Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Sitkowski"

Do Redakcji "Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego"

Czytaj za darmo! »

Sprostowanie na temat artykułu "Znaczenie twardości ziarna dla procesu jego przygotowania do przemiału" - "Przegląd Zbożowo-Młynarski" nr 1/2007, str. 14. Proszę o sprostowanie danych zawartych w ww. artykule, dotyczących dwóch zdjęć ziarna. W artykule podano mylne dane, które mogą Czytelników wprowadzać w błąd. Zamieszczono dwa zdjęcia ziarna, w opisie których podano: - "Rysunki 1 i 2 [...]

Ocena wartości przemiałowej ziarna pszenicy

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiona została problematyka dotycząca wartości przemiałowej ziarna pszenicy: jak należy ją prawidłowo rozumieć, jakie ma znaczenie dla przetwórstwa na mąkę oraz jak prawidłowo ją oznaczać. Problem ten leży u podstaw zapewnienia młynarstwu najbardziej odpowiedniego surowca do przemiału na mąkę. Technologiczne i ekonomiczne wyniki przemiału zależą od własności przemiałowych ziarna. Poszczególne cechy jakościowe ziarna decydują o tym, jaki zostanie osiągnięty wyciąg mąki z przemiału oraz jakiej jakości będzie uzyskana mąka. Oprócz cech jakościowych określających przydatność mąki do dalszego przetwórstwa, dla młynarza najważniejszą sprawą jest określenie jakości mąki z punktu widzenia możliwości uzyskania jak największego zysku z przemiału. Cechy te to biel mąki i sko[...]

Wyciąg mąki i sposoby jego wyliczenia, czyli czy zawsze jesteśmy pewni prawidłowej oceny pracy naszego młyna

Czytaj za darmo! »

Wiadomo, że w technologii młynarskiej wskaźnik wyciągu mąki jest podstawowym instrumentem nadzoru i kontroli prawidłowości prowadzenia przemiału, uzyskiwanych wyników technologicznych i ekonomicznych. O znaczeniu oceny wartości przemiałowej ziarna pszenicy na podstawie wyciągu mąki pisałem w numerze 4/2010 "Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego". Aby mieć możliwość prawidłowej kontroli pracy młyna oraz uzyskania maksymalnie możliwych efektów ekonomicznych, musimy koniecznie kontrolować wyniki przemiału za pomocą wskaźnika wyciągu mąki. Definicja pojęcia wyciągu mąki jest właściwie bardzo prosta - wyciąg mąki jest wskaźnikiem, który pokazuje nam ilość uzyskanej mąki z przerabianego ziarna. W ten sposób wyciąg obliczamy w procentach, określając stosunkiem masy uzyskanej mąki do masy ziarna, z którego mąka została wyprodukowana. Do tej pory jest wszystko bardzo proste. Jeżeli chodzi o masę uzyskanej mąki, to nie ma z tym żadnego problemu. Sytuacja komplikuje się dopiero w przypadku określenia masy ziarna, która posłużyć ma do wyliczenia wyciągu mąki. Z tego powodu mogą pojawić się różne nieporozumienia w ocenie wielkości wyciągu i technologicznej efektywności pracy młyna. Ze względu na masę ziarna, która służy do wyliczenia wyciągu mąki, możemy mieć kilka sposobów określania wyciągu mąki uzyskanej w młynie. Problem rozróżnienia sposobu wyliczania wyciągu ma istotne praktyczne znaczenie, szczególnie przy porównywaniu wyciągu w różnych młynach i przedsiębiorstwach, aby mieć właściwą orientację przy porównaniu, czy nasze młyny pracują lepiej od młynów konkurencji, czy zastosowana technologia w danym młynie jest lepsza od technologii w innym młynie, czy dana firma budowy młynów oferuje nam lepszą technologię w porównaniu z inną firmą. Często możemy nieświadomie popełnić błąd w porównaniu wielkości wyciągu, a tym samym wyciągnąć niewłaściwe wnioski, jeżeli porównujemy tylko bezwzględną wielkość wskaźnika, bez znajomości stosowanej metodyki [...]

Odpowiedź na polemikę z Panem Witoldem Brzezińskim

Czytaj za darmo! »

Na samym wstępie odpowiedzi na pismo Pana Witolda Brzezińskiego pragnę zaznaczyć, że moim celem przy pisaniu omawianego artykułu nie było puste krytykanctwo ani chęć umniejszenia roli instytucji takiej jak COBORU w zagadnieniu oceny odmian. Moim celem było uświadomienie potrzeb młynarstwa, które traktowane jest, przynajmniej przez część środowiska hodowców, instrumentalnie i mechanistycznie, sprowadzone bez mała do roli "przemiału w młynku do kawy". Nieporozumienie w uwagach mojego szanownego oponenta, Pana W. Brzezińskiego, wynika przede wszystkim z odmiennego stosunku do pojęcia oceny własności technologicznych odmian ziarna oraz braku rozróżnienia faktu, że tak naprawdę mówimy o zupełnie innych zagadnieniach. Dla Pana Brzezińskiego ocena odmian wiąże się wyłącznie z oceną wartości wypiekowej. Inaczej mówiąc, ocena wartości wypiekowej pszenic polega na ocenie własności mąki otrzymanej z ziarna przemielonego w młynie laboratoryjnym. Z tego punktu widzenia mój oponent ma rację w twierdzeniu, że w tym przypadku zawartość popiołu nie jest[...]

Metodyka oceny wartości przemiałowej ziarna na podstawie wyników przemiału laboratoryjnego


  Wartość przemiałowa ziarna związana jest z potencjalną możliwością uzyskania z przemiału handlowego w młynie przemysłowym jak największego wyciągu mąki określonego typu. Wartość przemiałową ocenia się zazwyczaj wielkością wyciągu mąki jasnej typ 550. W tym miejscu należy się pewne wyjaśnienie dotyczące powyższego stwierdzenia. W przemiale handlowym ziarna na mąkę, produkcja mąki odbywa się według klasyfikacji na określony typ mąki. W ten sposób w przemiale ziarna dochodzi do utworzenia zależności między wyciągiem mąki a zawartością popiołu w mące. Ta zależność jest podstawą organizacji handlowego przemiału ziarna na mąkę w młynach przemysłowych. Przypomnienie tego truizmu w tym miejscu jest bardzo ważne dla zrozumienia zależności, które powinny wystąpić między przemiałem laboratoryjnym a przemysłowym. Wyjaśnienie poniżej. Bezpośrednią metodą oceny wartości przemiałowej ziarna jest doświadczalny przemiał laboratoryjny. Przemiał ten powinien być wykonywany za pomocą określonego typu młyna, z zachowaniem powtarzalnej metodyki. Najlepszym młynem laboratoryjnych do tego celu jest znajdujący się na wyposażeniu niektórych ośrodków badawczych w kraju młyn typ MLU 202. Jedną z przyczyn nieporozumienia na temat oceny wartości przemiałowej ziarna jest traktowanie młyna laboratoryjnego jako prostego urządzenia do uzyskiwania mąki tylko do dalszej oceny własności wypiekowych. Takie przeznaczenie młyna w warunkach laboratoryjnych oceny jakości ziarna widziane j[...]

 Strona 1