Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA PIĘTA"

Zmiany trofii wód zbiornika Goczałkowice w latach 1956-2009


  Zbiornik Goczałkowice stanowi źródło zaopatrzenia ludności w wodę, dlatego konieczne jest badanie jego trofii, czyli żyzności zbiornika. Na podstawie indeksów Carslona: fosforowego i chlorofilowego, wykazano, że do lat 80. zbiornik był mezotroficzny, a po 1980 r. stał się eutroficzny. Klasyfikacja trofii wód zbiornika Goczałkowice - określona metodą Vollenweidera poprzez średnie stężenie fosforu ogólnego w okresie cyrkulacji wiosennej, na podstawie stężeń fosforanów i związków azotu oraz metodą jakościową - również potwierdza, że w latach 90. zbiornik Goczałkowice należał do eutroficznych. Analizując indeks chlorofilowy Carslona zauważono, ze trofia zbiornika w ostatnich latach znacząco spadła, co świadczy o poprawie jakości wód zbiornika Goczałkowice. Terminem trofia wód określa się produktywność biologiczną zbiorników wodnych. Pojęciem tym nazywa się także zespół czynników środowiskowych decydujących o żyzności zbiornika wodnego. Najczęściej trofię zbiornika utożsamia się z zawartością biogenów w wodzie i zdeponowanych w osadach dennych [21]. Dopływ pierwiastków biogennych do zbiorników zaporowych początkowo powoduje umiarkowany wzrost produkcji biologicznej, jednak z czasem sprzyja masowemu rozwojowi fitoplanktonu, w tym sinic [18]. Nadmierny rozwój fitoplanktonu powoduje wzrost, a następnie spadek stężenia tlenu w wodzie [10, 27], co w konsekwencji prowadzi do tego, że taka woda ma nieprzyjemny zapach 280 Gospodarka Wodna nr 7/2011 spowodowane dop.ywem sk.adnikow mineralnych i materii organicznej zasilaj.cymi zbiornik dop.ywami. Wraz ze wzrostem trofii wod zaczyna rownolegle wzrasta. ilo.. glonow, ktore z czasem tworz. coroczne zakwity wody. W tym etapie cz.sto grup. dominuj.c. w okresie letnich zakwitow s. sinice. Czwarty etap w zbiorniku Gocza.kowice trwa od po.owy lat siedemdziesi.tych [13] (b.d. osiemdziesi.tych [14]) a. do tej pory. ˇ Flora i fauna zbiornika na przestrzeni lat W pierwszyc[...]

Biogeny w wodach dopływających do zbiornika Goczałkowice

Czytaj za darmo! »

Biogeny w wodach dopływających do zbiornika Goczałkowice są głównie pochodzenia antropogenicznego. Źródłami zanieczyszczeń są ścieki bytowe i gospodarcze z terenów nieskanalizowanych, spływy z terenów rolniczych, wody z kompleksu stawów rybnych hodowlanych oraz ścieki przemysłowe. W artykule przeanalizowano stężenia biogenów w wodach dopływających do zbiornika oraz ładunki biogenów dostarczane wraz z wodami do zbiornika w latach 1998-2009. Zauważono, że średnie stężenia czterech z pięciu analizowanych biogenów były najniższe w wodach Wisły. Jednak obserwując ładunki zanieczyszczeń dostarczane do zbiornika Goczłkowice stwierdzono, że ponad połowa ładunków zanieczyszczeń jest dostarczana do zbiornika wraz z wodami Wisły. Wykorzystując hierarchiczną analizę skupień wykazano, że dopływy zbiornika Goczłkowice można podzielić na dwie grupy: jedną stanowią rzeki Wisła i Bajerka, natomiast drugą wszystkie przepompownie, wśród których najbardziej podobne charakterystyki mają Zarzecze i Frelichów. Biogeny dostarczane wraz z wodami dopływów mają ogromny wpływ na jakość wód w zbiorniku Goczałkowice, należy zatem zadbać o jakość wód w dopływach.Biogeny to pierwiastki chemiczne wchodzące w skład organizmów, niezbędne do ich budowy i prawidłowego funkcjonowania [17]. Te, które stanowią co najmniej kilka procent suchej masy organizmu, są nazywane makroelementami, np. węgiel, azot, fosfor, żelazo, mangan, sód, potas. Pierwiastki biogenne mogą być przyczyną wzrostu trofii, czyli zasobności wód w substancje odżywcze [7], a w konsekwencji powodować eutrofizację wód. Zjawisko to jest bardzo niekorzystne, gdyż jest przyczyną masowego rozwoju glonów i sinic, i w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia stężenia tlenu w wodzie, zmian właściwości fizycznych wód takich, jak barwa i zapach, oraz wprowadzania do wód substancji toksycznych, głównie w czasie zakwitu sinic [5, 18]. Ponadto zjawisko eutrofizacji utrudnia proces uzdatniania w[...]

 Strona 1