Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW LACH"

Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Żywcu po wykonanej rozbudowie i modernizacji


  W artykule przedstawiono ocenę efektywności oczyszczania ścieków w Żywcu po wykonanej rozbudowie i modernizacji. Na podstawie wyników badań fizykochemicznych ścieków surowych i oczyszczonych określono skuteczność zmniejszenia wybranych zanieczyszczeń ścieków. Analizie fizykochemicznej poddano następujące wskaźniki zanieczyszczeń: BZT5, ChZTCr, zawiesinę ogólną, azot ogólny oraz fosfor ogólny. Badania prowadzono od stycznia 2010 do listopada 2012 r. W pracy przedstawiono liczbę przekroczeń poszczególnych wskaźników w stosunku do wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dodatkowo przedstawiono ilość ścieków dopływającą do oczyszczalni w 2011 r. Na podstawie przeprowadzonej analizy badań stwierdzono następującą średnią skuteczność usuwania zanieczyszczeń: BZT5 - 97,72%, ChZTCr - 93,21%, zawiesina ogólna - 98,00%, azot ogólny - 81,33%, fosfor ogólny - 89,65%.Ścieki stanowią mieszaninę różnych mikroorganizmów oraz substancji niebezpiecznych, mogących przyczyniać się do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. Ze względu na pochodzenie prawo wodne [Prawo wodne 2001] wyróżnia następujące rodzaje ścieków: bytowe, przemysłowe, opadowe. Ścieki bytowe pochodzą z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych oraz terenów usługowych. Powstają w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych. Skład ścieków bytowych jest bardzo różnorodny [Królikowski 1994]. Zależy on m.in. od ilości zużywanej wody oraz od nawyków i przyzwyczajeń domowników. Wzrost liczby mieszkańców terenów wiejskich, jak również poprawiający się standard życia na wsi, skutkuje wzrostem ilości odprowadzanych ścieków. Na rys. 1 przedstawiono procentowy udział ludności wiejskie[...]

Problem zastosowania norm w budownictwie wodnym


  Stosowanie Polskich Norm w budownictwie wodnym jest dobrowolne? Tak wynika z podsumowania tego ważnego artykułu. Zachęcamy do refleksji i uwag. Problem bezpieczeństwa w budownictwie występuje od początku jego istnienia. Zgodnie z zasadami teorii bezpieczeństwa (Brandowski 1992, 2000) jedną z form jego kształtowania jest wydawanie odpowiednich przepisów prawnych. Stosowne zapisy można znaleźć w najstarszych zbiorach, nawet takich, jak Kodeks Hammurabiego (Murzewski 1970). Przepisy prawne, jak i ustawy, rozporządzenia i normy, tworzone są dla inżynierów, którzy projektują oraz wykonują budynki i budowle. Jednakże w wyjątkowych wypadkach o spełnieniu bądź niespełnieniu przepisów prawnych decyduje sąd. Powstaje problem czy rozumienie inżynierskie przepisów budowlanych pokrywa się z rozumieniem prawniczym. Przyjrzymy się temu zagadnieniu na przykładzie budownictwa hydrotechnicznego. ■ Przegląd przepisów prawnych Podstawowe przepisy prawne, jakie obowiązują przy budowie i przebudowie budowli hydrotechnicznych, zawarte są w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (DzU z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.). Na podstawie tejże ustawy minister środowiska wydał w dniu 20 kwietnia 2007 r. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (DzU 2007 r. Nr 86, poz. 579) - zwane dalej Rozporządzeniem. Załącznik nr 1 do cytowanego Rozporządzenia zawiera wykaz dwudziestu jeden Polskich Norm przywołanych w Rozporządzeniu. Są to następujące normy: 1. PN-82/B-02000 Obciążenia budowli - Zasady ustalania wartości; 2. PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe; 3. PN-82/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe; 4. PN-80/B-02010/Az1:2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem; 5. PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem; [...]

 Strona 1