Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"mICHał oPYdo"

Procesy korozyjne elementów wykonanych ze stali 16Mo3 eksploatowanych w kotłach fluidalnych


  Branża energetyczna dąży do zwiększania mocy swoich jednostek celem sprostania zapotrzebowania na rosnący popyt na energię elektryczną. Jednoczesne starania o ograniczenie emisji szkodliwych produktów procesu spalania skutkują między innymi poszukiwaniem alternatywnych paliw. W związku z powyższym wiele elektrowni w Polsce wykorzystuje technologie współspalania węgla i biomasy, co często prowadzi do awarii z racji przyspieszonej degradacji elementów ogrzewalnych kotła. W pracy przedstawiono wpływ współspalania biomasy na stal kotłową 16Mo3. The power industry tends to increase the power of units order to capable to demand for the growing demand for electricity. Simultaneous efforts to reduce emissions of harmful products of combustion process to effect, among others, searching for alternative fuels. Therefore, many power plants in Poland use the technology of co-firing coal and biomass which often leads to accelerated failure. The paper presents influence co-firing biomass on boiler steel 16Mo3. Słowa kluczowe: biomasa, współspalanie, stal kotłowa, energetyka Key words: biomass, co-firing, boiler steel, power industry.1. Wprowadzenie. Zgodnie z Dyrektywą Unijną nr 2009/28/WE udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii (energia elektryczna, ogrzewanie, chłodzenie, transport) do 2020 roku, powinien kształtować się na poziomie 20%. Ustalono cele strategiczne dla każdego z państw członkowskich (projekt Dyrektywy UE 2008/0016) - dla Polski w wysokości 15%. Zastosowanie biomasy, jako alternatywy dla paliw kopalnych niesie ze sobą szereg korzyści, między innymi [1÷4]: - "zerowy" bilans emisji CO2, ponieważ pod- czas procesu spalania biomasy do atmosfery emito- wana jest taka ilość CO2, jaką roślina przetworzyła w trakcie procesu fotosyntezy; - zmniejszenie emisji SO2, spowodowane mnie[...]

Analiza wpływu współspalania biomasy na stan powierzchniowy stali kotłowej K18


  Spalanie i współspalanie biomasy jest atrakcyjne ze względu na stosunkowo niskie koszty produkcji energii, w porównaniu z innymi od- nawialnymi źródłami energii oraz niską emisję zanieczyszczeń. Technologia użytkowania biomasy wymaga jednak doboru odpowiedniego sposobu spalania ze względu na jej odmienny skład w porównaniu z paliwami konwencjonalnymi. Biomasa spalana osobno lub w mieszani- nie z węglem, stwarza szereg problemów techniczno-eksploatacyjnych. Przedmiotem badań była analiza strukturalna warstw powstałych po procesie współspalania węgla z biomasą pochodzenia roślinnego. Analiza wykazała, że po 3 miesiącach ekspozycji stali K18 w warunkach współspalania grubość warstwy tlenkowej oraz warstwy popiołowej wyniosła odpowiednio ok. 30 μm oraz ok. 70 μm. Warstwy te różniły się od siebie morfologią, porowatością oraz składem chemicznym. Incineration and co-firing biomass is attractive because of relatively low production costs, compared with other renewable energy sources and low emissions. Technology for the use of biomass, however, requires that an adequate method of burning due to its different composition as compared to conventional fuels. Biomass combusted separately or in combination with carbon, it creates a number of technical and operational problems. The research was to analyze the structural layers formed after co-firing coal with biomass of vegetable origin. The analysis showed that after 3 months of exposure in a steel K18 co-thick oxide layer and a layer of fly ash amounted to about 30 microns and about 70 microns. These layers are different from each other morphology, porosity and chemical composition. Słowa kluczowe: kotły energetyczne, biomasa, współspalanie biomasy, stale kotłowe Key words: power boilers, biomass, biomass co-firing, boiler steels.1. Wprowadzenie. Wymogi zachowania bez- pieczeństwa energetycznego oraz obniżenia kosztów produkcji energii elektrycznej każą sięgać po paliwa alternatywne (biomasę[...]

Charakterystyka nierdzewnych stali 304L + 434L spiekanych w atmosferze zdysocjowanego amoniaku


  W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostrukturalnych, oraz podstawowych właściwości spiekanych stali odpornych na korozję 304L+434L. Wykazano, że wraz ze wzrostem zawartości proszku stali ferrytycznej badane stale posiadają wyższą twardość, porowatość ulega obniżeniu, a gęstość wzrasta nieznacznie. W mikrostrukturze stwierdzono obecność austenitu oraz fazy iglastej, będącej mieszaniną martenzytu i ferrytu. The paper presents results of microstructural and basic properties investigations of sintered stainless steels 304L+434L. It has been demonstrated that the higher content of ferritic steel powder was used, the higher hardness, lower porosity and slightly higher densification were obtained in final sinters. In the microstructures austenite and mixture of ferrite and martensite were revealed. Słowa kluczowe: metalurgia proszków, spiekane stale odporne na korozję Key words: powder metallurgy, sintered duplex stainless steels.Wprowadzenie. Stale duplex stanowią "najmłod- szą" grupę materiałów spośród spiekanych stali od- pornych na korozję, a ich praktyczne wykorzystanie jest wciąż mało znane. Metoda metalurgii proszków umożliwia modyfikację składu chemicznego w bardzo szerokim zakresie [1], co pozwala wytwarzać spieki dwufazowe o właściwościach zbliżonych do stali au- stenitycznych lub ferrytycznych od lat stosowanych m.in. w przemyśle motoryzacyjnym. Stwarza to realne szanse na zwiększenie możliwości aplikacyjnych spie- kanych stali duplex. Wytwarzanie spiekanych stali duplex realizowane jest za pośrednictwem jednej z trzech metod: spiekanie proszku stopowego o odpowiednim składzie chemicznym; spiekanie mieszaniny proszków stali austenitycznej, ferrytycznej lub martenzytycznej z pierwiastkami destabilizującymi fazę wyjściową, co prowadzi do uformowania dwufazowej mikrostruktury; spiekanie mieszaniny proszków stali ferrytycznej i austenitycznej w założonych proporcjach [2, 3]. Oprócz składu chemicz[...]

 Strona 1