralnych wyniosła wg IFA w 2014 r. 1,5 mln t. Według danych Grupy Azoty w 2013 r. wyprodukowano w Polsce 2 021 tys. t, a w 2014 r. 2 136 tys. t mocznika (w tym zużytego na wytworzenie RSM, innych nawozów zawierających azot amidowy oraz żywic)1). Średnie straty gazowe NH3 z nawozów azotowych wynoszą 20%2, 3). Dotyczą one głównie mocznika i nawozów z jego dodatkiem. Dla mocznika i nawozów ty[...]

 Strona 1