Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz MELLER"

Badania podatności do przeróbki plastycznej niskoołowiowych mosiądzów armaturowych DOI:10.15199/24.2018.9.2


  Wstęp. W obszarze stopów miedzi przeznaczonych do kucia jednym z najczęściej stosowanych materiałów są mosiądze ołowiowe. Związane jest to zarówno z zespołem właściwości materiałowych (dobra podatność do przeróbki plastycznej na gorąco, łatwość obróbki skrawaniem, relatywnie dobra odporność korozyjna), jak i stosunkowo niską ceną w porównaniu z innymi stopami miedzi. Najczęściej stosowanymi gatunkami w tej grupie materiałów są CW617N (CuZn40Pb2), CW614N (CuZn39Pb3), CW612N (CuZn39Pb2). Szerokie zastosowanie wyrobów kutych z tych mosiądzów obejmuje także wyroby armaturowe przeznaczone do kontaktu z wodą pitną [1, 2]. Istniejący od wielu lat trend stopniowego ograniczania stosowania wyrobów zawierających dodatek szkodliwych pierwiastków, w tym ołowiu, dotyczące różnych obszarów zastosowań (np. dyrektywy RoHS, WEEE), spowodowały istotny postęp także w zakresie obniżanie dopuszczalnej zawartości Pb w stopach miedzi. Przykładowo, obecnie według znowelizowanej RoHS2 dopuszczalna zawartość w stopach Cu na zastosowania objęte tą dyrektywą nie może przekraczać 4% Pb. W przypadku materiałów stosowanych na wyroby przeznaczone do kontaktu z wodą pitną (np. łączniki, wodomierze) istotne ograniczenia narzuca dyrektywa (DWD), ograniczająca (od 2013 r.) dopuszczalną zawartość ołowiu w wodzie do 10 μg/dcm3, co w sposób oczywisty wiąże się również z doborem odpowiednich materiałów w instalacjach wodociągowych [3-6]. Należy nadmienić, że do tej pory nie wypracowano wspólnego europejskiego podejścia do wprowadzenia stosownych przepisów w zakresie dopuszczalności stosowania poszczególnych materiałów na te cele. Najprawdopodobniej problemy te zostaną uregulowane przez wprowadzenie nowej wersji dyrektywy CPD w najbliższej przyszłości. Niezależnie od działań na forum europejskim w efekcie inicjatyw podjętych przez niektóre państwa (Francja, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania) uzgodniono i przyjęto pewien wspólny sposób postepowania w zakres[...]

 Strona 1