Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Piotr DĘBIEC"

Zorientowane na studenta nauczanie podstaw techniki cyfrowej DOI:10.15199/48.2018.09.28

Czytaj za darmo! »

W nauczaniu przedmiotów podstawowych mamy często do czynienia z przeładowaniem treściami oraz relatywnie małą liczbą godzin zajęć. Dotyczy to szczególnie wykładów, które z tych powodów są prowadzone pośpiesznie w formie prezentacji slajdów przerywanej krótkimi sesjami pytań i odpowiedzi. Takie podejście do zajęć rzadko przynosi zakładane efekty kształcenia [1]. Studenci mają obecnie swobodny dostęp do materiałów wykładowych i oczekują od nauczycieli zajęć interesujących, na których są w stanie zrozumieć prezentowane zagadnienia i nabyć praktyczne umiejętności. Niestety, kiedy te nowe oczekiwania spotykają się z niezmiennym od lat, tradycyjnym sposobem przekazywania wiedzy, studenci szybko tracą zainteresowanie przedmiotem i motywację do nauki. W wykładach uczestniczy mała liczba słuchaczy, z których pewna część, w sposób dyskretny, choć zauważalny, zajmuje się obsługą telefonów komórkowych, tabletów czy laptopów w celach nie związanych z nauką przedmiotu. Takie postawy są krytykowane przez wielu wykładowców, którzy obwiniają studentów za brak zainteresowania nauką, bierność czy nieprzygotowanie do zajęć. Część nauczycieli próbuje motywować studentów poprzez częste i surowe ocenianie, inni obniżają wymagania nie chcąc poświęcać wiele dodatkowego czasu biernym studentom. W obu przypadkach efekty kształcenia są złe, a poziom satysfakcji wykładowców i studentów niewielki lub żaden. Aby złagodzić ten problem, uczelnie, a także poszczególni nauczyciele, zaczynają wprowadzać nowe metody nauczania takie jak kształcenie na bazie problemu, (ang. Problem-Based Learning, PBL), uczenie myślenia projektowego (ang. Design Thinking, DT), czy też metodykę studium przypadku (ang. Case Teaching, CT). Wymienione metody nauczania jednakże nie są zalecane na pierwszych latach studiów [1]. Ponadto, aby je prawidłowo stosować pod względem metodycznym, nauczyciel powinien przejść odpowiednie kursy przygotowawcze oraz zmienić zasadniczo sposób pr[...]

Active Teaching and Learning as a Remedy for Engineering Education Problems DOI:10.15199/48.2019.11.01

Czytaj za darmo! »

Rapid development of information technologies has changed the way people communicate and function. When it comes to students, they use smartphones not only as a basic communication and entertainment tool, but also as a main source of knowledge. This source is available at any place and time, providing almost immediately the information needed in a compact and attractive form. Unfortunately, smartphones are increasingly used to do the assignments quickly and superficially, without understanding the concepts or problem solutions. For instance, the instructional videos and ready-made solutions available on the Internet allow to quickly "learn" the topic, "do" the project, or "solve" the problem. This surface learning phenomenon is very common, and teachers, as a gatekeepers, are helpless in enforcing a deeper understanding of the course material [1]-[2]. On the other hand, academic curricula are overloaded and cognitive requirements for engineering students are too high in relation to their skills and background. This causes the high dropout rate among the freshmen and promotes memorizing and rote learning. Another problem arises from a big change in student attitude toward lectures and lecturers. The todays’ net generation of students are more daring in showing dissatisfaction during classes. If at some point they do not understand the presented topic, they start talking to each other, playing games, sending e-mails, or napping. This students’ behavior is very annoying and stressful for teachers that devote a great amount of time and effort in preparation of classes. The author was experiencing this for a few years before he reviewed the scientific literature in search of a solution to the problem. An analysis of the research findings and own observations have changed his way of thinking about the role of teacher and student, and processes of teaching and learning. This in turn encouraged him to carry out experi[...]

Laboratorium dydaktyczne cyfrowych układów programowalnych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono innowacyjne laboratorium programowalnych układów cyfrowych zaprojektowane w Instytucie Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Wykonane płyty testowe układów CPLD umożliwiają szybkie opanowanie przez studentów technik projektowania układów cyfrowych z wykorzystaniem zarówno modułów standardowych jak i struktur programowalnych. Nowe laboratorium może być efektywnie wykorzystane w grupach o zróżnicowanym poziomie zaawansowania, również w technikach o profilu elektronicznym. Abstract. An innovative digital design laboratory is presented in the paper. The laboratory has been designed and implemented at the Institute of Electronics, Technical University of Lodz (IE TUL). Each lab board contains four separate CPLD chips. This allows for effective learning of both discrete and programmable design techniques. Instructor insights show that the new lab may be used in groups of different backgrounds in digital design, including pupils in secondary schools of electronics. (Laboratory of digital design with Programmable Logic Boards). Słowa kluczowe: projektowanie układów cyfrowych, układy programowalne, CPLD, laboratorium dydaktyczne. Keywords: digital design, programmable logic devices, CPLD, teaching laboratory. Wprowadzenie Rynek programowalnych układów logicznych (ang. Programmable Logic Devices, PLDs) w roku 2008 był najszybciej rozwijającym się sektorem półprzewodnikowych układów scalonych. Przewiduje się, że zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie implementacji systemów cyfrowych w strukturach FPGA (ang. Field Programmable Gate Array) i CPLD (ang. Complex Programmable Logic Device) będzie wzrastać w podobnym tempie [1]. Wychodząc naprzeciw tym trendom zdecydowano, że wszyscy studenci Politechniki Łódzkiej (PŁ) studiów pierwszego stopnia na kierunku "Elektronika i telekomunikacja" powinni posiadać praktyczne umiejętności projektowania takich systemów w stopniu co najmniej podstawowym. Realizacja tej decyzji wymaga[...]

A Networked Information Processing System for Student Mobility Support in European Higher Education Area

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje Student Connectivity Module (SCM), sieciowy system przetwarzania informacji wspomagający międzynarodową wymianę studencką. System został zrealizowany jako część projektu European Educational Connectivity Solution, wykonywanego w latach 2009- 2011 w ramach 7 EC Framework Programme. Omówiono architekturę i działanie systemu oraz wyniki testów prototypu przeprowadzonych przez grupę pracowników i studentów Politechniki Łódzkiej oraz Waterford Institute of Technology z Irlandii (Sieciowy system przetwarzania informacji do wspomagania wymiany studenckiej w Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej). Abstract. The paper describes Student Connectivity Module (SCM), a networked information processing system supporting student international exchange between European universities. The SCM was developed as a part of European Educational Connectivity Solution project under 7. EC Framework Programme. The SCM architecture and operation was presented along with trials of the prototype system performed by staff and students of Technical University of Lodz and Waterford Institute of Technology, Ireland. Słowa kluczowe: system informatyczny, międzynarodowa wymiana studencka, bezpieczna autoryzacja, karta elektroniczna. Keywords: information system, international student exchange, secure authorization, campus smart card. Introduction The aim of the Bologna Process is to create a European Higher Education Area (EHEA) based on international cooperation and academic exchange that is attractive to European students and staff (as well as to students and staff from other parts of the world). One of the ways to achieve this aim is to promote cooperation between European universities and to facilitate mobility of students, graduates and higher education staff. The student and teacher mobility is strongly supported by the Erasmus programme, being a part of EU’s Lifelong Learning Programme (LLP) [1]. The Erasmus actions include financial support [...]

 Strona 1