Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Rozmanowski"

Wpływ procesu eksfoliacji na właściwości elektrochemiczne NiCl2-FeCl3-IZG


  Otrzymany metodą soli stopionych podwójny interkalacyjny związek grafitu z chlorkiem niklu- (II) i chlorkiem żelaza(III) (NiCl2-FeCl3-IZG) poddano procesom eksfoliacji chemicznej i elektrochemicznej. Morfologię, strukturę krystaliczną i skład chemiczny otrzymanych kompozytów zbadano metodami SEM, XRD i EDS, a właściwości elektrochemiczne określono metodą woltamperometrii cyklicznej. Procesy eksfoliacji spowodowały wzrost aktywności elektrochemicznej elektrod jako efekt zmian w chemicznym składzie interkalatów i ich dużego rozproszenia w matrycy grafitowej o rozwiniętej powierzchni właściwej. Wykazano, że podczas polaryzacji katodowej dochodzi do wtórnej eksfoliacji wywołanej sorpcją wodoru, który ulega desorpcji podczas następczej polaryzacji anodowej. Graphite was intercalated with NiCl2 and FeCl3 (8:2) by heating at 450°C for 72 h. The intercalated graphite (3:1) was studied for chem. and electrochem. exfoliation under treatment with H2O2 and H2 sorption/desorption, resp. The exfoliation resulted in an increase in electrochem. activity of intercalated graphite electrodes. Their cathodic polarization resulted in a sec. exfoliation by action of absorbed H2 which underwent desorption during the subsequent anodic polarization. Ze względu na coraz większe wymagania stawiane współczesnym materiałom wykorzystywanym jako katalizatory w licznych procesach chemicznych i elektrochemicznych trwają ciągłe poszukiwania nowych rozwiązań pozwalających na osiągnięcie wysokiej aktywności katalitycznej tych układów przy zachowaniu relatywnie niskich kosztów. Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie materiałów kompozytowych składających się z fazy rozproszonej w postaci materiału aktywnego (katalizatora) oraz nośnika (matrycy) kompozytowej, Politechnika Poznańska Jan M. Skowroński*, Tomasz Rozmanowski Wpływ procesu eksfoliacji na właściwości elektrochemiczne NiCl2-FeCl3-IZG Effect of exfoliation on electrochemical properties of the NiCl[...]

Improvement of the discharge capacity of cathodic mixture used in zinc-carbon cells by high-energy ball milling with expanded graphite additive Polepszenie pojemności rozładowania materiału katodowego stosowanego w ogniwach cynkowo-węglowych w wyniku wysokoenergetycznego mielenia z dodatkiem ekspandowanego grafitu DOI:10.12916/przemchem.2014.697


  The black mass recycled from waste Zn-C cells and admixed with expanded graphite was high-energy ball milled to improve the discharge capacity of cathode mixts. The capacity increased along with time of milling according to the measurements carried out at const. c. d. 10 and 25 mA/g. Przeprowadzono badania elektrochemiczne z zastosowaniem metody galwanostatycznej. Wykazano, że proces wysokoenergetycznego mielenia masy czarnej pochodzącej z recyklingu zużytych ogniw cynkowo-węglowych z dodatkiem ekspandowanego grafitu przyczynia się do wzrostu pojemności rozładowania badanych mieszanek katodowych. Na podstawie wyników uzyskanych w trakcie rozładowania badanych materiałów prądem o stałych gęstościach wynoszących 10 i 25 mA/g stwierdzono, że pojemność właściwa wzrasta wraz z wydłużaniem czasu mielenia.Ogniwa cynkowo-węglowe (kwasowe cynkowo-manganowe) znane są od blisko 150 lat i zaliczane do najpopularniejszych ogniw pierwotnych obecnych na światowym rynku1, 2). Zbudowane są z anody cynkowej i katody w postaci ditlenku manganu zmieszanego z sadzą węglową, kolektora węglowego i elektrolitu z chlorkiem cynku (ogniwo heavy duty) lub chlorkiem amonu (ogniwo Leclanché)3). Jednym ze sposobów polepszenia parametrów eksploatacyjnych ogniw cynkowo-węglowych jest modyfikacja ich budowy lub składu mieszaniny katodowej. Przykładem są prace nad modyfikacją ogniwa poprzez zastosowanie alternatywnych kolektorów prądowych np. porowatego węgla szklistego RVC (reticulated vitreous carbon)4). W odróżnieniu od tradycyjnego grafitowego kolektora prądowego RVC wypełnia całą przestrzeń katodową baterii. Po wprowadzeniu do porów RVC masy elektrodowej otrzymano ogniwo, składające się z dużej liczby cel ("oczek") stanowiących pory RVC. W przypadku baterii o rozmiarze R6 i porowatości RVC 20 ppi (pores per inch) ilość tych porów wynosi ok. 800. Nowatorskie rozwiązanie konstrukcyjne sprawia, że zachodzenie niekorzystnych procesów w trakcie pracy bateri[...]

Effect of high-energy ball milling on the performance of cathodic mixture used in zinc-carbon cells Wpływ wysokoenergetycznego mielenia na parametry eksploatacyjne materiału katodowego stosowanego w ogniwach cynkowo-węglowych DOI:10.12916/przemchem.2014.701


  The black mass recycled from waste Zn-C cells was high- -energy ball milled to study mechanism and improve the kinetics and discharge capacity of cathode mixts. The optimum milling time was 3 h according to measurements carried out at const. c. d. 10 and 25 mA/g. Przeprowadzono badania elektrochemiczne, z zastosowaniem metody woltamperometrii cyklicznej oraz pomiarów galwanostatycznych masy czarnej pochodzącej z recyklingu zużytych ogniw cynkowo-węglowych. Wykazano, że proces wysokoenergetycznego mielenia wpływa na mechanizm reakcji oraz poprawia kinetykę procesu i pojemność rozładowania badanych mieszanek katodowych. Na podstawie wyników uzyskanych w trakcie rozładowania badanych materiałów prądem o stałych gęstościach wynoszących 10 i 25 mA/g stwierdzono, że optymalny czas mielenia wynosi 3 h. Rozwój cywilizacyjny generuje nieustanny wzrost zapotrzebowania na różnego typu ogniwa galwaniczne1). Zużyte ogniwa stanowią narastający problem ekologiczny przede wszystkim ze względu na zawartość metali, których obecność powoduje, że zalicza się je do odpadów niebezpiecznych. Koszt bezpiecznego unieszkodliwiania takich odpadów jest stosunkowo wysoki z powodu ich dużej ilości i ograniczonej pojemności składowisk. W związku z powyższym konieczne staje się opracowanie technologii recyklingu tych materiałów w celu minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów2-7). Zastąpienie, podczas produkcji ogniw, materiałów wyjściowych produktami pochodzącymi z recyklingu zmniejszy zarówno koszty produkcji, jak i zużycie surowców oraz pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska8). Jednymi z powszechnie stosowanych ogniw są ogniwa cynkowo-manganowe. Zbudowane są z anody cynkowej i katody w postaci ditlenku manganu zmieszanego z sadzą, kolektora węglowego i elektrolitu z chlorkiem cynku (ogniwo heavy duty) lub chlorkiem amonu (ogniwo Leclanché). Prowadzono badania mające na celu poprawę właściwości ogniw cynkowo-węglowych przez zastosowanie dodatku, do[...]

Reinterkalacja i reeksfoliacja interkalacyjnego związku grafitu z kwasem azotowym DOI:10.15199/62.2018.12.6


  Z uwagi na warstwową strukturę grafitu w jego przestrzenie międzywarstwowe jako interkalaty można wprowadzać jony, atomy lub cząsteczki. Dochodzi wówczas do wytworzenia wiązania jonowego pomiędzy grafitem a interkalatem. Otrzymany produkt jest nazywany interkalacyjnym związkiem grafitu (IZG)1). IZG jest najczęściej otrzymywany metodami chemicznymi1, 2), elektrochemicznymi3) lub fotochemicznymi4). Stadium interkalacji n jest wielkością charakteryzującą IZG pod kątem ilości i rozmieszczenia interkalatu w obrębie łuski grafitu. Definiowane jest ono jako liczba warstw grafenowych przedzielająca dwie sąsiednie warstwy interkalatu1). Termiczna obróbka IZG może prowadzić do gwałtownego usunięcia interkalatu lub produktów jego termicznego rozkładu z przestrzeni międzywarstwowych grafitu. Gwałtowny charakter tego procesu sprawia, że w jego trakcie dochodzi do mniejszego lub większego niszczenia krystalicznej struktury grafitu i rozseparowania warstw grafenowych5). Powstaje eksfoliowany grafit, który charakteryzuje się rozwiniętą powierzchnią właściwą, małą gęstością, dużą odpornością termiczną i chemiczną oraz dobrym przewodnictwem elektrycznym i cieplnym. Właściwości fizykochemiczne EG umożliwiają jego wykorzystanie w wielu dziedzinach, np. w produkcji elastycznych folii grafitowych6), jako sorbentu olejów7) oraz wypełniacza w produkcji polimerów8). W literaturze można znaleźć doniesienia na temat interkalacji w eksfoliowany grafit. Proces taki może prowadzić do otrzymania reinterkalowanego eksfoliowanego grafitu (re-IEG)9-11). Interkalacja jest prowadzona głównie metodami chemicznymi10, 12). Podczas procesu interkalat wnika w wolne przestrzenie międzywarstowe częściowo już zdeformowanej struktury grafitowej. Można zatem założyć, że skala procesu reinterkalacji zależy od stopnia zachowanej uporządkowanej struktury grafitowej w obrębie eksfoliowanego grafitu. Otrzymany re-IEG można poddać termicznej eksfoliacji prowadzącej do większej [...]

 Strona 1